Harstad Cykleklubb fikk tildelt midler i 2017 fra anleggsfondet til sitt forprosjekt i Harstad Sykkelpark. I 2023 ble anlegget kåret til Årets Idrettsanlegg i Norge. Foto: Magnus Leonhardsen
Harstad Cykleklubb fikk tildelt midler i 2017 fra anleggsfondet til sitt forprosjekt i Harstad Sykkelpark. I 2023 ble anlegget kåret til Årets Idrettsanlegg i Norge. Foto: Magnus Leonhardsen

Anleggsfond

Troms og Finnmark idrettskrets (TFIK) sitt anleggsfond skal bidra til det som trengs av tidlige planarbeider når idrettsorganisasjonene skal bygge eller rehabilitere idrettsanlegg.

Troms og Finnmark idrettskrets ønsker med dette å sette idretten i bedre stand til å planlegge, bygge og drifte idrettsanlegg.

Fondet er etablert slik at idrettsorganisasjoner kan søke midler for å finansiere det/deler av det nødvendige planarbeidet som kreves før byggestart av idrettsanlegg. Anleggsfondet er en del av Samfunnsløftet og er finansiert av SpareBank 1 Nord-Norge med kr 900.000 i året (2022-2024).

Det vises til «Gode idrettsanlegg» sin prosjektveileder, som består av flere faser, der kun disse to fasene kan være aktuelle for tildeling fra anleggsfondet:

 • Konsept
 • Prosjektering

 

Infomøte Anleggsfondet 2023 bilde.pngDette betyr at fasen Idé må være gjennomført før prosjektet vurderes. Søkere må gjøre seg kjent med innholdet og kravene i denne fasen. Det understrekes også at de to fasene Utførelse og Drift i sin helhet ikke kan støttes.

Idrettskretsens anleggsutvalg har bestemt nærmere kriterier for tildeling av midler fra anleggsfondet, se etterfølgende oppstilling.

Kriterier til Troms og Finnmark idrettskrets anleggsfond 2023

 1. Organisasjonsledd i idretten i Troms og Finnmark som skal bygge, eie og/eller drifte idrettsanlegg kan søke om midler fra TFIKs anleggsfond. Også aksjeselskaper, samvirkeforetak, stiftelser og andre sammenslutninger eid av idretten, med vedtekter som oppfyller kriteriene i spillemiddelregelverket kan søke. Det kan også tildeles midler til utredning/planlegging av rehabiliteringsprosjekter som omfattes av spillemiddelordningen.

 2. Anlegget det søkes om må være forankret i idrettslaget (evt. annen idrettsorganisasjon), dvs. vedtatt på årsmøtet. Dette krever dokumentasjon.

 3. Midler kan tildeles til anlegg som er i riktig delfase (se innledning), og som er avhengig av innkjøp av profesjonelle tjenester for å komme videre i prosessen. Ved rehabiliteringsprosjekter, vil slik støtte kunne gis til de samme delfasene som øvrige prosjekter: konsept og prosjektering.

 4. Idrettslaget/idrettsorganisasjonen må ha spilt inn anleggsprosjektet til kommunen, idrettsrådet og særkrets/region/forbund.

 5. Søkere må legge ved et estimert budsjett for tiltakene det søkes midler til.

 6. Anleggsprosjekt hvor støtte fra anleggsfondet vil være forløsende for videre fremdrift og øke sjansen for realisering, vil bli prioritert.

 7. Anleggsprosjekt der flere idrettslag/aktører samarbeider og/eller viser til muligheter for flerbruk vil bli prioritert. Dette vil også styrke bærekraftperspektivet til søkeren.

 8. Arbeid som allerede er utført, hvor fondets bidrag er å dekke betalte regninger, vil ikke prioriteres.

 9. I tilfeller hvor flere lignende søknader er innenfor anleggsfondets kriterier, vil «anleggsbehov» og «prioritering av barn og ungdom» vektlegges.

 10. Anleggsprosjektet må ta hensyn til bærekraft og miljø i planleggingen og byggingen av anlegget.

 11. Søkere som allerede har fått innvilget tidligere tildeling, må først rapportere om hvordan midlene er brukt og i hvilken sammenheng en ny tildeling kan føre til videre framgang – innenfor fondets formålsramme.

 

Fasene i «Gode idrettsanlegg» sin Prosjektveilederen for bygging av idrettsanlegg ligger til grunn for prosessenes beskrivelse.

Nettsiden www.godeidrettsanlegg.no er et ressurssenter for bygging av idrettsanlegg, utviklet av SIAT ved NTNU i samarbeid med Norges idrettsforbund og Kulturdepartementet.

Vi vil anbefale idrettsorganisasjoner å benytte verktøyet Prosjektveilederen i planleggings- og gjennomføringsfasen, samt SIAT for å diskutere muligheter rundt prosjektgjennomføring.

 

Hvordan søker dere?

 1. Idrettsorganisasjonen sender søknad med kort beskrivelse av anleggsprosjektet i eget søknadsskjema.
 2. Del 2, «Prosjektveilederen Gode idrettsanlegg», som finnes i søknadsdokumentet fylles også ut.
 3. Søknad sendes til magnus.leonhardsen@idrettsforbundet.no
 4. Søknadsfrist: 15. oktober
 5. Mottakere av midlene skal levere en sluttrapport med dokumenterte kostnader for midlene som er tildelt.

 

Spørsmål angående søknaden rettes til Magnus Leonhardsen, magnus.leonhardsen@idrettsforbundet.no , tlf. 478 58 622.

 

Søknadsskjema Anleggsfondet 2023

Utlysning Troms og Finnmark idrettskrets Anleggsfond