Idrettstinget 2021
Foto: Sylvi Ofstad

Idrettstinget 2021

Idrettstinget 2021 for hele norsk idrett ble gjennomført digitalt 28.-29.mai. Troms og Finnmark idrettskrets deltok med 7 delegater, representert med 5 styremedlemmer og 2 idrettsrådsledere fra hhv Tromsø og Harstad idrettsråd.

Noen av sakene som ble vedtatt var følgende:

 • Opprettelse av Etisk råd, skal ledes av Robert Mood.
  Rådet skal forvalte NIFs etiske leveregler og komme med rådgivende uttalelser i konkrete etiske problemstillinger og dilemmaer som organisasjonsledd i idretten ønsker belyst, og skal fungere som idrettens etiske kompass.
 • Innføring av Etiske leveregler for norsk idrett.
  Vår visjon «Idrettsglede for alle», vårt formål og våre verdier ligger til grunn for idrettens etiske leveregler. Sammen er de en viktig rettesnor for å tydeliggjøre hva og hvem norsk idrett er, og hva som gjør idretten verdifull og unik. Mer om etiske leveregler.
  Her er rapport om etisk og trygg idrett.
 • Innføring av obligatorisk Trenerattest for alle trenere som har et treneransvar for barn og unge i norsk idrett. Dette er et viktig tiltak for å sikre best mulig kvalitet på aktiviteten innenfor trygge rammer for medlemmene.
  Her finnes mer info om Trenerattesten.
 • Innføring av idrettens Påtalenemd.
  Brudd på idrettens straffebestemmelser skal kunne behandles på en kvalitetsmessig og korrekt måte. Det er derfor viktig at forulempede i norsk idrett skal ha rett til å få fremmet sin sak med bistand fra NIFs påtalenemd. Dette vil styrke rettssikkerheten i norsk idrett.
  Les mer her.
 • Avvikling av forbudet mot å oppholde seg i simulert høyde.
  Det særnorske forbudet om å oppholde seg i simulert høyde, også kalt høydehus, er opphevet. Frem til det ekstraordinære idrettstinget i oktober 2021 skal det utarbeides retningslinjer som skal sikret en trygg og forsvarlig bruk.
  Avviklingen av forbudet trer i kraft når det ekstraordinære Idrettstinget vedtar retningslinjene.
 • Prøveordning med enklere tilknytningsformer forlenges. Det vil si at små idrettslag med under 75 medlemmer og 250.000 i omsetning kan fortsette å ha forenklet lovnorm med lavere krav til antall verv som skal besettes.
 • For idrettsråd er følgende vedtatt:
  § 8-1, «I alle kommuner med mer enn tre idrettslag skal idrettslagene være tilsluttet et idrettsråd (krav om at det skal være idrettsråd i kommuner med tre eller færre idrettslag er fjernet).
  § 8-2 (2), idrettsrådets oppgaver, følgende er lagt til: «Fastsette tildelingskriterier for Lokale aktivitetsmidler basert på kulturdepartementets kriterier, idrettsforbundets krav og anbefalinger, samt lokale forhold».
 • Idrettstinget vedtok en resolusjon om gjenåpning av idretten.
 • Tinget i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité oppfordrer myndighetene til å støtte idrettens arbeid i gjenåpningen.
 • Tinget ber myndighetene om særlig å legge til rette for deltakelse av barn og unge som kommer fra familier der økonomi kan være avgjørende for deltakelse.
 • Tinget oppfordrer regionale og lokale myndigheter til å støtte og samarbeide med idrettskretsene, idrettsrådene og idrettslagene i deres innsats i sine lokalsamfunn.
 • Idretten ønsker å samarbeide med regjeringen om et felles krafttak etter pandemien, med mål om å styrke idrettens økonomiske og anleggsmessige rammevilkår.
  Resolusjonen kan leses her.
 • Rigmor Hansen Aarrestad fra Harstad idrettsråd og Mads Stian Hansen fra Alta IF ble valgt inn i NIFs valgkomite.
  Sebastian Henriksen og Astrid Strandbu fortsetter i idrettsstyret da de har 2 år igjen av sin valgperiode. Se det nye idrettsstyret her.

 

Sylvi Ofstad

organisasjonssjef

sylvi.ofstad@idrettsforbundet.no

tlf. 913 96012
www.tromsogfinnmarkik.no