Basket_612_Imdi_siste.jpg

Stiftelsen Dam

Alle idrettens organisasjonsledd kan søke om midler via Norges idrettsforbund til Stiftelsen Dam til prosjekter rettet mot utsatte og sårbare grupper. Se vår film om hvordan du skal gå frem.

Både idrettslag, idrettsråd, idrettskretser, særkretser og særforbund kan søke via NIF til helseprogrammet til Stiftelsen Dam.

Du kan søke om midler til prosjekter som har som mål om å legge til rette for og inkludere utsatte gruppe inn i idrettslag:

 • mennesker med funksjonsnedsettelse
 • mennesker med innvandrerbakgrunn
 • mennesker med lav betalingsevne 
 • mennesker med en fysisk eller psykisk sykdom 

Du kan søke om prosjekter som går over 1, 2 eller 3 år.

Du kan søke to ganger i året. Enten i helse vår-programmet, eller i helse høst-programmet. 

Søknadsfrist
Søknadsfrist for prosjekter i helse vår- programmet er 1. mars. 
Søknadsfrist for prosjekter i helse høst- programmet er 1. september. 
Du må bli godkjent som søker av NIF i god tid før dette.

Steg 1 - ta kontakt med ditt særforbund eller idrettskrets
Idrettslag, idrettsråd og særkretser må ta kontakt med sitt særforbund (for særgruppe) eller idrettskrets (for fleridrettslag) for å avklare:

 • om ønsket prosjekt er i tråd med særforbundets/idrettskretsens strategiplan
 • om særforbundet/idrettskretsen har mulighet til å støtte idrettslaget faglig
 • om særforbundet/idrettskretsen har mulighet til å støtte idrettslaget økonomisk slik at midlene enten kan inngå i budsjettet i søknaden, eller erstatte behovet for å søke.

Det er dessuten viktig og nyttig for vår organisasjon at alle mellomledd er informert.

Særforbund og idrettskretser som vil søke, kan gå rett til steg 2.  

Steg 2- bli godkjent som søker
For å bli godkjent som søker må du sende en e-post til line.hurrod@idrettsforbundet.no med korte svar på følgende spørsmål:
Hva er bakgrunnen for prosjektet?
Hva er målsetting for prosjektet?
Hvem er målgruppen for prosjektet?
Er tenkt prosjekt avklart med ditt særforbund eller idrettskrets?

Du blir da eventuelt godkjent som søker av NIF.

Steg 3- tilgang til Damnett
Stiftelsen Dam bruker et elektronisk søknadssystem som kalles Damnett og ligger på www.damnett.no. Gå inn på Damnett.no og opprett en bruker på deg. Du vil få en epost. Fullfør registeringen og trykk på Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité som søkerorganisasjon. NIF godkjenner deg som bruker og gir deg tilgang til et søknadsskjema på damnett.no. 

Steg 4- Fylle ut opplysninger og utarbeidelse av prosjektbeskrivelse og budsjett 
Fyll ut alle opplysninger som kreves i det elektroniske søknadsskjemaet i Damnett. I tillegg må du lage en prosjektbeskrivelse i denne malen. Prosjektbeskrivelsen er en utdyping av opplysningene i det elektroniske skjemaet. Det er naturlig at det blir gjentakelser. Last opp prosjektbeskrivelsen som pdf i Damnett. Lag et detaljert budsjett i et excel-dokument. Last dokumentet opp som pfd i Damnett. Trykk Fortsett arbeidsflyt og Bekreft. Søknaden blir da tilgjengelig for NIFs koordinator. Tips til en god søknad

Steg 5- kvalitetssikring av søknaden
NIFs koordinator vurderer søknaden, og avgjør om søknaden skal sendes videre til Stiftelsen Dam. NIF kan avslå søknaden dersom den er utenfor stiftelsens krav, ikke har en utsatt målgruppe eller er mangelfull skrevet. Dersom søknaden er innenfor kravene, men har potensial for å bli bedre, sender NIF den i retur med forbedringsforslag i en epost. Vanlige forbedringsforslag er (både i det elektroniske skjemaet og i prosjektbeskrivelsen):
- Ha målbare mål (SMARTE).
- Beskriv hvordan du skal nå ut til målgruppen.
- Ha en framdriftsplan som går over alle prosjektårene. 
- En søknad på to eller tre år må inneholde en framdriftsplan som viser utvikling/utvidelse fra år til år.
- Budsjettet skal kun inneholde reelle inntekter og utgifter i kroner, ikke beregn dugnadsinnsats som inntekt.
- Budsjettet skal inneholde alle inntekter som en antar at en får inn i prosjektet i prosjektperioden.

Søker som får tilsendt søknaden i retur, må gjøre rettelsene og sende inn på nytt i Damnett innen ny frist gitt av NIF.

Steg 6- NIF sender inn søknaden til Stiftelsen Dam
NIFs koordinator sender søknaden til Stiftelsen Dam innen deres frist.

Steg 7- Stiftelsen Dam offentliggjør tildeling
Stiftelsen Dam offentliggjør tildeling 15. juni i helse vår-programmet og 15. desember i helse høst-programmet. NIF videreformidler dette, inviterer til informasjonsmøte på teams, inviterer til seminar for alle prosjektledere og sender ut tildelingsbrev/ kontrakt. Se informasjon om søknadsbehandling. NIF kan ikke påvirke hvilke prosjekter som får midler.

Steg 8- Oppstart av prosjektet

Prosjekter i helse vår-programmet kan starte opp 1. juli. Prosjekter i helse høst-programmet kan starte opp 1. januar.

Du kan søke om støtte til prosjekter som innebeatter for eksempel utstyr og fysiske tilrettelegginger, arrangement for målgruppen, kompetanseheving for trenere og rekrutteringstiltak overfor deltakere og trenere/foreldre. Det kan også søkes om lønn til prosjektleder dersom det er formålstjenlig for prosjektet. Det kan søkes om minimum 40 000 kroner og maks 1,4 million kroner over 3 år. Søknaden styrkes dersom det er et samarbeidsprosjekt for å nå ut til målgruppen. Det er fint, men ikke nødvending, om det er flere finansieringskilder, og at søker bidrar med noe egne midler.

Det kan søkes om prosjekter på 1, 2 eller 3 år. Et flerårig prosjekt må beskrives i prosjektbeskrivelsen, og må innebære en utvikling fra år til år. 

Det er klare krav til rapportering til fastsatte frister. Stiftelsen Dam krever regnskapsrapport, framdriftsrapport (for flerårige prosjekter) og sluttrapport. Alle leveres i Damnett. 

Alle prosjekter må sende inn regnskapsrapport over prosjektets samlede utgifter og inntekter, det vil si inklusive andre eventuelle tilskudd og inntekter til prosjektet. Prosjekter med budsjetterte totalinntekter på 300.001 kroner eller mer skal ha revisjonsberetning. Fristen er 2 måneder etter prosjektets sluttdato.

Les mer om regnskapsrapport her.

Stiftelsen Dam bevilger midler til hele prosjektet for flerårige prosjekter. Men flerårige prosjekter må skrive en framdriftsrapport for å utløse midlene for år 2 og år 3. Framdriftsrapportering gjøres ved å fylle ut spørsmål om faglig og økonomisk status i Damnett. Prosjekter i helse vår-ordningen har frist 15. mai og prosjekter i helse høst-ordningen har frist 15. november. Ved manglende framdrift i prosjektet, betydelige avvik eller endret målsetting kan støtten avkortes eller opphøre. Les mer om framdriftsrapport her.

Når et prosjekt er avsluttet skal sluttrapport leveres innen to måneder etter prosjektets sluttdato. Les mer om sluttrapport her.

NIF har utarbeidet et spørreskjema for innvilgede prosjekter for å lette arbeidet med sluttrapporteringen. Last ned spørreskjema her.

NIF er søkerorganisasjon overfor Stiftelsen Dam og har en kontaktperson med koordinatoransvar. Koordinator er bindeledd mellom prosjektene og stiftelsen, og all kommunikasjon skal gå vi NIFs koordinator. NIF opplyser prosjekter i god tid om frister, tar imot informasjon om endringer i prosjektet og tilbyr seminarer for prosjektledere. Koordinator kan inviteres til prosjektbesøk ved store hendelser i prosjektene.

NIF anbefaler at:

 • Søker undersøker behovet for prosjektet og evnen til å gjennomføre i egen organisasjon. 
 • Prosjektets målsetting er i tråd med det aktuelle særforbunds/ idrettskrets strategiplaner.
 • Prosjektet er forankret i søkers styre. 
 • Aktiviteten i regi av prosjektet skjer i idrettslag og ikke f. eks på en institusjon. 
 • Prosjektet har som mål å få flere medlemmer i idrettslag.
 • Eventuelle kurs i regi av prosjektet er i NIF sin kursportefølje.
 • Prosjekter ledet av idrettsråd, idrettskretser, særkretser og særforbund undersøker kapasiteten og interessen i tilhørende idrettslag som skal være mottakere av målgruppen. 

NIF har mottatt midler til over 350 prosjekter siden oppstarten i 1997. Alle idrettens prosjekter kan søkes opp i Stiftelsen Dam sitt prosjektbiblitotek. Søk opp "Norges idrettsforbund". 

Stiftelsen Dam er en av Norges største stiftelser og gir penger til helse- og forskningsprosjekter som skal gi bedre helse gjennom deltakelse, aktivitet og mestring for folk i Norge. Prosjektene spenner fra små, lokale aktiviteter ledet av ildsjeler, til forskningsprosjekter i verdensklasse. Stiftelsen består av 38 medlemsorganisasjoner. NIF er ikke medlemsorganisasjon, kun søkerorganisasjon.