solidaritetsfond
Fra venstre Viljar Haugseth (Nordlys karateklubb), Anita Pedersen (Ulfstind), Britt Leandersen (Tromsø idrettsråd), Lars Nymo Trulsen (SpareBank 1 Nord-Norge), Sylvi Ofstad (Troms og Finnmark idrettskrets) og Carite Fønnebø (Tromsø ishockeyklubb). Foto: Håkon Steinmo, SNN

Solidaritetsfond i idrettslag

Troms og Finnmark idrettskrets og Nordland idrettskrets etablerer Solidaritetsfond for idrettslag som et viktig tiltak for å hindre at økonomiske utfordringer er et hinder for idrettsdeltakelse for barn og ungdom.

Overordnet mål:

Ingen barn og unge skal falle ut av idretten pga. familiens økonomi.

Hva er Solidaritetsfond:

Solidaritetsfond er en egen ordning i idrettslaget som skal nyttes til å dekke deltakerkostnader for barn og ungdom. Det kan være dekning av treningsavgift, medlemskontingent, deltakelse på stevner/ turnering ol. Solidaritetsfondet er ikke ment å fullfinansiere noens idrettsdeltagelse, men være en mulighet for å få hjelp/ støtte i en økonomisk krevende situasjon. Søknader skal i utgangspunktet være individuell, og ikke fra lag/ grupper internt i klubb. Støtteordningen er tillitsbasert.

Hvem er målgruppa for «brukere» av solidaritetsfond:
Medlemmer i aldergruppene 6-12 og 13-19 år der økonomi kan være en barriere for idrettsdeltagelse. Det er viktig at idrettslagets medlemmer kjenner ordningen og at det etableres en lav terskel for å be om støtte.

 

Hvordan skal idrettskretsen etablere Solidaritetsfond-ordningen for idrettslagene:

 • Solidaritetsfond-ordningen presenteres for idrettsråd og idrettslag på aktuelle møtearenaer (Idrettshelga) og i teams-møter.
  Forslag til fremgangsmåte, retningslinjer og idrettslagenes håndtering presenteres.
 • Søknadsportal opprettes. Store idrettsråd gis mulighet til å behandles søknader for sine idrettslag. Idrettskretsen behandler søknader for resterende.
 • Idrettslag får tildelingssum i 2 (ev 3) nivå, etter størrelse på idrettslaget.
 • Idrettskretsen følger opp idrettslagene underveis for veiledning.

Hvordan kan idrettslaget etablere ordningen med solidaritetsfond:

 • Styret i idrettslaget behandler og vedtar sak om etablering av Solidaritetsfond.

Retningslinjer for Solidaritetsfondet vedtas, tilpasses og godkjennes i styret.

 • Styret bestemmer hvem / hvordan søknader til Solidaritetsfondet skal behandles, her fins ulike løsninger.
 • Idrettslaget kan søke idrettskrets/ idrettsråd/ andre om midler
 • Retningslinjer må minimum inneholde følgende:
  a) hvordan idrettslaget informerer om Solidaritetsfond (se veiledningsliste)
 1. b) hvem som har ansvar for å behandle søknader og gi tildeling
  c) praktisk håndtering med budsjettering, opprette konto etc

 

 

 

Veiledning til hvordan idrettslag kan etablere Solidaritetsfond:

 • Det er et mål at Solidaritetsfondordningen er godt kjent i klubben og blant klubbens medlemmer
 • det bør ligge informasjon om klubbens Solidaritetsfond på klubbens hjemmeside.
 • klubben kan informere om ordningen på Facebook/ sosiale medier.
 • send ut jevnlig informasjon om klubbens Solidaritetsfond til alle trenere/ lagledere/ foreldrekontakter.
 • søknadskjema bør ligge lett tilgjengelig og åpent for alle.
 • informèr gjerne om klubbens Solidaritetsfond på alle fakturaer som sendes ut.
 • behandling av evt. søknader kan skje f.eks. i eget utvalg, i styret eller daglig leder. Prosessen bør være minst mulig byråkratisk.
 • Informer om Solidaritetsfond til alle nye medlemmer i klubben, vektlegg informasjon for nye foresatte til de aller yngste i klubben.
 • Har klubben klubbambassadør som jobber mellom klubb og familie bør han/hun være godt informert om ordningen.
 • Solidaritetsfond bør være post i klubbens budsjett
 • Solidaritetsfondordningen og økonomiske barrierer i idretten bør være gjentatt tema på klubbens foreldremøter/ trenermøter/ styremøter/ årsmøte etc.
 • Solidaritetsfond kan også bidra i en situasjon for helt nye medlemmer, barn/ unge på vei inn i klubben.
 • Klubben bør ha en helhetlig inkluderingstanke /praksis, slik at utgiftene for den enkelte familie ikke blir unødvendig høye.
 • Solidaritetsfondet er ikke ment dekke unødvendige og kunstige høye utgifter for idrettsdeltagelse.
 • Solidaritetsfond er et bidrag for å leve opp til idrettens egen visjon «Idrettsglede for alle»

 

Tips for å fylle opp Solidaritetsfondet

 • egne arrangementer/ gjenbruksdager hvor inntekt øremerkes Solidaritetsfondet
 • eksterne sponsorer
 • arranger innsamlingsaksjon øremerket til Solidaritetsfondet, definer dette som en samfunnsdugnad hvor alle kan bidra.
 • eget vippsnummer så det er enkelt for andre å støtte
 • prosentandel av inntekter til klubben øremerkes til Solidaritetsfond
 • søk støtte fra ulike støtteordninger i kommune etc.
 • synliggjør klubbens ordning overfor lokalmiljøet, søk samarbeid til beste for barna.