Harstad Cykleklubb fikk tildelt midler i 2017 fra anleggsfondet til sitt forprosjekt i Harstad Sykkelpark. Foto: Magnus Leonhardsen
Harstad Cykleklubb fikk tildelt midler i 2017 fra anleggsfondet til sitt forprosjekt i Harstad Sykkelpark. Foto: Magnus Leonhardsen

Anleggsfond

Troms og Finnmark idrettskrets (TFIK) sitt anleggsfond skal bidra til det som trengs av tidlige planarbeider når idrettsorganisasjonene skal bygge eller rehabilitere idrettsanlegg.

Troms og Finnmark idrettskrets ønsker med dette å sette idretten i bedre stand til å planlegge, bygge og drifte idrettsanlegg.

Fondet er etablert slik at idrettsorganisasjoner kan søke midler for å finansiere det/deler av det nødvendige planarbeidet som kreves før byggestart av idrettsanlegg. Anleggsfondet er en del av Samfunnsløftet og er finansiert av SpareBank 1 Nord-Norge med kr 900.000 i året (2022-2025).

Det vises til «Gode idrettsanlegg» sin prosjektmodell, som består av flere faser, der kun disse tre underliggende delfasene kan være aktuelle for tildeling fra anleggsfondet:

 • Programmering
 • Skisseprosjekt
 • Forprosjekt

Dette betyr også at delfasen detaljprosjekt ikke kan støttes, noe som er uavhengig av hvilken entrepriseform det legges opp til. Det understrekes også at de to fasene Utførelse og Drift i sin helhet ikke kan støttes.

Idrettskretsens anleggsutvalg har bestemt nærmere kriterier for tildeling av midler fra anleggsfondet, se etterfølgende oppstilling.

Kriterier til Troms og Finnmark idrettskrets anleggsfond 2022

 1. Organisasjonsledd i idretten i Troms og Finnmark som skal bygge, eie og/eller drifte idrettsanlegg kan søke om midler fra TFIKs anleggsfond. Det kan også tildeles midler til utredning/planlegging av rehabiliteringsprosjekter som omfattes av spillemiddelordningen.

 2. Anlegget det søkes om må være forankret i idrettslaget (evt. annen idrettsorganisasjon), dvs. vedtatt på årsmøtet. Dette krever dokumentasjon.

 3. Midler kan tildeles til anlegg som er i riktig delfase (se innledning), og som er avhengig av innkjøp av profesjonelle tjenester for å komme videre i prosessen. Ved rehabiliteringsprosjekter, vil slik støtte kunne gis til de samme delfasene som øvrige prosjekter: programmering, skisseprosjekt og forprosjekt.

 4. Idrettslaget/idrettsorganisasjonen må ha spilt inn anleggsprosjektet til kommunen, idrettsrådet og særkrets/region/forbund.

 5. Søkere må legge ved et estimert budsjett for tiltakene det søkes midler til.

 6. Anleggsprosjekt hvor støtte fra anleggsfondet vil være forløsende for videre fremdrift og øke sjansen for realisering, vil bli prioritert.

 7. Anleggsprosjekt der flere idrettslag/aktører samarbeider og/eller viser til muligheter for flerbruk vil bli prioritert.

 8. Arbeid som allerede er utført, hvor fondets bidrag er å dekke betalte regninger, vil ikke prioriteres.

 9. I tilfeller hvor flere lignende søknader er innenfor anleggsfondets kriterier, vil «anleggsbehov» og «prioritering av barn og ungdom» vektlegges.

 10. Anleggsprosjektet må ta hensyn til bærekraft og miljø i planleggingen og byggingen av anlegget.

 11. Søkere som allerede har fått innvilget tidligere tildeling, må først rapportere om hvordan midlene er brukt og i hvilken sammenheng en ny tildeling kan føre til videre framgang – innenfor fondets formålsramme.

Fasene i «Gode idrettsanlegg» sin Prosjektmodell for bygging av idrettsanlegg ligger til grunn for prosessenes beskrivelse.

Nettsiden www.godeidrettsanlegg.no er et ressurssenter for bygging av idrettsanlegg, utviklet av SIAT ved NTNU i samarbeid med Norges idrettsforbund og Kulturdepartementet.

Vi vil anbefale idrettsorganisasjoner å nytte verktøyet Prosjektmodell i planleggings- og gjennomføringsfasen, samt SIAT for å diskutere muligheter rundt prosjektgjennomføring.

Hvordan søker dere?

 1. Idrettsorganisasjonen sender søknad med kort beskrivelse av anleggsprosjektet i eget søknadsskjema.
 2. Del 2, «Prosjektmodell Gode idrettsanlegg», som finnes i søknadsdokumentet fylles også ut.
 3. Søknad sendes til magnus.leonhardsen@idrettsforbundet.no
 4. Søknadsfrist 20.november 2022.
 5. Mottakere av midlene skal levere en sluttrapport med dokumenterte kostnader for midlene som er tildelt.

 

Spørsmål angående søknaden rettes til Magnus Leonhardsen, magnus.leonhardsen@idrettsforbundet.no , tlf. 478 58 622.

 

Søknadsskjema Anleggsfondet 2022

Utlysning Troms og Finnmark idrettskrets Anleggsfond