Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Årlig kartlegging kommuner i Telemark - 2017

Telemark kartlegging.png

Vi i Telemark idrettskrets gjennomfører fra og med 2017 en årlig kartlegging over de viktigste momentene vi mener gjelder for rammevilkårene til idretten i en enkelt kommune. Les videre og se hvordan ståa er for din kommune!

 

Bakgrunnen for kartleggingen er et ønske om å ha en fast, årlig oversikt over de viktigste momentene som utgjør idrettens rammevilkår i den enkelte kommune. Her vil du kunne finne ut hvordan din kommune kommer ut på følgende parametre: 

  • Om det finnes en samarbeidsavtale mellom kommune og idrettsråd og i hvilken grad denne brukes?
  • Hvor store stillingsressurser finnes på idrettsområdet i kommunen?
  • Om det finnes konkrete tiltak mot kostnadsnivået i idretten i kommunen (kontingentkasser o.l)
  • Om det gis årlig økonomisk støtte til drift av idrettsanlegg?
  • Om det gis årlig økonomisk støtte til investering i idrettsanlegg?
  • Hva prisen på halleie er i kommunen?
  • Hvordan kommunen selv mener hallkapasiteten er i kommunen?

Dette mener vi er viktige punkter som viser hva slags rammer idretten i kommunen har til å tilrettelegge for aktivitet. Se hvordan det ligger an i din kommune!

Undersøkelsen er utarbeidet av praksisstudent Marius Norli i dialog med idrettskonsulentene i kommunene i Telemark. Innspill? Korreksjoner? Send det til idretts- og utdanningskonsulent i idrettskretsen, Øyvind Gonsholt, på oyvind.gonsholt@idrettsforbundet.no. 

Samarbeidsavtaler mellom kommuner og idrettsråd

Samarbeidsavtaler mellom idrettsråd og kommune er noe vi ønsker skal være på plass i hver kommune. Grunnen til det er at vi ønsker at saker som angår idretten i kommunen skal behandles av et organ som representerer hele idretten i kommunen. Idrettsrådet er nettopp dette, og uten et formelt samarbeid, best representert med en samarbeidsavtale til grunn, kan man ririkere å miste muligheten til en rettferdig og demokratisk god behandling av saker. 

Kommune/Status

Skien Fungerende samarbeidsavtale med idrettsrådet. Alle idrettssaker skal innom idrettsrådet, noe som fører til bedre samarbeid.
Porsgrunn Fungerende samarbeidsavtale med idrettsrådet, noe som sikrer godt samarbeid og forutsigbarhet. Idrettsrådet skal være høringsinstans for saker fra idrettslagene i kommunen. Kommunen yter også administrativ støtte til driften av idrettsrådet. 
Notodden Fungerende samarbeidsavtale med idrettsrådet. Formål om å etablere et forpliktende samarbeid mellom kommune og idrettsråd. 
Siljan  
Bamble Fungerende samarbeidsavtale på 3. året som sier at idrettsrådet er involvert i alle høringer som er av idrettslig interesse. Idrettsrådet er i tillegg deltakere i styringsgrupper i utarbeidelse av kommunale planer. 
Kragerø Ingen skriftlig avtale, men praktiserer nært samarbeid. Idrettsrådet får idrettssaker til uttalelse. 
Drangedal Ingen formell avtale, men gode rutiner på samarbeidet. Idrettskonsulent med på møtene og arbeider med å få på plass en underskrevet avtale. 
Nome Politisk vedtatt samarbeidsavtale mellom kommunen og idrettsrådet. Omhandler samarbeid om det beste for idretten i bygda samt diskutere prioriteringer av spillemidler og samarbeid på konkrete ting. 
Foreligger en avtale med idrettsrådet. Innebærer at rådet har fast plass i arbeidsgruppe for revidering av idrettsplaner, at det skal gjennomføres årlige møter mellom kommune og IR samt at idrettsaker skal innom her. 
Sauherad Ingen formell avtale, men enhetsleder kultur sitter med sekretærfunksjonen for idrettsrådet. 
Tinn Ingen formell avtale, men godt samarbeid med god dialog. Har vært snakk om å utarbeide en samarbeidsavtale, men ikke gjennomført. 
Hjartdal Ingen formell samarbeidsavtale, men vurderes. Har veldig bra samarbeid på utvikling av anlegg og planer. 
Seljord Ingen avtale på plass, men kun 3 idrettslag, så dialogen med idretten fungerer godt. 
Kviteseid Ingen avtale eller formelt samarbeid. Greit og oversiktlig samarbeid på generell basis. 
Nissedal Ingen avtale, men skriver gjerne denne om IR ønsker. 
Fyresdal Ingen formell avtale på plass, men kommunens idrettsansvarlig er inne som sekretær, noe som fungerer veldig bra. 
Tokke Ingen avtale på plass, men åpen for å se på dette. 
Vinje Samarbeidsavtale på plass mellom kommune og idrettsråd. Ungdom- og fritidsleiar er sekretær og rådgiver for idrettsrådet og rådet har prioriteringsfunksjon for spillemidler. 

Stillingsressurser på idrettsområdet i kommunen

Telemark idrettskrets har i sin Idrettens Anleggsplan for Telemark 2016-2020 kompetanse som en av sine 3 viktigste målsetninger. Hjelpen idretten får fra kommunen når et nytt prosjekt er i anmarsj, er helt sentral for å realisere det. Av den grunn er det viktig for oss å kartlegge i hvilken gra kommunene er i stand til å hjelpe og veilede, da som oftest gjennom en idrettskonsulentstilling, om enn kun i noen prosent av en bredere stilling. Dette må selvsagt veies opp mot innbyggertallet i kommunen, men jo mer kommunen får satt av til dette, jo mer kan man forvente å "få igjen" av idretten. 

Kommune/Status

Skien 2 100%-stillinger. 
Porsgrunn En avdelingsleder, en stabsmedarbeider i 100% samt to medarbeidere i idrettsadministrasjonen (drift idrettshaller og badeanlegg). 
Notodden Utlyst 50%-stilling i 2017. 
Siljan  
Bamble 50%-stilling i kommunen. 
Kragerø Anslått til 10% av kultursjefstillingen. 
Drangedal Ikke fastsatt og vanskelig å beregne. Inne i kulturkonsulentstilling. 
Nome Idrettskonsulentjobben er bakt inn i 100%-stillingen Avdelingsleder for kultur, fritid og folkehelse. Hvor mye som går til idrett er ikke anslått. 
Anslått til 15% av kultursjefstilling. 
Sauherad Ikke definert, m,en avsettes ressurser etter behov. Bruker fylkeskommunen og idrettskretsen for hjelp på idrettssaker. 
Tinn 0%. Det er blitt arbeidet for å få på plass en konsulentstilling i kommunen, men har ikke blitt noe foreløpig. Idrettssaker tas i kulturavdelingen. 
Hjartdal Anslått til 10%. 
Seljord Svært små ressurser, en del av kultursjefstillingen. 
Kviteseid Ingen spesifikk stillingsprosent, ansvaret fordelt i avdelingen. 
Nissedal Ingen spesifisert stillingsprosent. 
Fyresdal Ingen spesifisert stillingsprosent, men det arbeides mye med idrett i kommunen. 
Tokke 20% avsatt til idrettskonsulentstilling, som en del av en bredere stilling. 
Vinje 20% avsatt til idrett. 

Tiltak mot kostnadsnivået i idretten (kontingentkasser o.l)

Debatten om kostnadsnivået i idretten må idretten ta selv, først og fremst. Men mye ligger også i rammevilkårene idretten har i sin respektive kommune. Dette synliggjøres i størst grad av punktene om halleie og tilskuddsmuligheter, men kommunene har en mulighet til å skaffe idretten gode vilkår for de som ikke har så god råd, da med kontongentkasser og andre tiltak for de som sliter med å betale for sin eller sine barns aktiviteter. 

Kommune/Status

Skien Kontingentkasse på kr. 200.000,- årlig. Idrettslagene kan søke opptil kr. 2500,- per person for å dekke manglende mulighet til å betale kontingent/treningsavgift.   
Porsgrunn Kontingentkasse på kr. 100.000,- fra og med 2017. 
Notodden Ikke i kulturseksjonen, men det finnes utlånssentral samt tiltak for bekjempelse av barnefattigdom i kommunen. 
Siljan  
Bamble Ikke spesifikt på dette, men har en pott på kr. 800.000,- som idrettslagene kan søke på når de trenger noe. 
Kragerø Støtter medlemskap gjennom fattigdomsprosjekt 
Drangedal Ingen spesifikke tiltak utover gode vilkår for halleie. 
Nome  Ingen kontingentkasse, men familier med dårlig råd kan søke støtte via NAV. Har hatt oppe sak om kontingentkasse, men denne ble ikke vedtatt inn i desember 2016, da saken var oppe i kommunestyret. 
Ingen spesifikke tiltak.
Sauherad Tilgang på barnefattigdomsmidler (statlige midler), men lite benyttet av idretten. 
Tinn Ikke noe spesifikt utover gratis halleie til frivillige lag og foreninger. 
Hjartdal Ikke noe spesifikt utover gratis lokaler for alle idrettslag. 
Seljord Svært rimelig å delta i idretten i kommunen. 
Kviteseid Ikke noe spesifikt utover gratis bruk av kommunal idrettshall. 
Nissedal Arbeides for gratis halleie, noe som snart er på plass. IL kan søke om fattigdomsmidler (statlig ordning). 
Fyresdal Ikke noe spesifikt, men det skal nevnes at deltakelse i idretten i kommunen koster svært lite. Svært lave kontingenter i idrettslagene. 
Tokke Ikke noe spesifikt. 
Vinje Ikke noe spesifikt. 

Pris på halleie

Halleieprisen er for mange idretter det viktigste momentet når det kommer til deres rammevilkår. Klubber som driver hallaktivitet har veldig ulike utgangspunkt for sitt kostnadsnivå fra kommune til kommune. Halleien slår direkte ut på den enkeltes kontingent og treningsavgift! 

Det er vanskelig å si hva som er "normalt" å tilby idrettslagene når det kommer til halleie, men her har vi i alle fall en oversikt over ståa i Telemarks kommuner. Vårt utgangspunkt er at det bør arbeides for å tilby dette gratis i kommunale haller, i alle fall til barn og unge. Det er gledelig å se at dette er en realitet i veldig mange kommuner i Telemark. 

Kommune/Status

Skien

0-19 år = 109 kr/t, 19+ år = 219 kr/t. Ved arrangementer er leieprisen henholdsvis 191 kr/t og 382 kr/t for de to kategoriene. 

Porsgrunn 0-20 år = Gratis. Ved arrangementer (kamper osv) i hallene koster det kr. 275,- per time. 
Notodden 0-18 = Gratis. 
Siljan  
Bamble Halleie er gratis for alle, også dem som ikke er medlemmer av idrettslag. 
Kragerø 0-18 år = Gratis. 18+ = 175,- kr/t. Ved arrangementer koster det kr. 515,- de to første timene, så kr. 175 per time + 15% av billettinntektene. 
Drangedal 0-18 år = Gratis. 
Nome  Kr. 70,- per time for lag internt i kommunen og kr. 300,- for eksterne lag/foreninger. For heldagsturneringer etc. kr. 500,-. 

Gullbring: Kr. 1080,- i timen. Idrettslag har rabattavtaler som gjør at de betaler rundt 30% av denne prisen. Bø VGS er kr. 375,- i timen. 

Sauherad Har ingen idrettshaller i kommunen
Tinn Gratis halleie til frivillige lag og foreninger
Hjartdal Gratis, men ingen nyere haller i kommunen
Seljord Fastpris på leie av hall årlig på kr. 200.000,- mellom IL og Kulturhuset A/S. Gymsaler gratis. 
Kviteseid Gratis for alle, men prioriterer dem under 16. 
Nissedal Snart gratis!
Fyresdal Har ikke idrettshall. Gratis bruk av samfunnshuset for barn og unge. 
Tokke Kostnadssamarbeid mellom idrettslagene i kommunen. Tokkehallen i 24 t = 2500,- for idrettslag. 
Vinje Gratis bruk av idrettshaller for idrettslag. 

Økonomisk støtte til investering og drift av idrettsanlegg

Vi presiserer at det her ikke er medregnet støtte til drift og investering av kommunale anlegg. Denne oversikten har som hensikt å vise til støtte til drift og investering i idrettslagseide anlegg. Aktivitetstilskuddet er ulikt organisert fra kommune til kommune, men stort sett gjelder det støtte til arrangementer og tiltak for aktivitet i klubb. 

Kommune/Status

  Støtte til drift Støtte til investering Aktivitetstilskudd el. lignende
Skien Gir ikke støtte til drift av idrettsanlegg 1,450 mill årlig Kr. 100.000,-
Porsgrunn 470.000 (2016) 135.000 (2016)  Toppidrettsstipend på kr. 34.000,- 
Notodden 200.000 etter søknad i tillegg til faste årlige tilskudd til enkeltanlegg på 500.000.  Varierer fra år til år. 1,5 mill tildelt i 2017. Arrangementstilskudd på kr. 100.000. 
Siljan      
Bamble Har ikke sikre tall på dette.  Investeringspott på 3 millioner kroner. Utstyrs- og aktivitetsmidler på kr. 400.000 og arrangementstilskudd på kr. 400.000. 
Kragerø 780.000 i året (inkludert anleggstilskudd) Ikke oppgitt Ikke oppgitt
Drangedal Ikke spesifisert, men gir tilskudd til drift, inkludert løypekjøring på vinterstid.  Ikke oppgitt  Ikke oppgitt
Nome Ikke noen spesifikk ordning for dette. Ingen spesifikt avsatte summer, men kommunen har gitt midler på søknad.  Totalt disponibelt kr. 475.000,- i kulturmidler som også idretten kan søke på. Kan gå til mange ulike ting. 
Muligheter for å søke, men ikke fastsatte beløp. Konkret støtte til Telemarkshallen på kr. 250.000,- årlig fra 2017. Muligheter for å søke, men ikke fastsatte beløp.  Aktivitetstilskudd på kr. 100.000,- årlig med søknadsrunde 2 ganger årlig. 
Sauherad Kr. 340.000,- årlig, samlet pott med flere ulike idrettstiltak, deriblant drift.  Ingen investeringsmidler til idrettsanlegg. Se første rubrikk.  
Tinn Ingen driftsmidler (grunnet gratis halleie).  Det gis kulturmidler til investering uten at midlene er spesifisert. Mulig å søke om midler til forskuttering av spillemidler.  En del av det totale bildet (se midtre rubrikk).
Hjartdal Årlig tilskudd på kr. 180.000,- fordelt av idrettsrådet.  Varierer, men vurderer fortløpende på søknad. Sist anlegg som fikk var kunstgress i Hjartdal i en størrelsesorden på kr. 450.000.   Ikke oppgitt. 
Seljord Årlig driftstilskudd på kr. 35.000,- til Seljord IL. På søknad. Forrige anlegg som fikk midler var en kunstgressbane, mottok kr. 800.000. Ikke oppgitt.  
Kviteseid Kommunale idrettsanlegg gratis og samarbeides om mellom kommune og IL.  Liten etterspørsel på grunn av stor andel kommunalt eide anlegg.  Kulturmidler på kr. 200-250.000 årlig fordelt mellom alle IL. 
Nissedal Kr. 65.000,- årlig.  Ingen spesifikke ressurser til investering.  En del av potten i første rubrikk.  
Fyresdal Se tredje rubrikk.  På søknad.  6 idrettslag som mottar totalt kr. 122.000,- i rent tilskudd. 
Tokke Kr. 165.000,- årlig.  På søknad  Se første rubrikk.
Vinje 3 lag som mottar kr. 50.000,- årlig direkte.  Ingen spesifikke beløp.  Kr. 150.000,- på søknad fra idrettslagene pluss en pott på kr. 50.000,- som idrettsrådet fordeler. 

Kommunens beskrivelse av hallkapasiteten

Kommune/Status

Skien

God, men ikke tilstrekkelig. Arbeider for nye prosjekter for å øke kapasiteten. 

Porsgrunn Hallkapasiteten vil være tilfredsstillende og mer til når den doble idrettshallen på Urædd blir realisert. Også svømmeanleggene kan vise til god dekning når den nye svømmehallen på samme sted realiseres. 
Notodden For dårlig kapasitet. Arbeider med rehabilitering og utvidelse av en hall, noe kommunen har gitt midler til forprosjekt for (300.000 av investeringstilskuddet på 1,5 mill i 2017). 
Siljan  
Bamble God kapasitet på haller til å dekke idrettens behov. 
Kragerø Kapasiteten kunne vært bedre. Noe kamp om plassen mellom ulike idrettsgrener, noe som ikke er ideelt. 
Drangedal Tilfredsstillende kapasitet, men alle får nok ikke akkurat den tiden de ønsker. 
Nome Relativt god kapasitet, men mangler ressurser til å praktisk drifte hallene på en best mulig måte. 
Under kartlegging, men i og med at Bø er en raskt voksende kommune vil hallbehovet blir større og større. 
Sauherad Har ingen haller i kommunen. 
Tinn Sprengt kapasitet grunnet mange store lag som skal inn i hallene. 
Hjartdal Dårlig dekning, har kun gamle gymsaler. Planer om flerbrukshall som nok ville dekt mye av behovet i kommunen. 
Seljord Noen kapasitetsutfordringer, så det er meldt inn behov for ny hall. 
Kviteseid Bra kapasitet og fornøyde idrettslag. Nye anlegg med god kapasitet i forhold til innbyggertall. 
Nissedal Bra kapasitet, for det meste fornøyde idrettslag. Utbygging av hall i Treungen har hjulpet veldig. 
Fyresdal Fravær av idrettshall, noe som arbeides med, uten at det har kommet noen særlig vei. 
Tokke Veldig bra kapasitet!
Vinje Kapasiteten tilstrekkelig per i dag, har haller i de mest befolkede områdene.