Solidaritetsfond er idrettens og klubbenes svar for å motvirke og kompensere for økende 
sosial ulikhet og generell barnefattigdom
Solidaritetsfond er idrettens og klubbenes svar for å motvirke og kompensere for økende sosial ulikhet og generell barnefattigdom

Solidaritetsfond i klubb

Solidaritetsfond er idrettens og klubbenes svar for å motvirke og kompensere for økende sosial ulikhet og generell barnefattigdom. Målet er at ingen barn/unge skal falle ut av idretten p.g.a. familiens økonomi. Familier kan søke om å få delfinansiert / støtte til utgifter til aktivitet i klubbens regi. Det kan bl.a. vært støtte til stevner, reiser eller treningsavgift. Alle klubbene har egne retningslinjer for fondet, tilpasset bl.a idrettens egenart og størrelse.

Solidaritetsfondet skal ikke fullfinansiere noens idrettsdeltagelse, men være en mulighet for
å få hjelp/ støtte i en vanskelig økonomisk situasjon. En situasjon alle kan komme opp i.
Samtidig med Solidaritetsfond oppfordres klubbene til å jobbe med klubbens praksis i
forhold til inkludering, slik at hele klubben har et forhold til kostnader som følger det å drive
aktivitet.
Solidaritetsfond er en ordning internt i idretten. Ved siden av dette kan NAV,
Flyktningetjeneste og andre også ha ordninger for familier med behov for økonomisk
bistand.
Fakta:
- Solidaritetsfond har som hovedmål å forebygge at barn/ unge faller ut av idretten
pga. familiens økonomi
- Første klubb i Tromsø som etablerte Solidaritetsfond – Kvaløya Sportsklubb, i 2018.
- Retningslinjene for Solidaritetsfond har den samme malen i alle klubber i Tromsønoen variasjoner
- Retningslinjer bør være levende, og tilpasset både idrettens egenart og gjeldende
offentlige støtteordninger.
- Dobbelfinansiering bør unngås.
- Solidaritetsfond er ikke ment å fullfinansiere helhetlig idrettsdeltagelse, men være et
bidrag.
- Det skal være styrevedtak i klubb om opprettelse, og egne retningslinjer for bruk av
Solidaritetsfondet.
Hvordan jobbe med Solidaritetsfond
- Synlig informasjon om klubbens Solidaritetsfond bør ligge på klubbens hjemmeside.
- Evt. søknadskjema bør ligge lett tilgjengelig og åpent for alle – IKKE byråkratisk –
enklest mulig.
- Klubben kan informere på facebook/ sosiale medier.
- Send ut informasjon om Solidaritetsfond til alle trenere/ lagledere/
foreldrekontakter.
- Sørg for god informasjon til alle foresatte om Solidaritetsfond.
- Informer om Solidaritetsfond til alle nye medlemmer i klubben, vektlegg informasjon
for nye foresatte til de aller yngste i klubben.
- Har klubben klubbambassadør som jobber mellom klubb og familie bør denne være
godt informert om ordningen.
- Søk idrettsrådet om hjelp om man sliter med å kommunisere med familier pga. språk.
- Tips nye familier om www.aktivitetsguiden.no (10 språk i 2021), her er bl.a. en
episode om økonomi, men også annen viktig kunnskap.
- Informèr gjerne om klubbens Solidaritetsfond på alle fakturaer som sendes ut.
- Viktig med nok og regelmessig informasjon om Solidaritetsfond, normalisèr bruken
av Solidaritetsfond for hele klubben – «det kan være DU som trenger dette neste
gang»
- Ha gjerne en egen post på årsbudsjettet –
- Gjentatt tema på foreldremøter/ trenermøter/ styremøter/ årsmøte etc.
- Solidaritetsfond kan også bidra i en situasjon for helt nye medlemmer, barn/ unge på
vei inn i klubben.
- Klubber har gitt avslag når lag innad i en klubb har søkt. Søknader skal være
individuell.
- Støtteordningen er tillitsbasert. Når en familie søker om økonomisk hjelp er dette i
utgangspunktet alltid reelt.
- VIKTIG: Klubben bør ha en helhetlig inkluderingstanke /praksis, slik at utgiftene for
den enkelte familie ikke blir unødvendig høye.
Eksempelvis; gjennomtenkt turneringsplan, gjerne nedskrevet i klubbens
klubbdokumenter, sørge for at utstyrsnivået er tilpasset alder og nivå, gjør det
mulig for medlemmer å dele opp fakturaer.
- Solidaritetsfondet er ikke ment dekke unødvendige og kunstige høye utgifter for
idrettsdeltagelse.
Tips for å fylle opp Solidaritetsfondet
- egne arrangementer/ gjenbruksdager hvor inntekten øremerkes Solidaritetsfondet
- lokale sponsorer,
- arranger innsamlingsaksjon øremerket til Solidaritetsfondet, definer dette som en
samfunnsdugnad hvor alle kan bidra.
- eget vippsnummer så det er enkelt for andre å støtte
- Prosentandel av inntekter til klubben øremerkes til Solidaritetsfond