Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Årlig kartlegging kommuner i Telemark - 2018

Telemark kartlegging 2.png

Vi i Telemark idrettskrets gjennomfører fra og med 2017 en årlig kartlegging over de viktigste momentene vi mener gjelder for rammevilkårene til idretten i en enkelt kommune. Les videre og se hvordan ståa er for din kommune, her oppdatert med ny statistikk for 2018!

 

Bakgrunnen for kartleggingen er et ønske om å ha en fast, årlig oversikt over de viktigste momentene som utgjør idrettens rammevilkår i den enkelte kommune. Her vil du kunne finne ut hvordan din kommune kommer ut på følgende parametre: 

  • Om det finnes en samarbeidsavtale mellom kommune og idrettsråd og i hvilken grad denne brukes?
  • Hvor store stillingsressurser finnes på idrettsområdet i kommunen?
  • Om det finnes konkrete tiltak mot kostnadsnivået i idretten i kommunen (kontingentkasser o.l)
  • Om det gis årlig økonomisk støtte til drift av idrettsanlegg?
  • Om det gis årlig økonomisk støtte til investering i idrettsanlegg?
  • Hva prisen på halleie er i kommunen?
  • Hvordan kommunen selv mener hallkapasiteten er i kommunen?
  • Nye planer om idrettshaller?

Dette mener vi er viktige punkter som viser hva slags rammer idretten i kommunen har til å tilrettelegge for aktivitet. Se hvordan det ligger an i din kommune!

Undersøkelsen er utarbeidet av praksisstudent Stian Henriksen i dialog med idrettskonsulentene i kommunene i Telemark. Innspill? Korreksjoner? Send det til idretts- og utdanningskonsulent i idrettskretsen, Øyvind Gonsholt, på oyvind.gonsholt@idrettsforbundet.no. 

Ønsker du oversikten i et excelark?

Da har vi fikset det for deg! Ved å klikke på denne linken laster du ned alle dataene i et og samlet excelark. 

Samarbeidsavtaler mellom kommuner og idrettsråd

Samarbeidsavtaler mellom idrettsråd og kommune er noe Telemark idrettskrets ønsker skal være på plass i hver kommune. Grunnen til det er at vi ønsker at saker som angår idretten i kommunen skal behandles av et organ som representerer hele idretten i kommunen. Idrettsrådet er nettopp dette, og uten et formelt samarbeid, best representert med en samarbeidsavtale til grunn, kan man risikere å miste muligheten til en rettferdig og demokratisk god behandling av saker. 

Kommune/Status

Kommune Status Kommentarer
Skien Fungerende samarbeidsavtale mellom kommune og idrettsrådet.  Alle saker skal innom idrettsrådet, noe som fører til bedre samarbeid. 
Porsgrunn Fungerende samarbeidsavtale mellom kommune og idrettsrådet.  Avtalen sikrer godt samarbeid og forutsigbarhet. 
Notodden Fungerende samarbeidsavtale mellom kommune og idrettsrådet. Avtalen førende for det samarbeidet kommunen og Notodden idrettsråd har. 
Siljan Ingen skriftlig avtale, men har noen møter i året.   
Bamble Fungerende samarbeidsavtale som sier at idrettsrådet er involvert i alle høringer som er av idrettslig interesse.  Idrettsrådet er i tillegg deltakere i styringsgrupper i utarbeidelse av kommunale planer. 
Kragerø Har avtale mellom idrettsråd og kommune.  Idrettsrådet får idrettssaker til uttalelse.  
Drangedal Ingen formell avtale, men de jobber tett sammen.  Idrettskonsulenten er med på møtene og arbeider med å få på plass en underskrevet avtale. Det er stor tillit mellom idrettsrådet og kommunen. 
Nome Politisk vedtatt samarbeidsavtale mellom kommunen og idrettsrådet.  Omhandler samarbeid om det beste for idretten i bygda samt diskutere prioriteringer av spillemidler og samarbeid på konkrete ting. 
Fungerende samarbeidsavtale som skal fornyes i disse dager.   Hovedpunktene i samarbeidsavtalen er forankret i kommunedelplanen for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet, og i så måte styrende for arbeidet. 
Sauherad Ingen formell avtale. Enhetsleder kultur sitter med sekretærfunksjonen for idrettsrådet. 
Tinn Ingen formell avtale. Godt samarbeid med god dialog. Har vært snakk om å utarbeide en samarbeidsavtale, men ikke gjennomført. 
Hjartdal Ingen formell samarbeidsavtale, men vurderes.  Har veldig bra samarbeid på utvikling av anlegg og planer. 
Seljord Ingen avtale på plass. Kun 3 idrettslag, så dialogen med idretten fungerer godt. 
Kviteseid Ingen avtale eller formelt samarbeid.  Greit og oversiktlig samarbeid på generell basis. 
Nissedal Ingen avtale eller formelt samarbeid.  Stiller med sekretær fra kommunen. på idrettsrådets møter. 
Fyresdal Ingen formell avtale på plass. Kommunens idrettsansvarlig er inne som sekretær, noe som fungerer veldig bra. 
Tokke Ingen skriftlig avtale på denne, men samarbeidet fungerer godt.  Det er to møter i året mellom kommunen og idrettsrådet. Kommunen kaller inn til møter og stiller med referent. 
Vinje Ingen formell avtale.  Kommunen stiller med sekretær til idrettsrådet gjennom en tilsatt på næringskontoret. Brukes fullt og helt. 

Stillingsressurser på idrettsområdet i kommunen

Telemark idrettskrets har i sin Idrettens Anleggsplan for Telemark 2016-2020 kompetanse som en av sine 3 viktigste målsetninger. Hjelpen idretten får fra kommunen når et nytt prosjekt er i anmarsj, er helt sentral for å realisere det. Av den grunn er det viktig for oss å kartlegge i hvilken grad kommunene er i stand til å hjelpe og veilede, da som oftest gjennom en idrettskonsulentstilling, om enn kun i noen prosent av en bredere stilling. Dette må selvsagt veies opp mot innbyggertallet i kommunen, men jo mer kommunen får satt av til dette, jo mer kan man forvente å "få igjen" av idretten. 

Kommune/Status

Kommune Status Kommentarer
Skien 200% i form av to idrettskonsulenter.   
Porsgrunn 400% En avdelingsleder, en stabsmedarbeider i 100% samt to medarbeidere i idrettsadministrasjonen (drift idrettshaller og badeanlegg). 
Notodden 50%  
Siljan Ikke oppgitt  
Bamble 0%  
Kragerø 10-20% Anslått ut fra kultursjefstilling. 
Drangedal Ikke fastsatt og vanskelig å beregne. En del av kulturkonsulentstilling.
Nome Ikke fastsatt prosentvis.  Idrettskonsulentjobben er bakt inn i 100%-stillingen Avdelingsleder for kultur, fritid og folkehelse. Hvor mye av stillingsressursen som brukes til idrett varierer i løpet av året. 
Ca. 10%.  Dette arbeidet er en del av kultursjefen sitt arbeid. 
Sauherad Ikke definert, men avsettes ressurser etter behov.  Bruker fylkeskommunen og idrettskretsen for hjelp på idrettssaker. 
Tinn 0%. Det er blitt arbeidet for å få på plass en konsulentstilling i kommunen, men har ikke blitt noe foreløpig. Idrettssaker tas i kulturavdelingen
Hjartdal Ca. 10%.   
Seljord Svært små ressurser. En del av kultursjefstillingen. 
Kviteseid Ingen spesifisert stillingsprosent.  Ansvaret fordelt i kulturavdelingen.
Nissedal Ingen spesifisert stillingsprosent.   
Fyresdal Ingen spesifisert stillingsprosent. Opplyses at det arbeides mye med idrett i kommunen. 
Tokke 30%  En del av en 100%-stilling. 
Vinje 10%  En del av en 100%-stilling. 

Tiltak mot kostnadsnivået i idretten (kontingentkasser o.l)

Debatten om kostnadsnivået i idretten må idretten ta selv, først og fremst. Men mye ligger også i rammevilkårene idretten har i sin respektive kommune. Dette synliggjøres i størst grad av punktene om halleie og tilskuddsmuligheter, men kommunene har en mulighet til å skaffe idretten gode vilkår for de som ikke har så god råd, da med kontongentkasser og andre tiltak for de som sliter med å betale for sin eller sine barns aktiviteter. 

Kommune/Status

Skien Idrettslagene kan søke opptil kr. 3000,- per person for å dekke manglende mulighet til å betale kontingent/treningsavgift.   
Porsgrunn Idrettslagene kan søke opptil kr. 2500,- per person for å dekke manglende mulighet til å betale kontingent/treningsavgift. 
Notodden Lag og foreninger har mulighet til å søke om driftstilskudd og Fond for idrett, kultur og frivillighet som kan bidra til redusert kostnadsnivå for medlemmer. Gratis halleie for barn under 18 år. 
Siljan  
Bamble Ikke spesifikt på dette, men kommunen har en pott på dette som idrettslagene kan søke på når de trenger noe. 
Kragerø Har en pott på 25.000,- hvor man støtter medlemskap gjennom fattigdomsprosjekt 
Drangedal Ingen spesifikke tiltak utover gode vilkår for halleie. 
Nome Ingen kontingentkasse, men familier med dårlig råd kan søke støtte via NAV. Alle lag og foreninger har symbolske leiesatser for leie av idrettshall og lignende. 
Aktivitetskort i samarbeid med flere. Det er mulig for idrettslag å søke kulturfondet i kommunen. 100.000,- er avsatt årlig til fordeling til aktivitet i lag og foreninger. 
Sauherad Tilgang på barnefattigdomsmidler (statlige midler), men lite benyttet av idretten. 
Tinn Ikke noe spesifikt utover gratis halleie til frivillige lag og foreninger. 
Hjartdal Ikke noe spesifikt utover gratis lokaler for alle idrettslag. 
Seljord Svært rimelig å delta i idretten i kommunen. 
Kviteseid Ikke noe spesifikt utover gratis bruk av kommunal idrettshall. 
Nissedal Kulturmidler hvor målgruppen er medlemmer fra 6-18 år. 
Fyresdal Ikke noe spesifikt, men det skal nevnes at deltakelse i idretten i kommunen koster svært lite. Svært lave kontingenter i idrettslagene. 
Tokke Kan søkes via midler til kulturfeltet på en totalpott på kr. 250.000,- årlig. 
Vinje Ingen konkrete tiltak til dette. 

Pris på halleie

Halleieprisen er for mange idretter det viktigste momentet når det kommer til deres rammevilkår. Klubber som driver hallaktivitet har veldig ulike utgangspunkt for sitt kostnadsnivå fra kommune til kommune. Halleien slår direkte ut på den enkeltes kontingent og treningsavgift! 

Det er vanskelig å si hva som er "normalt" å tilby idrettslagene når det kommer til halleie, men her har vi i alle fall en oversikt over ståa i Telemarks kommuner. Vårt utgangspunkt er at det bør arbeides for å tilby dette gratis i kommunale haller, i alle fall til barn og unge. Det er gledelig å se at dette er en realitet i veldig mange kommuner i Telemark. 

Kommune/Status

Kommune

Kostnad

Kommentarer

Skien

0-19 år = 112 kr/t

19+ år = 224 kr/t. 

Ved arrangementer er leieprisen henholdsvis 196 kr/t og 392 kr/t for de to kategoriene. 

Porsgrunn 0-20 år = Gratis.  Ved arrangementer (kamper osv) i hallene koster det kr. 275,- per time. 
Notodden 0-18 år = Gratis.  Leie av eldre idrettshall er 340 kr/t for hel sal. Leie av ny idrettshall er 455 kr/t for hel sal. Leie av hall hos Sentrum skole er 145 kr/t for hel sal. 
Siljan    
Bamble Halleie er gratis for alle, også dem som ikke er medlemmer av idrettslag.   
Kragerø 0-18 år = Gratis. 18+ = 175,- kr/t.  Ved arrangementer koster det kr. 515,- de to første timene, så kr. 175 per time + 15% av billettinntektene. 
Drangedal Gratis for alle under 18 år.    
Nome Kr. 70,- per time for lag internt i kommunen.  Kr. 300,- for eksterne lag/foreninger. For heldagsturneringer etc. kr. 500,-. 

Gullbring: Kr. 1.230,- i timen.

Telemarkshallen: Kr. 1.500,- i timen.

Bø VGS: kr. 375,- i timen

Bø skule: kr. 179,- i timen. 

Gullbring: Idrettslag har rabattavtaler som gjør at de betaler rundt 30% av denne prisen.

Sauherad Har ingen idrettshaller i kommunen  
Tinn Gratis til frivillige lag og foreninger  
Hjartdal Gratis, men ingen nyere haller i kommunen  
Seljord Fastpris på leie av hall årlig på kr. 200.000,- mellom IL og Kulturhuset A/S. Gymsaler gratis.   
Kviteseid Gratis for alle, men prioriterer dem under 16.   
Nissedal Gratis.  
Fyresdal Har ikke idrettshall. Gratis bruk av samfunnshuset for barn og unge.   
Tokke Kostnadssamarbeid mellom idrettslagene i kommunen. Tokkehallen i 24 t = 2500,- for idrettslag. Gratis for barn og unge.   
Vinje Gratis bruk av idrettshaller for idrettslagene.  

 Økonomisk støtte til investering og drift av idrettsanlegg

Vi presiserer at det her ikke er medregnet støtte til drift og investering av kommunale anlegg. Denne oversikten har som hensikt å vise til støtte til drift og investering i idrettslagseide anlegg. Aktivitetstilskuddet er ulikt organisert fra kommune til kommune, men stort sett gjelder det støtte til arrangementer og tiltak for aktivitet i klubb. 

Kommune/Status

  Støtte til drift Støtte til investering Aktivitetstilskudd el. lignende
Skien Gir ikke støtte til drift av idrettsanlegg 1,5 mill årlig Kr. 100.000,-
Porsgrunn 2,2 mill til idrettslagenes anlegg eller aktivitet.  Politisk sak i februar 2018 om dette.  Spillemiddelfond på 10 mill. 85% av totalsummen til søker. 
Notodden Årlig budsjett til driftsstøtte er på kr. 350.000,- Det gis støtte ved søknad til Fond for idrett, kultur og frivillighet. Satt av årlig 5 mill på fondet.  Se forrige rubrikk. Idretten kan søke på lik linje med all annet frivillig arbeid. 
Siljan  10.000,-  225.000,- til ny idrettshallen.   55.000,-
Bamble Har ikke sikre tall på dette, men anslår ca. 500.000,- 750.000,-  
Kragerø 660.000,- i året (inkludert anleggstilskudd) 50.000-70.000,-  Ikke oppgitt
Drangedal ca. 600.000,-   Ulikt fra år til år. Ferietilbud. Aktiviteter utenom det daglige tilbudet. 
Nome Både fast og variabel. De to største idrettslagene får begge fast støtte til drift/leie av kunstgressbanene. I tillegg søker idrettslag på kulturmidler, og vår via kulturmidlene driftsstøtte.  Kun ved søknader. De fleste som søker om investeringsstøtte har fått innvilget et tilskudd, men dette avhenger av politisk behandling og kommunens generelle økonomi.   
Det blir gitt årlig tilskudd til Gullbring kulturanlegg. Bø kommune er størst aksjeeier i Gullbring.  Det gis tilskudd til etablering av nærmiljøanlegg i bo-områder og tilskudd til idrettslag som bygger større idrettsanlegg.   Avsatt 100.000,- årlig i kulturfondet som idrettslag kan søke om støtte fra. 
Sauherad Kr. 350.000,- årlig, samlet pott med flere ulike idrettstiltak, deriblant drift.  Ingen investeringsmidler til idrettsanlegg. Se første rubrikk.  
Tinn Ingen driftsmidler (grunnet gratis halleie).  Det gis kulturmidler til investering uten at midlene er spesifisert. Mulig å søke om midler til forskuttering av spillemidler.  En del av det totale bildet (se midtre rubrikk).
Hjartdal Årlig tilskudd på kr. 180.000,- fordelt av idrettsrådet.  Varierer, men vurderer fortløpende på søknad.   Ligger innenfor første rubrikk. 
Seljord Årlig driftstilskudd på kr. 35.000,- til Seljord IL. På søknad. Ikke oppgitt.  
Kviteseid Kommunale idrettsanlegg gratis og samarbeides om mellom kommune og IL.  Liten etterspørsel på grunn av stor andel kommunalt eide anlegg.  Ikke et spesifikt beløp, men det gis større beløp til større aktivitet som skal skje. 
Nissedal Klubbhuset kr. 5000,- På søknad.    
Fyresdal  Ikke annet enn at idrettsanleggene er gratis og man betaler kun for strøm.  På søknad.   
Tokke Kr. 195.000,- årlig. Orientering og forskjellige arrangementer.  550.000,-   Kr. 75.000,- (fra 2016)
Vinje Det gis årlig støtte på kr. 50.000,- til idrettslagene. Generell driftsstøtte ikke nødvendigvis knyttet til anlegg.  Kr. 50.000,- til fordeling ut fra evt. søknad fra idrettslagene.  Kr. 150.000,- til fordeling ut fra NIF's retningslinjer knyttet opp mot LAM. 

Kommunens beskrivelse av hallkapasiteten

For å få en viss oversikt over kommunenes hallkapasitet har vi spurt om den idrettsansvarliges oppfatning av kapasiteten som en pekepinn på status Telemark når det gjelder noen av våre viktigste anleggstyper. 

Kommune/Status

Skien

God. I enkelte haller er det mer trykk enn andre, men mener selv at de har mer plass. 

Porsgrunn Hallkapasiteten vil være tilfredsstillende og mer til når den doble idrettshallen på Urædd blir realisert. Også svømmeanleggene kan vise til god dekning når den nye svømmehallen på samme sted realiseres. 
Notodden Hallkapasiteten vinterstid er sprengt. Sætre idrettshall har kun kapasitet til å gi treningstid til ca. 60-70% av omsøkt treningstid. 
Siljan  
Bamble God kapasitet på haller til å dekke idrettens behov. 
Kragerø Kapasiteten kunne vært bedre. Noe kamp om plassen mellom ulike idrettsgrener, noe som ikke er ideelt. 
Drangedal Tilfredsstillende kapasitet, men alle får nok ikke akkurat den tiden de ønsker. 
Nome Hallkapasiteten er travel på ettermiddager, men alt i alt så dekker den mesteparten av det som trengs. 
Hallkapasiteten er tilfredsstillende pga ny idrettshall på Bø VGS som stod ferdig for noen år siden. Veksten i innbyggertallet over flere år gir grunn til å tenke at hallkapasiteten vil gå ned i årene som kommer. Samtidig vil vi med kommunesammenslåingen mulig i større grad kunne koordinere treningstidene i flere haller (Sauherad). Kjærnetiden fra kl. 17-20 er som oftest fullbooka, men ventelisten er kort. 
Sauherad Har ingen haller i kommunen. 
Tinn Sprengt kapasitet grunnet mange store lag som skal inn i hallene. 
Hjartdal Bra i forhold til behovet. Med en ny flerbrukshall vil det bli enda bedre. 
Seljord Noen kapasitetsutfordringer, men er ellers god. 
Kviteseid Bra kapasitet og fornøyde idrettslag. 
Nissedal Bra kapasitet, for det meste fornøyde idrettslag. Utbygging av hall i Treungen har hjulpet veldig. 
Fyresdal Samfunnshuset er overbooket. 
Tokke Veldig bra kapasitet!
Vinje Kapasiteten tilstrekkelig per i dag, har haller i de mest befolkede områdene. 

 Nye planer om idrettshaller

Telemark idrettskrets ønsker å følge opp når det gjelder hallkapasitet og har dermed spurt kommunene om det er nye haller på trappene.

Skien  To nye haller, en bygges og en er under planlegging. En hall på Lunde barneskole, og en under planlegging for Storhallen på stevneplassen.
Porsgrunn Ny svømmehall og dobbelhall. 
Notodden I 2018 skal det utredes muligheter for utvidelse/ombygging av idrettshallen på Sætre gjennom et forprosjekt. 
Siljan Utvidelse av eksisterende hall med igangsettelse i 2020. 
Bamble Kommunen skal ikke bygge noe utenom en ny skole. Ny fotballbane på Stathelle og ny rulleskibane bygges av idrettslagene.
Kragerø Utredes om bygging av ny hall. 
Drangedal  Nei.
Nome Nylig rehabilitert den ene av kommunens to store idrettshaller (ferdig i 2016). Ingen planer om å bygge ytterligere idrettshaller. 
Ingen haller under planlegging. 
Sauherad Ønsker å bygge ny hall i forbinnelse med skolen. Naturgrassbane til kunstgressbane og 7'er bane, men ikke noe kommunen skal stå for. 
Tinn  Nei. Men noe som står høyt oppe på ønskelisten er en ny flerbrukshall. 
Hjartdal En ny flerbrukshall. 
Seljord Seljord IL skal bygge om et eldre klubbhus og oppgradere treningsbane. Ellers er det et ønske om en idrettshall på Dyrskun-plassen. 
Kviteseid Nei. Har en forholdsvis ny hall for ca. 7 år siden. 
Nissedal Det skal bygges et Motorsportsenter for motorcross/bilcross som er et stort prosjekt og blir et nasjonalt anlegg. En sti på de gamle jernbanelinjene skal også bygges. 
Fyresdal Flerbrukshall skal bygges evt. neste år. 
Tokke Styrketreningshall på Dalen.
Vinje Ingen nye haller, men det jobbes med opprusting av skiløyper både på Rauland og Vågslid.