harstad

Resolusjon angående idrettsanlegg fra Troms og Finnmark idrettskrets ledermøte

Troms og Finnmark idrettskrets var samlet til ledermøte under Idrettshelga i Harstad. Flere og bedre idrettsanlegg er ett av våre viktigste mål.

Idrettsanlegg er nøkkelen til gode, bærekraftige og levende lokalsamfunn. Alle idretts- og nærmiljøanlegg i idrettskretsen fungerer som viktige møteplasser i lokalsamfunnene. De bidrar til idrettsglede, mestringsfølelse, vennskap, bolyst og bedre folkehelse.

Troms og Finnmark idrettskrets ønsker å fremheve og forsterke viktigheten av å få på plass bedre rammevilkår for å sikre at "Flere og bedre anlegg" blir en realitet i hele fylket. Det forutsetter et konstruktivt samarbeid mellom stat, fylkeskommune, kommune, og idrettsorganisasjoner om anleggsutvikling.

Troms og Finnmark idrettskrets ledermøte ber om:

  • En statlig satsning for å redusere ventetiden på utbetaling av spillemidler til anlegg.
  • At finansiering av svømmeanlegg overføres til statsbudsjettet. Svømmeanlegg er i stor grad anlegg til bruk i offentlig opplæring. Det vil frigjøre spillemidler til idrettsanlegg og løse dagens ventetid på spillemidler.
  • At full rettighetsbasert momskompensasjon for anlegg må snarest innføres.
  • At rehabilitering av kommunale og private idrettsanlegg prioriteres på lik linje med utvikling av nye anlegg, og at vilkårene bedres når idretten rehabiliterer anlegg selv. Dette er særlig viktig i et bærekraftperspektiv.

 

  • At de offentlige skolene legger til rette for bruk av fasilitetene for idretten, herunder gratis bruk av idrettsanleggene og skolebygninger til overnatting i forbindelse med arrangement. Idrettsanlegg må gjøres mer tilgjengelig med åpningstider utover ordinær skolerute, spesielt når skolene har ferie.
  • At kommuner og fylkeskommuner prioriterer samarbeid med idrettsråd og idrettskretser om areal- og anleggsplaner, og om hvordan kostnadene ved bruk av idrettsanlegg kan holdes så lave som mulig.

 

  • At kommuner bidrar til mellomfinansiering av spillemidler til anlegg, ved å tilby kommunale garantiordninger for lånefinansiering i påvente av tildelte spillemidler. 
  • At prioriterte anlegg bygges og oppgraderes i henhold til behovsbasert anleggsutvikling – der folk bor.
  • At alle kommuner i Troms og Finnmark får på plass gratis trening i kommunale anlegg for barn og unge - slik at forskjeller utjevnes.
  • At kommuner tildeler driftstilskudd til idrettslag som eier og drifter idrettsanlegg for å senke kostnaden for deltakelse i disse anleggene.

 

Ledermøte i Troms og Finnmark idrettskrets Harstad - 2022