Viktig informasjon til idrettslag og idrettsråd

Viktig informasjon til idrettslag og idrettsråd

Idrettslag må i utgangspunktet avholde et fysisk årsmøte innen utgangen av mars. Som følge av pandemien har NIF besluttet at fristen utsettes til 15. juni 2021 slik at så mange som mulig kan gjennomføre et fysisk årsmøte. Dersom dette ikke lar seg gjennomføre fysisk, må idrettslaget gjennomføre årsmøtet digitalt eller skriftlig innen 15. juni. 

Idrettslagene plikter å gjennomføre samordnet rapportering innen fristen 30. april. Idrettslag som har avholdt årsmøte innen 30. april foretar all innrapportering som vanlig.

Idrettslag som ikke har avholdt årsmøte innen 30. april må fylle ut det de har av opplysninger om medlemstall, aktivitetstall og kontaktinformasjon til idrettslaget. Når det gjelder informasjon som først foreligger etter avholdt årsmøte (f.eks. nye styremedlemmer, årsmøteprotokoll, årsmøtegodkjent regnskap m.m.) skal dette fylles ut/lastes opp så snart som mulig etter at idrettslaget har avholdt årsmøte.

IDRETTSRÅD

Årsmøter i idrettsråd skal avholdes innen juni måned i hht lovnorm for idrettsråd.

For LAM må idrettsrådene må fastsette egne tildelingskriterier basert på KUDs kriterier, NIFs krav og anbefalinger, samt lokale forhold. Det holder ikke å henvise til KUDs retningslinjer og NIFs krav og anbefalinger. De må fastsettes på idrettsrådenes årsmøte, samt være tilgjengelige for alle.

All informasjon om årsmøte er samlet under lenken her: https://www.idrettsforbundet.no/tema/koronavirus/juridiske-konsekvenser/arsmoter-og-ting/

Årsmøtets oppgaver for idrettslag og idrettsråd listet opp i lovnormene her:

https://www.idrettsforbundet.no/tema/juss/lovnormer/

Alle idrettslag og idrettsråd må påse at de har vedtatt den nyeste lovnormen og velger styre-, og tillitsvervene i hht gjeldene lovnorm.

Om idrettslag eller idrettsråd har behov for veiledning kan de ta kontakt med idaruiken@idrettsforbundet.no