Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

#Valg2019 - Dette mener partiene er viktig for idretten!

Valg 2019.jpg

Er idrett et viktig område for deg når du skal finne ditt parti? Da ville jeg lest videre. Den 7. august inviterte Vestfold idrettskrets og Telemark idrettskrets til idrettspolitisk debattmøte der alle partier som stiller til fylkestinget var invitert. Alle fikk muligheten til å si hva de tenker om idretten!

 

Idrettspolitisk debattmøte 7. august - dette svarte partiene!

De ulike politiske partiene som møtte på vårt debattmøte ble utfordret til å holde et kort innledningsforedrag, fortelle om sine fokus/satsinger på idrettsområdet, samt å svare på spørsmål og diskutere idrettens 3 fanesaker i valget 2019.

Idrettens 3 fanesaker er: 

 • Flere og bedre idrettsanlegg
 • Flere i aktivitet
 • Støtt frivilligheten og fellesskapet

Til slutt fikk de anledning til å holde en sluttappell. I denne saken er våre notater publisert, om hva de ulike partiene faktisk mener om idrett. 

Høyre

Innledningsforedrag:

 • Fremhevet idrettens visjon, formål og verdier
 • Understreket idretten som en enorm ressurs for samfunnet - 20 mill. i verdiskapning/20 000 årsverk
 • Idretten den viktigste inkludering- og integreringsarenaen
 • Idretten den beste investeringen for å bygge lokalsamfunn
 • Idretten er «proffene» og sitter på kompetansen - Høyre skal sørge for rammebetingelsene

Fokus/satsinger:

 • Best mulig økonomiske rammebetingelser
 • Arrangementsturisme
 • Inkludering og integrering - skal legge til rette og bidra

Kommentarer fra partirepresentant(er) knyttet til idrettens fanesaker/temaer:

Anlegg

 • Kostnadene må det offentlige bidra til for å finansiere utskifting av granulat i kunstgressbaner
 • Det må være et samarbeid mellom idretten, det offentlige og næringslivet for å få til forskning på gode alternativer til granulat
 • Noen idretter må prioriteres med regionale anlegg og fylkeskommunen må stimulere til at det blir realisert
 • Oppfordring om å søke bistand fra fylkesadministrasjonen for søknadsskriving knyttet til tiltak når det gjelder blyproblematikken – skytebaner

Flere i aktivitet / Støtt frivilligheten og fellesskap

 • Momskompensasjonen er viktig og bør ytterligere styrkes
 • Integrering blir et større ansvar for den nye fylkeskommunen
 • Vi skal ha en ubyråkratisk ordning med tilskudd, og det må skje i samarbeid med idretten
 • Rammebetingelser fra det offentlige er det viktigste å prioritere knyttet til tilrettelegging for idrett og utdanning, OLT regional avd. og Vestfold og Telemark toppidrett
 • Vi må utfordre hverandre på samarbeid om toppidrettstilbudet på universitetet
 • Toppidrettsstipendene bør vurderes å styrkes
 • Rammebetingelsene fra det offentlige knyttet til Aktiv365 bør prioriteres

Sluttappell:

 • Tar med seg innspill og diskusjonen
 • Forutsigbarhet og gode rammevilkår for idretten prioriteres
 • Prioriterer bredde- og støtte toppidrett
 • Kom med ønsker og krav som løftes til diskusjon
 • Forpliktende samarbeid med idretten – partnerskapsavtaler
 • Vi er overmodne for mer fysisk aktivitet i skolen og Aktiv365 er viktig

Arbeiderpartiet

Innledningsforedrag:

 • Idretten = dugnad og frivillighet
 • Fremhevet idrettens verdier som viktige og gode
 • Idretten den viktigste felleskapsarena - mestring, aktivitet, topp- og bredde hånd i hånd

Fokus/satsinger:

 • Rammevilkår – egne om enerettsmodellen/spillmonopolet
 • Fokus på rådgivere m/kompetanse i fylkeskommunen på anleggssøknader
 • Fokus på sammenhengen mellom topp- og bredde
 • Videreføre idrettsstipendordningen

Kommentarer fra partirepresentant(er) knyttet til idrettens fanesaker/temaer:

Anlegg

 • Må ha alternativ klart før erstatningen av granulat i kunstgressbaner, og vi må stimulerer til forskning for å finne egnede alternativ
 • Fylkeskommunen skal være pådriver for regionale anlegg i partnerskap med kommuner og idrettsråd
 • Utfordre spillemiddelkriteriene til anlegg knyttet til tiltak når det gjelder blyproblematikken - skytebaner
 • Bygge og åpne for flerbruk av fylkeskommunale og kommunale anlegg
 • Viktig med kollektivtilbud til idrettsanlegg - vil prøve ut buss på bestilling

Flere i aktivitet / Støtt frivilligheten og fellesskap

 • Fellesskapet i idretten er en viktig integreringsarena
 • Gratisprinsippet i haller og utlån av utstyr vil være viktig
 • En time fysisk aktivitet i skolen og SFO/IFO prioriteres
 • OLT regional avd. og Vestfold og Telemark toppidrett; for offentlig støtte må det bli enighet om prioriteringer og hva det skal være - innhold, organisering og målgruppe må avklares
 • Støtte om å styrke rammene for Aktiv365

Sluttappell:

 • Tilrettelegge og styrke rammebetingelser for idretten
 • Vil gi forutsigbare rammebetingelser
 • Tar med seg de temaer som har vært diskutert
 • Vil spille på lag med idretten
 • Støtter Aktiv365

Sosialistisk Venstreparti

Innledningsforedrag:

 • Fremhevet idrettens rolle, betydning og verdi for samfunnet – her fokus på samhold og fellesskap
 • Kommenterte idrettens enorme innsats knyttet frivillighet og dugnad
 • Idrettens betydning knyttet til inkluderingsarena for ALLE - uavhengig av bakgrunn og økonomi

Fokus/satsinger:

 • Viktig med fokus på økonomi som barriere – jobbe for å få alle med

Kommentarer fra partirepresentant(er) knyttet til idrettens fanesaker/temaer:

Anlegg

 • Støtter forslag å få det granulat i kunstgressbaner forbudt. Må være et statlig løft og ikke lokalt
 • Ta initiativ fra fylke overfor skoleeiere vedrørende tilgang til fylkeskommunale/kommunale anlegg

Flere i aktivitet / Støtt frivilligheten og fellesskap

 • Åpenhet mellom privat gymnas og offentlige VGS ift søknadsmasse - en forutsetning for å kunne dimensjonere tilbudet på idrettslinjer i videregående skoler

Sluttappell:

 • Idretten som folkehelseaktør og bidragsyter
 • Fokus på at personlige forutsetninger/bakgrunn ikke skal være til hinder for deltakelse
 • Økt fysisk aktivitet i skolen

Senterpartiet

Innledningsforedrag:

 • Fremhevet idretten som lagbygger
 • Idrettens rolle som samfunnsaktør - kulturelt viktig
 • Idrettens viktig betydning som sosial arena – med fokus på identitet, begeistring og entusiasmen
 • Idretten den viktigste aktør knyttet til folkehelse

Fokus/satsninger:

 • Bygge relasjoner for å diskutere idrettspolitikk og finne løsninger
 • Vil lytte mer enn vi lover i kveld..
 • Politikere for dere og ikke motsatt – vil lytte til idrettens behov

Kommentarer fra partirepresentant(er) knyttet til idrettens fanesaker/temaer:

Anlegg

 • Viktig å finne gode løsninger for å beholde massen av granulat i kunstgressbaner i anlegget.
 • Nasjonal finansiering er sentralt
 • Spille på lag med forskningsmiljøer og stiftelser for finansiering av løsninger knyttet til blyproblematikken - skytebaner
 • Bidra til mindre byråkratisering og økt effektivitet knyttet til drift av anlegg
 • Tar med seg utfordringene knyttet til tilgang kommunale og fylkeskommunale anlegg tilbake til lokalpolitikere

Flere i aktivitet / Støtt frivilligheten og fellesskap

 • Overskudd på lokale arrangementer bør øremerkes utfordringene knyttet til økonomiske barrierer – organisere en rimeligere deltakelse i idretten
 • Idretten bør styrkes som inkluderingsarena
 • Idretten må ta ansvar for kompetanse knyttete til integrering internt
 • Fysisk aktivitet viktig for læring - samarbeid mellom skole og idrett prioriteringsområde. God motorikk som opparbeides i idretten betyr bedre mestring i skolen
 • Må gjøre den offentlige VGS bedre på tilrettelegging og kombinasjon skole og toppidrett
 • Bredde vs toppidrett - fokus på mestring det viktigste

Sluttappell:

 • Flere lag og foreninger lokalt – fokus på lokalt treningstilbud
 • Idretten er en viktig læringsarena
 • Miljø – utfordringer må løses
 • Drift av anlegg
 • Positive til de fanesaker som er løftet frem og temaer som er diskutert

Venstre

Innledningsforedrag:

 • Fremhevet idrettens rolle knyttet til folkehelse, trivsel og mestring
 • Understreket idrettens rolle knyttet til at 1/3 av fylkets befolkning er medlemmer i idretten
 • Idrettens viktige betydning som integreringsarena, lek og samvær

Fokus/satsinger:

 • Legge til rette og bidra for en sunn livsstil – både for den organiserte og egenorganiserte aktiviteten, og legge til rette for nye idretter
 • Likeverdig muligheter for alle å delta
 • Fokus på bygging av breddeanlegg
 • Sikre at terskelen er lav og alle kan delta
 • Samarbeid skole og barnehage – eks. svømmeopplæring (statlige ubrukte midler tilgjengelig)
 • Fokus på frivilligheten - raushet for å få alle med

Kommentarer fra partirepresentant(er) knyttet til idrettens fanesaker/temaer:

Anlegg

 • For utskifting av granulat i kunstgressbaner er det viktig å spille på lag for å få til en nasjonal finansiering.
 • Interkommunal og regional anleggsutvikling må løftes det opp til en sak mellom fylke og idrettskrets. Idretten må lyttes til

Flere i aktivitet / Støtt frivilligheten og fellesskap

 • Det viktigste er at elevene i offentlig VGS har et godt tilbud uavhengig av hvor og hvilken skole det er knyttet til tilrettelegging for kombinasjon skole og toppidrett
 • Programfestet E-sport som tilbud på alle skoler m/idrettstilbud

Sluttappell:

 • Tar med seg innspill og diskusjonen videre
 • Inkludering og integrering viktig
 • Sikre forutsigbarhet – ref. mva kompensasjon
 • Dialog og samarbeid i fokus

Kristelig folkeparti

Innledningsforedrag:

 • Takket frivilligheten og idretten for det de bidrar med
 • Idretten; avgjørende og betyr noe for trivsel og ivaretakelsen
 • Fremhevet idretten verdiskapning og frivillige årsverk
 • Idretten fortjener at politikerne heier på og bidrar der en kan ift. rammebetingelser
 • Kommunene den viktigste bidragsyter overfor idretten
 • Fremhevet idrettens utvilsomme betydning
 • Positiv til sammenslåing
 • Vil høre hva dere i idretten utfordrer oss på
 • Det er lett å støtte fokusområdene til idretten

Fokus/satsinger:

 • Innføring av fritidskortet - alle skal få delta uavhengig av økonomi

Kommentarer fra partirepresentant(er) knyttet til idrettens fanesaker/temaer:

Anlegg

 • Idrettslag må ta hensyn og behandle utfordringen med granulat i kunstgressbaner for å begrense skadene f.eks. v/brøyting. Har ingen kommentarer til hvordan man skal finansiere utskifting

Flere i aktivitet / Støtt frivilligheten og fellesskap

 • Når det gjelder økonomiske barrierer i idretten, er løsningen en tillitsbasert ordning som idretten selv forvalter - trener/leder ser og vet. Etablering av Fritidskortet en løsning her.
 • Minoritetsrådgiver i fylket som bør styrkes for økt integrering
 • Mener tilbudet og tilretteleggingen for kombinasjon skole og toppidrett er godt nok p.t
 • Toppidrettsstipender er etablert ordning i begge fylker

Sluttappell:

 • Vil ta med alle innspill og temaer som har kommet
 • Fokus på breddeidretten og styrking av den

Fremskrittspartiet

Innledningsforedrag:

 • Hva vil idretten – og hva kan politikerne bidra med – hva kan fylkeskommunen gjøre for idretten?
 • Idrettens rolle og betydning for utvikling

Fokus/satsingsområder:

 • Tilrettelegge for anlegg og aktivitet - treningsfasiliteter/arenaer
 • Motivere til innsats gjennom forutsigbare rammer
 • Idrett og utdanning - toppidrettstilbud i skolen
 • Folkehelse - idretten som viktig bidragsyter

Kommentarer fra partirepresentant(er) knyttet til idrettens fanesaker/temaer:

Anlegg

 • Idrettslag må bytte granulat i kunstgressbaner når banene skal rehabiliteres. Her med kommunalt bidrag
 • Idretten må snakke sammen og bestemme prioritering på hvor interkommunale/regionale anlegg skal ligge. Fylkeskommunen kan være fasilitator
 • Søk Vestfold fylke fra anleggsfondet knyttet til blyproblematikken - skytebaner
 • Viktig å se på løsninger som kan gi idretten tilgang i kommunale/fylkeskommunale i lokaler som allerede står der; haller, gymskoler og klasserom

Flere i aktivitet / Støtt frivilligheten og fellesskap

 • Kontingentkasser kan ikke være et kommunalt ansvarsområde og oppgave. Kommunene bør overføre idrettslag midler som løser problemet uten kommunalt byråkrati
 • Toppidrettstilbudene både i den offentlige og private skolen er godt tilrettelagt i dag. Skolene må tørre og se muligheten for tilrettelegging på en slik måte at toppidrettsutøvere kan fullføre skolen

Sluttappell:

 • Legge til rette for idretten ift. anlegg
 • Motivere og legge til rette for til kombinasjon idrett og skole
 • Vi må tørre å dyrke enerne, samtidig som vi støtter opp om breddeidretten
 • Folkehelse løftes

Miljøpartiet De Grønne

Innledningsforedrag:

 • Frivilligheten er grunnleggende og løftes høyt
 • Idretten = folkehelse og sosialisering - betyr like mye for barn som for voksne
 • Fremhevet idretten og anleggenes tilgjengelighet for alle - også det egenorganiserte
 • Idrettens eget ansvar knyttet til kostnader utstyr - deling
 • Partiets slagord: Menneske og miljø

Fokus/satsningsområder:

 • Mer penger til mennesker og ikke anlegg/bygg
 • Utfordre på grønne arealer utover anlegget - hjertesone rundt skole og idrettsanlegg
 • Åpne idrettshaller hvor alle kan møtes

Kommentarer fra partirepresentant(er) knyttet til idrettens fanesaker/temaer:

Anlegg

 • Må stå sammen og ha et felles løft for å få bort granulat i kunstgressbaner
 • Satse på kollektivtilbud og trygge veier til idrettsanlegg

Flere i aktivitet / Støtt frivilligheten og fellesskap

 • Aktiv365 støttes som prioritert tiltak
 • Styrke momskompensasjonsordningen
 • Viktig med breddetilbud , også etter 16 år
 • Åpne haller for flere

Sluttappell:

 • Mer fysisk aktivitet i skolen
 • Mer allidrett
 • Allsidighet - kunne drive flere idretter (sesongidrett)
 • Utnyttelse av bygninger og eksisterende anlegg for idretten
 • Kollektivtilbud til arrangement – «Fleksibuss»

Rødt

Innledningsforedrag:

 • Kampen mot «forskjells-Norge» gjelder også for idretten
 • Fremhevet idrettens betydning - like muligheter uavhengig av hvem man er
 • Fellesskapet er viktig for partiene - som idretten bidrar med
 • Idretten en viktig inkluderingsarena – hvor breddeidretter viktigst

Fokus/satsingsområder:

 • Økonomiske tilskudd til idrettslag - få ned kostnader for å være med
 • Fokus på frafallsproblematikken i ungdomsårene som et viktig satsingsområde

Kommentarer fra partirepresentant(er) knyttet til idrettens fanesaker/temaer:

Anlegg

 • Kommunen må finansiere utskiftningen av granulat i kunstgressbaner. Viktig at
  fylkeskommunen stiller opp for å finne alternativer
 • Fylkeskommunen bør ha en tydeligere og mer aktiv rolle for å få til en samhandling mellom kommunene og idretten om utvikling/etablering av regionale anlegg
 • Åpne lokaler som står ledig/tomt og som det offentlige eier til bruk for idretten

Flere i aktivitet / Støtt frivilligheten og fellesskap

 • Jobbe for tettere samarbeid med idrett, skole og kommune knyttet til økonomiske barrierer
 • Idretten må løse frafallsutfordringene med tilbudet internt for å beholde medlemmene i overgangen fra barneidrett til ungdomsidrett
 • Idretten har en utfordring intern knyttet til balansen mellom bredde- og toppidrett
 • Antall klasser må økes og styrkes i den offentlige VGS knyttet idrettstilbud og kombinasjon skole og toppidrettssatsing

Sluttappell:

 • Utfordrer idretten på sine egne strategiplaner
 • Viktig å legge til rette for paraidrett