Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Årlig kartlegging kommuner i Telemark - 2019

Telemark.png

Vi i Telemark idrettskrets gjennomfører fra og med 2017 en årlig kartlegging over de viktigste momentene vi mener gjelder for rammevilkårene til idretten i en enkelt kommune. Les videre og se hvordan ståa er for din kommune, her oppdatert med ny statistikk for 2019!

 

Bakgrunnen for kartleggingen er et ønske om å ha en fast, årlig oversikt over de viktigste momentene som utgjør idrettens rammevilkår i den enkelte kommune. Her vil du kunne finne ut hvordan din kommune kommer ut på følgende parametre: 

  • Om det finnes en samarbeidsavtale mellom kommune og idrettsråd og i hvilken grad denne brukes?
  • Hvor store stillingsressurser finnes på idrettsområdet i kommunen?
  • Om det finnes konkrete tiltak mot kostnadsnivået i idretten i kommunen (kontingentkasser o.l)
  • Om det gis årlig økonomisk støtte til drift av idrettsanlegg?
  • Om det gis årlig økonomisk støtte til investering i idrettsanlegg?
  • Hva prisen på halleie er i kommunen?
  • Hvordan kommunen selv mener hallkapasiteten er i kommunen?
  • Nye planer om idrettshaller?

Dette mener vi er viktige punkter som viser hva slags rammer idretten i kommunen har til å tilrettelegge for aktivitet. Se hvordan det ligger an i din kommune!

Undersøkelsen er utarbeidet av praksisstudentene Kjersti Østvold og Ådne Gjerald i dialog med idrettskonsulentene i kommunene i Telemark. Innspill? Korreksjoner? Send det til idretts- og utdanningskonsulent i idrettskretsen, Øyvind Gonsholt, på oyvind.gonsholt@idrettsforbundet.no. 

Ønsker du oversikten i et excelark?

Da har vi fikset det for deg! Ved å klikke på denne linken laster du ned alle dataene i et og samlet excelark. 

Samarbeidsavtaler mellom kommuner og idrettsråd

Samarbeidsavtaler mellom idrettsråd og kommune er noe Telemark idrettskrets ønsker skal være på plass i hver kommune. Grunnen til det er at vi ønsker at saker som angår idretten i kommunen skal behandles av et organ som representerer hele idretten i kommunen. Idrettsrådet er nettopp dette, og uten et formelt samarbeid, best representert med en samarbeidsavtale til grunn, kan man risikere å miste muligheten til en rettferdig og demokratisk god behandling av saker. 

Kommune/Status

Kommune Status
Skien Ja. Stort sett blir denne fulgt, men det hender at det er lag/klubber som går utenom idrettsrådet og direkte til kommunen. 
Porsgrunn Ja, og den brukes fullt ut.   
Notodden Ja, omfattende avtale som spesifiserer krav eksisterer mellom Notodden kommune og idrettsråd. Idrettskonsulent sitter også som sekretær for idrettsrådet.  
Siljan Nei. Det er få lag i kommunen, og det er et idrettsråd med representanter fra tre foreninger, men dette ligger litt "brakk".  
Bamble Ja. Velfungerende avtale som skal revideres vår 2019 for å forsøke å inkludere "oppvekst" i samarbeidet.  
Kragerø Ja. Det er en samarbeidsavtale mellom kommunen og idrettsrådet, og den brukes så absolutt.  
Drangedal Nei.  
Nome Ja, vi har en underskrevet intensjonsavtale mellom Nome kommune og Nome idrettsråd. Den gås gjennm e gang i året. I tillegg følges punktene i intensjonsavtalen opp fortløpende ved aktuelle situasjoner (prioriteringer av spillemidler, planarbeid og evt annet aktuelt.).  
Midt-Telemark Ja. Omfattende avtae som spesifiserer krav eksisterer mellom Bø kommune og idrettsråd. Ingen avtale i Sauherad, men ettersom kommunene slås sammen vil ny avtale skrives i 2020.  
Tinn Nei. Ingen skriftlig samarbeidsavtale, men god dialog med idrettsråd. Det snakkes om å få ned skriftlig avtale.  
Hjartdal Nei. Ingen formell samarbeidsvtale, men vurderes. Har velkdig bra samarbeid på utvikling av anlegg og planer.  
Seljord Nei. Ingen avtale, men kultursjef er med på møter i idrettsrådet.  
Kviteseid Nei. Kun 4 lag i kommunen, og det er samarbeid med ett lag om drift og vedlikehold av anlegg.  
Nissedal Ja. Det foreligger en avtale, men denne har ikke blitt revidert de siste årene.  
Fyresdal Nei. 
Tokke Ja. Avtale dannet i fjor og idrettskonsulent sitter som sekretær for idrettsrådet. Det avholdes styremøte tre ganger i året i tillegg til årsmøtet.  
Vinje Ja. Nettopp kommet på plass, skal iverksettes fortløpende.  

Stillingsressurser på idrettsområdet i kommunen

Telemark idrettskrets har i sin Idrettens Anleggsplan for Telemark 2016-2020 kompetanse som en av sine 3 viktigste målsetninger. Hjelpen idretten får fra kommunen når et nytt prosjekt er i anmarsj, er helt sentral for å realisere det. Av den grunn er det viktig for oss å kartlegge i hvilken grad kommunene er i stand til å hjelpe og veilede, da som oftest gjennom en idrettskonsulentstilling, om enn kun i noen prosent av en bredere stilling. Dette må selvsagt veies opp mot innbyggertallet i kommunen, men jo mer kommunen får satt av til dette, jo mer kan man forvente å "få igjen" av idretten. 

Kommune/Status

Kommune Status Kommentarer
Skien 200% 2 årsverk på kultur/idrett. En av disse leies tidvis ut, noe som utgjør i underkant av 50% utleie. I tillegg er det en 40% og en 50% stilling som hallvanter og flere kommunalt ansatte i Skien Fritidspark.  
Porsgrunn 400%  Fire hele årsverk i idrettsadministrasjonen.  
Notodden 30%  Del av en 50% stilling som også innebærer å fungere som leder ved Tinfos Bad.  
Siljan 15%  En 100% stilling fordelt 50/50 på kultur, idrett og bibliotek i kommunen, der andelen til idrett anslås til ca 15%.  
Bamble 50%  Andel av stilling til kultur og idrett.  
Kragerø 20%  Det er ikke en avgrenset stillingsprosent, men det anslås at omtrent 20% av en 100% stilling på kulturområdet brukes til idrett. 
Drangedal Under 50%  Varierer veldig etter behov.  
Nome Ikke spesifisert  Ingen spesifisert stillingsprosent, en del av arbeidet til avdelingsleder for kultur, fritid og folkehelse, som er en av to i kommunene som arbeider med idrett. Stilling nr. 2 er daglig leder på Ulefoss Samfunnshus.  
Midt-Telemark 30%  En del av kultursjefs arbeid, anslått til cirka 30%.  
Tinn 10%  Ingen egen stilling, men en del av kulturstilling og ansvlår å bruke ca 10% til idrett.  
Hjartdal 10%  Er den del av en oppvekst/kulturstilling anslått til ca 10% til idrett.  
Seljord 5%  Er en del av kultursjefstilling, ca 5%.  
Kviteseid Ikke spesifisert  Ingen spesifisert prosent, fordelt på kulturstilling.  
Nissedal 10%  Andel av en 70% stilling i kommunen på kultur.  
Fyresdal 20%  Andel av en 70% stilling i kommunen på kultur.  
Tokke 40%  En del av en kultur/idrettsstilling.  
Vinje 10%  Del av en 100% stilling med ulike ansvarsoppgaver.  

Tiltak mot kostnadsnivået i idretten (kontingentkasser o.l)

Debatten om kostnadsnivået i idretten må idretten ta selv, først og fremst. Men mye ligger også i rammevilkårene idretten har i sin respektive kommune. Dette synliggjøres i størst grad av punktene om halleie og tilskuddsmuligheter, men kommunene har en mulighet til å skaffe idretten gode vilkår for de som ikke har så god råd, da med kontongentkasser og andre tiltak for de som sliter med å betale for sin eller sine barns aktiviteter. 

Kommune/Status

Skien Ja. Har kontingentkasse som delte ut rundt 600.000,- i 2018. Fortsetter i 2019. 
Porsgrunn Ja. Har kontingentkasse. Avsatte midler dobles i 2019 fra 172.000,- i 2018. Totalt avsatt kr. 335.000,- i 2019.  
Notodden Nei. Ikke noe utover arrangements- og driftsstøtte.  
Siljan Nei.  
Bamble

Ja, flere tiltak. 

1) Nav gir støtte til aktiviteter for barn, i de familiene der de er inne. 

2) Flyktninghjelpen gir informasjon til "sine" familier at det betaler for en aktivitet per barn. 

3) Det kan søkes støtte til næmiljøtilskudd og andre aktiviteter

4) Det er en kontingentkasse til alle kontingenter innenfor "kultur" og det blir nå opprettet en egen kasse for idretten på totalt kr. 100.000,-

5) I oktober 2018 ble det startet opp en bruktbutikk der overskuddet skal gå til kontingentkassen

Kragerø Ja. Det finnes konkrete tiltak, ett av disse er kontingentkasse på totalt kr. 75.000,- i 2019.  
Drangedal Nei.  
Nome Ja. Nome kommune har et kultur- og idrettskort som gir gratis medlemskap (inkludert kontingent og avgift) for innehaver av kortet for ett år i valgfitt idrettslag. Det er første året kommunen har det så det er lite erfaringer ennå, men de håper dette vil være et godt tiltak for å unngå at økonomiske forhold hindrer barn og unge å delta i idrettsaktiviteter. 
Midt-Telemark Ja. Kontingentkasser på totalt kr. 160.000,- fordelt på Sauherad og Bø kommune i 2019.  
Tinn Ja. Skal starte med kontingentkasse i år, på totalt kr. 60.000,-.  
Hjartdal Generell lagsstøtte for å styrke lagenes økonomi.  
Seljord Ja. Har ikke vært noen særlige tiltak hittil, har 3 aktive idrettslag med tilfredsstillende økonomi. Starter opp kontingentkasse  i 2019, på totalt kr. 30.000,-. 
Kviteseid Kommunen støtter idrettsrådet økonomisk. Ett idrettslag får godtgjørelse for drift og vedlikehold av anlegg.  
Nissedal Ja. Kontingentkasse fra 2019 på totalt kr. 120.000,-. Dette vil kunne betale for 40 barn, som er antallet kommunen har beregnet at kan komme til å benytte seg av et slikt tiltak.  
Fyresdal Ja. Starter kontingentkasse i 2019 på totalt kr. 50.000,-.  
Tokke Ingen spesifikke tiltak utover at kommunen overfører midler til idrettslag.  
Vinje Ingen konkrete tiltak mot kostnadsnivå, men kommunen stiller med tjenester som f. eks. busser til fjellaktiviteter.  

Pris på halleie

Halleieprisen er for mange idretter det viktigste momentet når det kommer til deres rammevilkår. Klubber som driver hallaktivitet har veldig ulike utgangspunkt for sitt kostnadsnivå fra kommune til kommune. Halleien slår direkte ut på den enkeltes kontingent og treningsavgift! 

Det er vanskelig å si hva som er "normalt" å tilby idrettslagene når det kommer til halleie, men her har vi i alle fall en oversikt over ståa i Telemarks kommuner. Vårt utgangspunkt er at det bør arbeides for å tilby dette gratis i kommunale haller, i alle fall til barn og unge. Det er gledelig å se at dette er en realitet i veldig mange kommuner i Telemark. 

Kommune/Status

Kommune

Status

Skien Under 19 år er gratis, også ved arrangement. For de over 19 år er prisen k. 230,- per time og kr. 404,- ved arrangement.  
Porsgrunn Gratis for de under 20 år.  
Notodden Gratis for lag under 19 år. To hovedhaller i kommunen, der prisen er kr. 470,- i timen for den ene hallen, og kr. 350,- for den andre. 50% rabatt på dette for lag og foreninger.  
Siljan Kommunen eier ingen idrettsanlegg, derav ingen halleie.  
Bamble Lagene fordeler leietid for totalt 3 millioner kroner seg imellom, så denne kjernetiden betaler de ikke for. Om et lag ønsker tid utover sin tildelte tid, får de det, men må da betale halleie.  
Kragerø Gratis for alle under 18 år.  
Drangedal Gratis for alle under 18 år.  
Nome Lag og foreninger i kommunen betaler kr. 70,- per time i hall.  
Midt-Telemark 50% av normal kostnad til idrettslag i Gullbring.  
Tinn Gratis for organiserte idrettslag og foreninger, disse får også gratis halleie ved arrangementer.  
Hjartdal Gratis halleie for lokale lag og foreninger ved kommunale skoler.  
Seljord Seljord IL bruker hall på Granvin, i tillegg til 2 mindre haller og betaler en sum på kr. 300.000,- for dette årlig til sin aktivitet.  
Kviteseid Gratis for alle 
Nissedal Gratis for alle klubber og lag i kommunen 
Fyresdal Gratis for de under 19 år 
Tokke Gratis for alle lokale lag og foreninger. Idrettslag har førsteprioritet på halltider.  
Vinje Gratis for idrettslag. Det dannes egen leieavtale ved arrangement.  

 Økonomisk støtte til investering og drift av idrettsanlegg

Vi presiserer at det her ikke er medregnet støtte til drift og investering av kommunale anlegg. Denne oversikten har som hensikt å vise til støtte til drift og investering i idrettslagseide anlegg. Aktivitetstilskuddet er ulikt organisert fra kommune til kommune, men stort sett gjelder det støtte til arrangementer og tiltak for aktivitet i klubb. 

Kommune/Status

  Støtte til drift Støtte til investering
Skien Støtter ikke direkte gjennom økonomisk støtte, men indirekte gjennom å ta seg av klipping av gressbaner, oppkjøring av skilølyper og krever ikke inn kommunale avgifter på klubbhus.  1,5 millioner kroner årlig til investering i idrettsanlegg bygget av idrettslag.  
Porsgrunn Ja. Kr. 750.000,- til drift og vedlikehold.  Ja, kommunen støtter med 20% av totalsummen slik at totalt offentlig bidrag til et idrettslagsanlegg blir på 50%.  
Notodden Ikke mottatt info Ikke mottatt info 
Siljan Kommunen eier ingen idrettsanlegg, men leier av idrettslag til bruk for skole. I tillegg blir det gitt en årlig støtte på kr. 236.000,- til idretten for drift av anlegg.  Det blir ikke gitt en årslig støtte til investering, i 2018 var det heller ingen anlegg som ble bygget. 
Bamble Foreligger ikke, men mange idrettslag bruker kommunale anlegg.   Kommunen delfinansierer idrettslag/klubber som får godkjent søknad om spillemidler. Disse midlene blir i hovedsak utbetalt etter ferdigstilling av anlegg, men lagene kan også søke om å få før ferdigstillelse. I 2018 ble det gitt ut 2 millioner i slik støtte. 
Kragerø Det gis støtte på kr. 800.000,- årlig til drift Det gis ingen/begrenset støtte til investering i idrettsanlegg. 
Drangedal Ja. Kr. 315.000 går årlig til idretten, noe av dette går til drift.  Ikke en fast, årlig sum.  
Nome Ja, hvert år deles det ut en betydelig sum med kulturmidler i kommunen, i 2018 var denne summen på kr. 550.000,-. Av dette beløpet var kr. 199.000,- til idrettsområdet. Av andre tilskudd til idrett så mottok TelemarksVeka/Kanalrennet kr. 200.000,- i 2018. I tillegg gis det en årlig støtte på kr. 140.000,- til hvert av kunstgressanleggene i kommunen.   Nei, det gis ikke en fast økonomisk støtte til investering i idrettsanlegg, men flere idrettslag som har søkt kommunen har mottatt de siste årene. I 2018 mottok blant annet Norsjø Golfklubb kr. 200.000,- til rehabilitering av sitt klubbhus.  
Midt-Telemark Ikke mottatt info Ikke mottatt info 
Tinn De fleste idrettsanleggene er kommunale og driftes av kommune. Kommunen betaler også strøm for lysløyper og strøm for rideklubb. Idrettsrådet får også driftsstøtte.  Ingen fast årlig støtte, men bidrar med 1/3 når idrettslag søker om spillemidler.  
Hjartdal Støtte til drift av idrettsanlegg ble gitt med kr. 180.000,- i 2018. Idrettsrådet fordeler disse midlene.  Ingen fast, årlig støtte. Behandles som enkeltsaker.  
Seljord Noen mindre ordninger, blant annet kr. 60.000,- i kulturmidler.  Ingen fast, årlig støtte.  
Kviteseid Kommunen støtter idrettsrådet økonomisk. Ett idrettslag får godtgjørelse for drift og vedlikehold av anlegg.   Nei, ingen årlig støtte, men det har eksempelvis vært et spleiselag i forbindelse med bygging av kunstgressbane. 
Nissedal De fleste anlegg er kommunale, små ytelser til enkelte idrettslagsanlegg.   Kommune/forening har et nært samarbeid om økonomien, mn det er ingen årlig post.  
Fyresdal Nei.  Nei ikke årlig og ikke i 2018, men det var heller ingen spillemiddelsøknader.  
Tokke Mange av anleggene eies og driftes av kommunen. Fotballen drifter fotballanlegg og får tilskudd fra kommunen til dette.  Ja, det gjør det. Idretten inkluderes hvert år i budsjettet. 
Vinje Kommunen drifter anlegg.   

Kommunens beskrivelse av hallkapasiteten

For å få en viss oversikt over kommunenes hallkapasitet har vi spurt om den idrettsansvarliges oppfatning av kapasiteten som en pekepinn på status Telemark når det gjelder noen av våre viktigste anleggstyper. 

Kommune/Status

Skien God kapasitet. Alle lag/klubber som ønsker tid i hallene får det, men kanskje ikke på tidspunktet de ønsker mest. Det er eksempelvis ledige tider i helger. 
Porsgrunn Brukbar kapasitet. Har bygget en hall annenhvert år de siste årene.   
Notodden Sprengt kapasitet. Situasjonen beskrives som prekær, da håndballen har et stort behov og både fotball og friidrett ønsker halltid.  
Siljan Stor nok kapasitet. Det er likevel et ønske fra idretten om utbygging for å kunne starte opp andre, nye aktiviteter.  
Bamble God kapasitet. Tre idrettshaller å velge i.  
Kragerø Ok kapasitet. Burde vært bedre, og særlig turn etterspør større kapasitet.  
Drangedal Ok. kapasitet. Stor pågang, men det går rundt.  
Nome God kapasitet. Er noe press på halltider, men kommunen har alt i alt god dekning av behov med de hallene og gymsalene som er tilgjengelig.  
Midt-Telemark God kapasitet, men kamp om kjernetid. Økende aktivitet i kommunen.  
Tinn Sprengt kapasitet. Går litt opp og ned i forhold til årskull og medlemstall, men generelt svært presset kapasitet. Håndball og fotbal ønsker mer halltid.  
Hjartdal Bra kapasitet. Ny skole med flerbrukshall ble åpnet i februar 2019.  
Seljord Bra kapasitet.  
Kviteseid Bra kapasitet.  
Nissedal Sprengt kapasitet. Flere som ønsker treningstid får ikke dette i flerbrukshallen. 
Fyresdal Dårlig kapasitet. Har ingen haller, kun en mindre egnet sal på samfunnshuset.  
Tokke Tilfredsstillende kapasitet.  
Vinje Bra kapasitet.  

 Nye planer om idrettshaller

Telemark idrettskrets ønsker å følge opp når det gjelder hallkapasitet og har dermed spurt kommunene om det er nye haller på trappene.

Skien  Ja. Det er planlagt en ny flerbrukshall på Lunde Barneskole, som pr nå er tenkt ferdigstilt i 2020. 
Porsgrunn Ja. Ny dobbelthall skal stå ferdig i november 2019. Ny svømmehall bygges også. Til sammen utgjør disse anleggene en verdi på 254 millioner kroner.  
Notodden Ja. Det er gjennomført en mulighetsanalyse for ny basishall og spilleflate, med løpebane i forbindelse med en av kommunens eksisterende haller.  
Siljan Ingen nye planer om idrettshall
Bamble Ja. Flere skoler er lagt ned for å bygge ny ungdomsskole. I tilknytning til dette bygger kommunen et idrettsanlegg. Her blir det flerbrukshall med to håndballflater i 1. etg og turnhall i 2. etg. I det samme bygget skal det også ligge en svømmehall. Dette skal ferdigstilles i 2021.  
Kragerø Ja. Utbygging av en ny idrettshall er vedtatt og under utredning. Det er her tenkt å utvide med en spilleflate til for å møte behovet.  
Drangedal  Ingen nye planer om idrettshall
Nome Ingen nye planer om idrettshall
Midt-Telemark Ja. Det er planer om en ny flerbrukshall på Gvarv i forbindelse med bygging av ny skole. 
Tinn  Ja. Det jobbes med dette fra idrettens side i forkant av kommende lokalvalg. Det er satt av kr. 300.000,- til forprosjekt.
Hjartdal Ingen nye planer om idrettshall. 
Seljord Ingen nye planer om idrettshall, men det prates om fotballhall. 
Kviteseid Ingen nye planer om idrettshall, det ble bygget ny hall i 2011-12 
Nissedal Ingen nye planer om idrettshall 
Fyresdal Ja. Det arbeides med ny flerbrukshall, noe som ser ut til å kunne realiseres i 2020/2021 
Tokke Ingen nye planer om idrettshall, men det foregår rehabilitering av hallen i Dalen.  
Vinje Ingen nye planer om idrettshall