Idrettskretsens delegasjon bestod av: Bak fra venstre: André Lind (TFIK & Tromsø), Geir Knutsen (Leder TFIK & Båtsfjord), Torbjørn Køhl (Bardu Idrettsråd), Odd Martin Holsbøe (TFIK & Hammerfest). Foran fra venstre: Sylvi Ofstad (org.sjef TFIK), Lisell Bang (TFIK og Alta), Lise Sundelin Morottaja (Vadsø Idrettsråd), Inger Lise Brones (Nestleder TFIK & Tromsø)
Idrettskretsens delegasjon bestod av: Bak fra venstre: André Lind (TFIK & Tromsø), Geir Knutsen (Leder TFIK & Båtsfjord), Torbjørn Køhl (Bardu Idrettsråd), Odd Martin Holsbøe (TFIK & Hammerfest). Foran fra venstre: Sylvi Ofstad (org.sjef TFIK), Lisell Bang (TFIK og Alta), Lise Sundelin Morottaja (Vadsø Idrettsråd), Inger Lise Brones (Nestleder TFIK & Tromsø)

Viktige vedtak fra Idrettstinget 2023

Troms og Finnmark idrettskrets delegasjon på 7 delegater og organisasjonssjefen er fornøyde med vedtak som er gjort på Idrettstinget. Her er noen av de viktige vedtakene for idretten.

I innledningstalen fra Kulturminister Anette Trettebergstuen ga hun følgende svært positive budskap til norsk idrett:

  • KUD arbeider med en ny anleggspolitikk og endring av spillemiddelordningen. Saken
    skal på høring i idretten, og være klar til realisering i 2025
  • Det blir full regelstyrt momskompensasjon for anlegg
  • Det blir mulig for IR å disponere inntil 5% av LAM til idrettsrådets egen disposisjon

Redusere kostnadene for idrettsaktiviteten

Idrettstinget ba idrettsstyret på fritt grunnlag utarbeide en nasjonal tiltaksplan mot økonomiske barrierer. Planen skal legges frem for diskusjon på Ledermøtet i 2024, og fremmes for vedtak til Idrettstinget i 2025. Idrettstinget vedtok også at det så raskt som mulig iverksettes en oppdatert kartlegging av de største kostnadsriverne i norsk idrett

Økt fokus på idrettsanlegg

Idrettstinget har vedtatt å styrke organisasjonens arbeid innenfor anleggsområdet. Målet er at det skal bygges flere anlegg og at det er de riktige anleggene som prioriteres. Dette skal vi få til gjennom å bedre samarbeidet mellom Norges idrettsforbund, særforbund, idrettskretser og idrettsråd.

Idrettstinget har også vedtatt at det skal opprettes et bredt sammensatt anleggspolitisk utvalg og en kartlegging av behovet for anlegg av nasjonal og regional betydning.

Forenkling av hverdagen i idrettslagene

NIF skal i neste periode arbeide for å forenkle hverdagen for idrettslagene og gjøre klare prioriteringer for å øke fokuset på dette.

Deling av Troms og Finnmark idrettskrets

Idrettstinget vedtok å følge vedtaket på vårt idrettskretsting om å dele opp til de opprinnelige Troms idrettskrets og Finnmark idrettskrets fra 1.1.2024.