Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Anlegg og spillemidler

Hoppanlegg.jpg
 

Det er fylkeskommunen som er bemyndiget fra Kultur- og kirkedepartementet til å fordele de spillemidler som hvert år stilles til disposisjon for bygging av anlegg for idrett og fysisk aktivitet. Spillemidlene er et resultat av overskuddet fra Norsk tipping.

Fylkeskommunen har også ansvaret for å vurdere hvilke større anlegg som skal få regional status. Ut over dette skal fylkeskommunen være faglig rådgiver innen området idrett og fysisk aktivitet.

Kontaktperson for idrettsanlegg i Troms fylkeskommune:
Johnni Håndstad. johnni.handstad@tromsfylke.no

  Nærmiljøanlegg

  Ikke spesielt tilrettelagt for organisert konkurranseidrett, men hvor målsettingen er at de skal være allment tilgjengelige og beregnet for egenorganisert fysisk aktivitet. Nærmiljøpotten er delt i to; ordinære nærmiljøanlegg og mindre kostnadskrevende nærmiljøanlegg. Sistnevnte er en forenklet ordning med mindre krav til dokumentasjon i søknaden og fordelingen kan gjøres hele året. Rammebeløpet til fylkene er her basert på antall innbyggere mellom 6 og 19 år. 

  Ordinære idrettsanlegg

  Er i hovedsak nært knyttet til konkurranse- og treningsvirksomhet for idrettsorganisasjonene. De tekniske krav til mål og utforming av anleggene tar utgangspunkt i konkurransereglene til de enkelte særforbund. I tillegg omfatter kategorien rehabilitering av idrettsanlegg og helsesportsanlegg.
  Aktuelle linker: Kultur-og kirkedepartementet sin beskrivelse av nærmiljøanlegg, ordinære anlegg, rehabilitering og nasjonalanlegg

  For ordinære anlegg:

  Kommuner, fylkeskommuner, idrettslag, andelslag, eller andre sammenslutninger.
  For andre sammenslutninger må vedtektene forhåndsgodkjennes av departementet. 
  Det vil bli tillagt vekt om vedtektene har innhold som sikrer idretten og/ eller det offentlige kontroll med eierforhold og drift. 

  For nærmiljøanlegg:

  Kommuner, fylkeskommuner, idrettslag, velforeninger, borettslag, andelslag eller andre  sammenslutninger. For andre sammenslutninger må vedtektene forhåndsgodkjennes av fylkeskommunen. Det vil bli tillagt vekt om vedtektene har innhold som sikrer idretten og/ eller det offentlige kontroll med eierforhold og drift.

   

  Anlegget må være med i en vedtatt kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet. Det forutsettes at organisasjonene gir sine innspill i planprosessen i forbindelse med kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet.

  Følgende vedlegg skal følge søknaden:

  Vedlegg 1: Forhåndsgodkjente planer med behovsoppgave for anlegget. 
  Vedlegg 2: Detaljert kostnadsoverslag
  Vedlegg 3: Finansieringsplan med redegjørelse og legitimasjon for de enkelte poster
  Vedlegg 4: Forvaltning, drift, vedlikehold og utviklingsplan (FDVU-plan) med budsjett
  Vedlegg 5: Kopi av bekreftet grunnboksutskrift for grunnen der anlegget skal bygges.

  Ordinære idrettsanlegg: 

  Der ikke annet er bestemt, ytes tilskudd til ordinære anlegg inkludert rehabilitering, på inntil 1/3 av godkjent kostnad. Maksimalt tilskuddsbeløp er kr 700 000. For enkelte anleggstyper hvor kostnadsnivået erfaringsmessig ligger så høyt at søknads-/tilskuddsbeløpet kommer over kr 700 000, fastsettes det hvert år maksimale tilskuddsbeløp. Nedre tilskuddsgrense er kr 150 000. 

  Nærmiljøanlegg:

  Det kan bli gitt tilskudd på inntil 50% av godkjent kostnad, avgrensa oppover til kr 200.000. Tilskuddssummen må være større enn kr. 40.000. Man kan søke om spillemidler i inntil tre omganger. Den maksimale tilskuddssummen til et anleggssted er dermed kr 600.000 (godkjent kostnad kr 1 200 00 ) Det samlede statlige tilskuddet kan ikke komme over 50% av godkjente kostnader. Summen av offentlige tilskudd (kommunale midler, fylkeskommunale midler og statlige midler, inklusive spillemidler) kan ikke bli en høyere sum enn kontantutgiftene i det godkjente kostnadsoverslaget.