Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Verdiarbeid

Alle idrettsorganisasjoners arbeid skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All idrettslig aktivitet skal bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet.

 

Verdiarbeid står sentralt i norsk idrett. Det er viktig at idretten er en trygg arena for både barn, ungdom og voksne. Derfor bør alle idrettslag ha et bevisst forhold til sine verdier og hvordan klubben ønsker at medlemmene skal oppføre seg overfor hverandre.

Idretten skal være en frisone for rusmidler som tobakk og alkohol, og alle medlemmer skal oppleve idrettsarenaen som en trygg og positiv arena å være. Idretten har derfor utarbeidet retningslinjer som omhandler både alkohol, tobakk, dugnad, markedsføring overfor barn og unge, mm. Disse finner du på NIF sine sider ved å klikke her.

Under vil du også finne barneidrettsbestemmelsene, barneidrettsrettighetene og retningslinjer mot seksuell trakassering og overgrep i idretten.

  1. Trygghet
  Barn har rett til å delta i et trygt treningsmiljø, fritt for press og utnyttelse. Barn under 6 år skal ha med seg en voksen på aktivitetene. Skader skal forebygges.

  2. Vennskap og trivsel
  Barn har rett til å delta i trenings- og konkurranseaktiviteter der det er lagt til rette for at de skal utvikle vennskap og solidaritet.

  3. Mestring
  Barn har rett til å oppleve mestring og lære mange ulike ferdigheter. De skal også ha muligheter for variasjon, øving
  og samspill med andre.

  4. Påvirkning
  Barn har rett til å si sin mening og bli hørt. De skal ha mulighet til å være med på planlegging og gjennomføring av egen idrettsaktivitet sammen med trenere og foresatte.

  5. Frihet til å velge
  Barn har rett til å velge hvilken idrett, eller hvor mange idretter de vil delta i. De bestemmer selv hvor mye de vil trene.

  6. Konkurranser for alle
  Barn har rett til å velge om de vil delta i konkurranser eller ikke. Barn som melder overgang fra en klubb innen
  samme idrett skal ha full rett til å delta i konkurranser for en ny klubb straks overgangen er registrert.

  7. På barnas premisser
  Barn har rett til å delta i trenings- og konkurranseaktiviteter som er tilpasset deres alder, fysiske utvikling og modningsnivå.

  Utviklingsplan 

  Alle som driver barneidrett bør følge en felles utviklingsplan for å sikre størst mulig variasjon og muligheter for stor bevegelseserfaring. Innholdet i utdanningsplanene til de enkelte særforbundene og trenernes praksis bør følge denne planen:

  Opp til 6-års alder
  Lek og varierte aktiviteter skal stimulere barnas utvikling og styrke de grunnleggende bevegelsene.

  7–9 år
  Gode muligheter til å utforske og øve på ulike fysiske aktiviteter eller idrettsøvelser med forskjellige bevegelsesmønstre, slik at de får bred bevegelseserfaring. Dette gir et godt grunnlag for senere bevegelseslæring. Slike aktiviteter kan drives innenfor
  en eller flere idretter, men hver idrett har ansvaret for å gjøre tilbudet variert og tilpasset barnas utviklingsnivå.

  10–12 år
  Idretten skal preges av varierte aktiviteter og høyt aktivitetsnivå som sikrer gode basisferdigheter. Fordypning i en eller noen få idretter kan sikre et godt teknikkgrunnlag
  for senere utvikling innenfor idrettsgrenen.

  1. Barneidrett er idrettsaktiviteter for barn til og med det året de fyller 12 år.

  2. For konkurranser i barneidretten gjelder følgende:

  a) Fra det året barnet fyller 6 år kan det delta i lokale konkurranser og idrettsarrangementer, først og fremst i eget
  idrettslag.

  b) Fra det året barnet fyller 11 år kan det delta i regionale konkurranser og idrettsarrangementer.

  c) Fra det året barnet fyller 11 år kan det delta i åpne idrettsarrangementer uten krav til kvalifisering i Norge, Norden og
  Nordkalotten (inkl. Barentsregionen). Barn fra disse landene/områdene kan delta på tilsvarende idrettsarrangementer
  i Norge fra det året de fyller 11 år.

  d) Fra det året barnet fyller 11 år kan det benyttes resultatlister, tabeller og rangeringer i konkurranser, dersom dette er formålstjenlig.

  e) Fra det året barnet fyller 13 år kan det delta i mesterskap som NM, nordiske mesterskap, EM og VM. Dette inkluderer
  også norgescuper, nordiske cuper, verdenscuper og tilsvarende mesterskap.

  3. Det kan ikke søkes dispensasjon fra Bestemmelser om barneidrett

  4. Alle barn skal få premie i et idrettsarrangement dersom premiering skjer

  5. Alle idrettslag som organiserer barneidrett skal oppnevne et styremedlem med ansvar for barneidretten

  Følgende retningslinjer gjelder i hele norsk idrett:

  1. Behandle alle med respekt, og avstå fra alle former for kommunikasjon, handling eller behandling som kan oppleves som krenkende.
  2. Unngå berøringer som kan oppleves som uønsket.
  3. Unngå alle former for verbal intimitet som kan oppleves som seksuelt ladet.
  4. Unngå uttrykk, vitser og meninger som omhandler utøveres kjønn eller seksuell orientering på en negativ måte.
  5. Tilstrebe å ha begge kjønn representert i støtteapparatet  
  6. Unngå kontakt med utøvere i private rom uten at det er flere til stede eller det er avtalt med foresatte eller idrettsledelsen. 
  7. Vis respekt for utøverens, trenerens og lederens privatliv.
  8. Unngå doble relasjoner. Dersom et gjensidig forhold etableres bør situasjonen tas opp og avklares åpent i miljøet. 
  9. Ikke tilby noe form for motytelse i den hensikt å forlange eller forvente seksuelle tjenester i retur.
  10. Gripe inn og varsle dersom man opplever brudd på disse retningslinjene.

  Støtteapparatet (trenere, ledere, tillitsvalgte, funksjonærer, dommere, foreldre mfl.) har hovedansvar for at retningslinjene gjøres kjent i organisasjonen/idrettsmiljøet og at disse overholdes.

  sidene til NIF kan du finne mer informasjon om bakgrunnen for disse retningslinjene og se videoer som utfordrer til diskusjon rundt trenerens ansvar. Der finner du også informasjonsbrosjyre og plakat til bruk for idrettslag.