Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Oppgaver for idrettslag

Alle idrettslag som er medlem i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komite`(NIF) må følge NIFs lover og bestemmelser.

 

I følge NIFs lov skal idrettslagene ha;

* vedtekter i tråd med lovnorm for idrettslag

* et valgt styre, en valgt valgkomité og to revisorer

* revidert regnskap som følger kalenderåret

* avholdt årsmøte innen juni (jfr regnskap/rev.bestemmelsene)

* rapportert medlemstall ved den årlige idrettsregistreringen i januar hvert år

Det er for øvrig svært viktig at idrettslagene har oppdatert kontaktinformasjon i idrettens database sportsadmin.nif.no.

  Klubbguiden på NIF sine hjemmesider gir nyttig informasjon til  idrettsklubber, lag og medlemmer om hva det innebærer å være et medlem av Norges idrettsforbund, samt viktig informasjon om hvordan man stifter et idrettslag, hvilke lover og regler som gjelder, og ikke minst hva slags støtteordninger og idrettsavtaler som kan bidra til en god klubbøkonomi.

  I januar hvert år skal alle idrettslag gjennomføre idrettsregistreringen. I idrettsregistreringen rapporteres nøkkelopplysninger om hvert idrettslag, med blant annet oversikt over antall medlemmer og antall aktive medlemmer i norsk idrett.

  Opplysningene som registreres er helt nødvendige for idretten av flere grunner. Landets største frivillige organisasjon trenger informasjon om hvor mange medlemskap hvert enkelt idrettslag har, hvor mange som er aktive og hvem som er nøkkelpersoner og kontakter både i idrettslagene og i gruppene. Opplysningene om medlemskap og aktive medlemmer er også viktige fakta overfor både bevilgende myndigheter og samfunnet for øvrig, og danner grunnlag for støtteordninger internt i idretten.

  Les mer om idrettsregistreringen her.

  Alle som har oppgaver i idrettslaget som innebærerer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige, skal legge fram politiattest. Det innebærer at alle idrettslag som har medlemmer under 18 år eller utøvere med funksjonsnedsettelse skal ha en ansvarlig for innhenting av politiattest.

  På politiet sine nettsider kan du finne mer informasjon om ordningen, og enkelt søke elektronisk. Se www.politi.no/tjenester/politiattest/.

  Se også info om politiattest på NIF sine nettsider.

  Alle idrettslag skal ha en organisasjonsplan som behandles på årsmøtet, jf. lovnorm for idrettslag § 15-1. Under kan du finne en mal for en slik organisasjonsplan til bruk i ditt idrettslag.

  Mal Organisasjonsplan (1).doc

  Det å lage gode organisasjonsplaner krever en god prosess med solid forankring i hele klubben. Ta kontakt med oss for å vite mer, eller les mer om klubbutvikling her.

  På NIFs sider for klubbøkonomi finner du økonomi- og regnskapsrelaterte tema som er aktuelle for alle som har ansvar knyttet til økonomistyring, regnskap og bokføring i et idrettslag. Der kan du finne informasjon om budsjett, merverdiavgift, skatt, revisjon, støtteordninger, mm.

  Les mer om klubbøkonomi her.

  Alle idrettslag i NIF er frittstående og selveiende, og er regnskaps- og revisjonspliktige. NIF har utarbeidet regnskaps- og revisjonsbestemmelser for små organisasjonsledd tilsluttet NIF. Små organisasjonsledd er regnskaps- og revisjonspliktige. Med små organisasjonsledd menes særkretser, idrettsråd, idrettslag og bedriftsidrettslag som har ei årlig omsetning på mindre enn fem millioner kroner, jfr. NIFs lov § 2-17.

  Bestemmelsene kan du finne ved å klikke her.

  Øvrige organisasjonsledd defineres som store og skal følge regnskapsbestemmelsene i regnskapsloven og revisjonsbestemmelsene i revisorloven.

  Det er to ordninger for momskompensasjon:

  • Kompensasjon for vare og tjenestemoms, med søknadsfrist (innrapporteringsfrist til NIF) for medlemsorganisasjonene 15. august.
  • Kompensasjon av mva ved bygging av idrettsanlegg, med søknadsfrist 1. mai.

  Les mer om ordningene for momskompensasjon her.

   

  Min Idrett er din personlige idrettside på internett. Her kan du som medlem, utøver, tillitsvalgt eller administrativt ansatt melde deg på arrangementer og kurs, endre dine personopplysninger, finne informasjon knyttet til lisensinnbetaling, se dine kommende aktiviteter og andre funksjoner og tjenester som kan være aktuelle og interessante for deg. Dersom ditt idrettslag har tatt i bruk KlubbAdmin kan du også betale kontingenter og avgifter via Min idrett. Troms idrettskrets bruker dette systemet for påmelding til alle våre kurs.

  Det ligger gode brukerveiledninger for Min idrett på itinfo.nif.no/Min_idrett. På YouTube kanalen nifsupport kan du finne videoer fra IT Support som viser hvordan man bl.a. registrerer ny bruker, melder seg på kurs, betaler klubbavgifter, mm. Under finner du også en brukerveiledning som viser kurspåmelding og noen tilleggsfunksjoner i Min idrett.

  Kurspåmelding via Min idrett.pdf

   

  Fra og med 1.1.2014 skal alle idrettslag føre elektroniske medlemsregistre. KlubbAdmin er idrettens egen løsning for dette. Gjennom KlubbAdmin får idrettslaget mulighet til å administrere medlemmer, familierelasjoner, sende e-post/sms, kreve inn kontingent og treningsavgifter med mer via online betaling.

  For mer informasjon om hvordan du kan komme i gang med KlubbAdmin, se her. For deg som allerede er i gang ligger det gode brukerveiledninger på itinfo.nif.no/KlubbAdmin. Nytt om KlubbAdmin finner du her

  Vi holder kurs i KlubbAdmin over hele fylket, og kan også sette opp kurs på forespørsel fra enkeltklubber.

  En klubbhåndbok skal svare på de viktigste spørsmålene om klubben og gjøre det enkelt å finne ut hva som gjelder internt. Klubbhåndboka vil dermed bidra til kontinuitet i det som bestemmes og gjøres i klubben. NIF har utarbeidet en veileder som kan benyttes av klubber som vil utvikle en egen klubbhåndbok. Både den og rekke maler for årshjul, protokoller, retningslinjer, mm. finner du her.

  Klikk her for å gå til klubbhåndboka.

  NIF har kommet med en veileder for idrettslag som skal samarbeide med private/kommersielle aktører om gjennomføring av et idrettsarrangement.

  Veilederen tar for seg NIFs regelverk for idrettslag som samarbeider med private/kommersielle aktører om gjennomføring av idrettsarrangement. Veilederen omhandler ikke idrettens regelverk knyttet til markeds-, sponsor- og medieavtaler.

  Det er også utarbeidet en rapport angående eierskap til idrettsarrangementer. Både veilederen og rapporten er tilgjengelig i pdf-format under:

  Samarbeid om idrettsarrangement (veileder 2012)

  Eierskap til idrettsarrangementer (rapport 2014)