Det finnes en del søknadsmuligheter for idrettslag innen paraidrett. Vi har samlet en del på denne siden.
Det finnes en del søknadsmuligheter for idrettslag innen paraidrett. Vi har samlet en del på denne siden.

Søke midler

Under har vi listet opp en del muligheter som idrettslaget kan søke på. Ikke alt er nødvendigvis rettet spesifikk mot paraidrett.

Har du andre tips om søknadsmuligheter, kontakt oss:

Per-Einar Johannessen
E-post: pej@idrettsforbundet.no 
Mobil: 92402803

Anne Katrine Aas 
E-post: annekatrine.aas@idrettsforbundet.no 
Mobil: 91869036

Støtte- og tilskuddsordninger der Norges idrettsforbund (NIF) sentralt er involvert i forvaltningen:


Lokale aktivitetsmidler - LAM (fordeles av idrettsrådene)
Lokale aktivitetsmidler (LAM) er en tilskuddsordning fra Kulturdepartementet (KUD) spesifikt rettet mot lokale lag og foreninger som driver idrett og fysisk aktivitet for barn og ungdom.


Spillemidler til utstyr
Ordningen er finansiert via spillemidlene som kommer fra overskuddet til Norsk Tipping.
Det søkes via SportsAdmin. Særidrettslagene lever en samlet søknad for idrettslaget, mens i fleridrettslagene søkes det gruppevis. Fotballgruppa søker via Fotballforbundet, skigruppa via Skiforbundet osv.


Har du en god ide til et prosjekt som vil bifra til økt mangfold og inkludering i idretten?
Som en del av krafttaket for mangfold i norsk idrett utlyses over 12 millioner til pilotprosjekter. Idrettsforbundet søker etter gode prosjekter som gir ny innsikt, viktige erfaringer og gode samarbeid til mangfoldsarbeidet i idretten. Første frist er 1. september 2022.

Oppstarts- og utviklingsstøtte til allidrett for barn og ungdom
Alle idrettslag tilsluttet NIF kan søke om oppstart- eller utviklingsstøtte for å starte opp eller videreutvikle Allidrett.

Allidretten må tilby ulike idretter for barn fra 6 til 12 år og/eller ungdom fra 13 til 19 år over minst 20 uker i løpet av ett år.

Idrettslag kan og søke på støtte til egne Allidrett for barn og ungdom 

Barn: Allidrett for barn

Ungdom: Allidrett for ungdom


Tilskudd til utgifter for politi
Organisasjonsledd som er tilknyttet NIF kan søke om tilskudd for utgifter til politi ved idrettsarrangement for barn og unge.

Les mer om støtte- og tilskuddsordningene her.

Enkelte idrettskretser kan ha midler det kan søkes på. Ta kontakt med rådgiver paraidrett i idrettskretsene for mer informasjon.

Se oversikten over rådgivere paraidrett i idrettskretsene.

Det er ulike ordninger for hva de ulike særforbundene tildeler av støtte. Enkelte har støtteordninger til blant annet arrangementer, kurs eller oppstart av tilbud for utøvere med funksjonshemning.

Ta kontakt med ditt særforbund for nærmere informasjon. 

Lotteri- og stiftelsestilsynet forvalter en søknadsbasert ordning for tilskudd til mangfolds- og inkluderingstiltak i idrett og fysisk aktivitet. Med idrett og fysisk aktivitet menes både organisert idrett og egenorganisert idrett og fysisk aktivitet, herunder friluftsliv. Tiltak som retter seg mot toppidrett faller utenfor ordningens virkeområde.

Offentlige instanser, kommuner, frivillige organisasjoner og private aktører kan søke om ulike tilskudd hos Bufdir. Se hvordan søke, rapportere og hvem som har fått tilskudd.


Tilskudd fra KUD

Tilskuddsordningen gjelder tilskudd til arrangementer for idrett og fysisk aktivitet som enten tilrettelegger for eller er forbeholdt personer med funksjonsnedsettelser. Ordningen skal bidra til at personer med funksjonsnedsettelser kan delta på arrangementer for idrett og fysisk aktivitet, herunder friluftsliv, på lik linje med funksjonsfriske. Det kan gis tilskudd til frivillige organisasjoner og virksomheter som er registrert i Frivillighetsregisteret på søknadstidspunktet.

Kommuner

Det er forskjellig hva de forskjellige kommuner støtter. Ta kontakt med de enkelte kommuner, blant annet gjennom kulturavdelinger og helse- og sosialavdelinger.

Stiftelsen Dam - Idrettsprosjekter i Helse- og utviklingsprogrammene
Alle idrettens organisasjonsledd kan søke om midler via Norges idrettsforbund til Stiftelsen Dam til prosjekter rettet mot utsatte og sårbare grupper.

Aktivitetsstøtta (LNU - Landsrådet for Norges barne- og ungdomsroganisasjoner )
Dette er en støtteordning som gir støtte til prosjekter som bidrar til utvikling av nye frivillige aktiviteter rettet mot barn og unge. Nasjonale og regionale organisasjoner som er registrert i Frivillighetsregisteret kan søke til sine prosjekter. Lokallag i nasjonale organisasjoner og lokale idrettslag kan ikke søke om støtte.

Anthonstiftelsen (Reidar og Gunnar Holst legat).
Les mer om legatet og muligheter for å søke støtte ved å klikke på linken ovenfor.

CivitanKiwanis, Lions, m.fl. 
De forskjellige organisasjoner/lokallag har forskjellige støtteordninger. Noen gir økonomisk støtte andre bidrar med transport, medhjelper til konkurranser o.l.. Ta kontakt med den enkelte organisasjon eller det enkelte lokallag.

Cathrine og Nils Hals legat (enkeltpersoner)
Legatet yter hjelp til fysisk funksjonshemmede enkeltindivider, fortrinnsvis på områder hvor det offentlige ikke yter bidrag, for eksempel til spesialutstyr eller utdannelse. 

Eivind Eckbos Legat
Legatet har i dag en solid økonomi som gjør det mulig å yte årlig støtte til enkeltpersoner, organisasjoner, forskningsprosjekter og annet som faller inn under legatets ulike formål.

Gjensidigestiftelsen
De fleste utlysningene fra Gjensidigestiftelsen er åpne for idrettsorganisasjoner som er registrert i Frivillighetsregisteret. Les om Frivillighetsregisteret her.

Legater 
Se ”Den store Legathåndboken” (kan kjøpes hos bl.a. bokhandlere og lånes på bibliotek) 

Lokalavisenes søknadsordning
Amedias aviser deler ut midler for å støtte allmennyttige tiltak til det beste for innbyggerne og lokalmiljøet. Tildelingene skjer i samarbeid med Sparebankstiftelsen DNB.

Prinsesse Märtha Louises Fond 
Avkastningen av fondet skal brukes til hjelp for funksjonshemmede barn i Norge under 16 år, og tildeling skal gå til tiltak i regi av organisasjoner og institusjoner. Det legges vekt på at de midler som deles ut kommer barn til gode og ikke brukes til dekning av driftsutgifter.

Sparebankstiftelsen
Det er ulike tilskuddsordninger for å styrke et bedre nærmiljø for barn og unge - lokalt og nasjonalt. 

Se oversikt alle sparebankstiftelser (bla deg litt ned på siden)


Stiftelsen Sophies Minde - støtte til velferds- og trivselstiltak 
Individuell støtte fordeles til personer i målgruppen, og kan gå til tiltak som kan bidra til integrering i samfunnet og styrke mulighetene til deltakelse i kultur- og fritidsaktiviteter inkludert fysisk aktivitet.
Generell støtte tildeles frivillige organisasjoner, foreninger o.l. til tiltak for grupper under stiftelsens formål. Tiltak rettet mot barn og ungdom prioriteres. 

Stipendportalen
Se en rekke søknadsmuligheter på stipendportalen.no

Trygve Gulbranssens minnefond (Viken)
Arven fra forfatter og idrettsmann Trygve Gulbranssen skal komme funksjonshemmede til gode gjennom et nyopprettet minnefond. Målgruppen er enkeltutøvere under 35 år, lag, idrettslag og andre som arbeider med idrett, fysisk aktivitet og trivsel for funksjonshemmede.

TUBFRIM 
Overskuddet til Tuberkulosearbeidets Frimerkeforretning (TUBFRIM) brukes til bekjempelse av tuberkulose (50 %) og til trivselsfremmende tiltak for funksjonshemmede barn og unge i Norge (50 %).

Zuccarellostiftelsen
Gjennom to fond kan enkeltpersoner, idrettslag, initiativtakere og ildsjeler søke om støtte fra Zuccarellostiftelsen

Informasjon om store, nasjonale støtteordninger innenfor inkludering finner du her:

Støtteordninger (idrettsforbundet.no)

Det finnes også andre nasjonale, regionale og lokale støtteordninger hvor du kan søke om støtte til ditt prosjekt/tiltak.