Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Årsmøtetid

612x373 Lovhefte.jpg

Så enkelt kan man starte en intern krangel i idrettslaget ditt! Det nærmer seg årsmøtetid for idrettslag i Rogaland. Nye ledere og styrer skal velges og erfaringsoverføringen påbegynnes. Det er noe som sittende styre bør interessere seg for. Videre er det etter vår erfaring noen klassikere som går igjen som grunnlag for uenighet innad i et idrettslag. Dette er enkelt å unngå dersom man velger å ligge i forkant av situasjonene.

 

Endringer i lovnorm for idrettslag

Lurer du på hva slags endringer som er gjort i lovnorm for idrettslag? Juridisk avdeling i idrettsforbundet har utarbeidet kommentarer som viser hvilke bestemmelser som er endret i lovnorm for idrettslag.

NIF anbefaler idrettslaget å ta utgangspunkt i den nye lovnormen og deretter legge inn de særlige reguleringene idrettslaget har behov for. Idrettslaget bør også vurdere om noe av det de har regulert i loven heller bør legges inn i organisasjonsplanen.

Gå direkte til kommentarer til lovnorm for idrettslag 

Lovene våre er oppdatert her.

Et hvert idrettslag som er tilknyttet NIF plikter å etterleve basislovnormene for idrettslag. 
RIK erfarer at det er noen klassikere som går igjen som ”konfliktutløsere”:
Manglende kjønnskvotering . Manglende overholdelse av frist for innkalling til årsmøte (1 mnd), og frist for å få ut sakspapirer (1 uke). At de som velges inn er medlemmer har betalt kontingent, og at de har vært medlemmer i mer enn en måned før årsmøtet (for å unngå ”kupping”). Foreldre er ikke medlemmer av idrettslaget fordi om de har betalt kontingent for sine barn. Dette angår stemmerett på årsmøtet, men betyr og så at de ikke er valgbare. Idrettslag som ikke årlig vedtar en organisasjonsplan møter også ofte utfordringer. Manglende/dårlige budsjett- og regnskapsforberedelser likeså.

Ta gjerne kontakt med oss i god tid dersom det er behov for assistanse eller litt utdanning. 


Kontaktperson: Wenche Salte
Epost:wenche.salte@idrettsforbundet.no
Mobil: 91 59 74 78

  Årsmøte i idrettslag

  Innkalling

  Innkalling til årsmøte i idrettslag reguleres av lovnorm for idrettslag § 13. Årsmøtet innkalles av hovedstyret med minst én måneds varsel. Innkallingen skal skje på bestemte måter; Enten direkte til medlemmene pr post eller e-post, eller på annen forsvarlig måte, f.eks. kunngjøring i pressen eller på idrettslagets hjemmeside.

  Se forslag:

  Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet

  Saker som et medlem ønsker å tatt opp på årsmøtet, må sendes styret senest to uker før årsmøtet til den adressen/epostadressen idrettslaget har oppgitt i innkallingen. 

  Sakliste og saksdokumenter

  Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter skal være gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet. Idrettslaget kan velge hvordan laget ønsker å gjøre dokumentene tilgjengelige for medlemmene. Dette kan f.eks. skje ved at dokumentene sendes til alle medlemmene i post/epost eller at dokumentene kopieres opp og legges tilgjengelig hos idrettslaget (f.eks. hos idrettslagets administrasjon). Det mest praktiske er imidlertid at idrettslaget gjør dokumentene tilgjengelige på lagets egen hjemmeside. I så fall må idrettslaget informere om dette allerede i innkallingen. På grunn av personvernet er det ikke alle dokumenter som bør legges ut på hjemmesiden. Idrettslaget kan kontakte idrettskretsen for bistand. 

  Dersom dokumentene legges ut på idrettslagets hjemmeside, må det skje på en måte som gjør det enkelt for medlemmene å finne frem til dokumentene. Det anbefales at det i innkallingen er lenket direkte til siden der dokumentene vil bli lagt ut.

  Maler for sakliste

  Hva som skal stå på saklisten vil være avhengig av om idrettslaget følger NIFs regnskaps- og revisjonsbestemmelser eller regnskapsloven. 

  Her er et forslag til sakliste for idrettslag som følger NIFs regnskap- og revisjonsbestemmelser:

  Her er et forslag til sakliste for idrettslag som følger regnskapsloven:

   

  Gjennomføring av årsmøtet

  Merk at habilitetsbestemmelsene ikke gjelder på årsmøtet, jf. lovnormen § 9 (8). 

  Godkjenning av de stemmeberettigede
  Her må det stå hvor mange med stemmerett som var tilstede ved starten av årsmøtet. Regler om stemmerett følger av lovnormen § 6.

  Godkjenning av innkalling, sakliste og forretningsorden
  Her må det stå om innkallingen til årsmøtet godkjennes, og om saklisten godkjennes. På årsmøtet kan det ikke behandles forslag om endring i lov eller bestemmelser som ikke er oppført på den saklisten som er gjort tilgjengelig eller sendt ut. Andre saker kan behandles når 2/3 av de fremmøtte stemmeberettigete vedtar det ved godkjenning av saklisten. Se forøvrig lovnormen § 13 om krav til innkalling, vedtaksførhet osv.

  Forretningsorden sier noe om hvordan årsmøtet skal styres, hvor lang taletid man har og hvordan forslag skal legges frem.

  Valg av dirigent, referent, samt to medlemmer til å underskrive protokollen
  Styret fremmer forslag til dirigent, referent og to medlemmer som skal underskrive protokollen. Verken dirigent eller referent behøver å være medlem av idrettslaget. 

  Behandle idrettslagets årsberetning, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger
  Dersom idrettslaget har grupper, skal disse inngå i idrettslagets årsberetning. Det er hovedstyrets ansvar å sørge for at alle gruppene utarbeider årsberetninger.

  Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand
  Hele idrettslagets regnskap med resultatregnskap og balanse skal behandles. Valgt revisors beretning skal også legges frem, og evt. kontrollkomiteens beretning, dersom idrettslaget har en kontrollkomité.

   - MAL: Kontrollkomiteens beretning (.doc)

   - MAL: Revisors beretning (.doc)

  Behandle forslag og saker

  Innunder dette punktet hører saker som styret selv vil fremme, eller som er meldt inn til styret før fristen (to uker før årsmøtet) og som har blitt satt opp på den saklisten som er gjort tilgjengelig eller sendt ut. Det er også mulighet for å sette nye saker på saklisten i forbindelse med godkjenning av saklisten, men det krever 2/3 flertall, jf. ovenfor under punktet om godkjenning av saklisten.

  Der saken fremmes av styret, lager styret et forslag til vedtak. For innkomne forslag lager styret en innstilling til forslaget, dvs. om styret støtter forslaget eller ikke.

  Dersom det foreligger forslag om endring av idrettslagets lov, bør disse samles og behandles etter hverandre. Husk at endring i loven krever 2/3 flertall. 

   

  Fastsette medlemskontingent på minst kr 100, og treningsavgift eller gi gruppestyrene fullmakt il å fastsette treningsavgift for gruppens aktivitet
  Styret fremlegger forslag til kontingentsatser for idrettslagets medlemmer. Kontingenten må være på minst kr 100,- per medlem per år. Dette ble vedtatt på Idrettstinget i 2015. Det er anledning til å vedta rabatterte ordninger, men disse kan ikke være på mindre enn kr 100 per medlem per år. Det er anledning til å vedta at æresmedlemmer er unntatt fra plikten til å betale kontingent. 

  Det tilligger årsmøtet å vedta treningsavgift, men for fleridrettslag med gruppestyrer kan det være praktisk å i stedet gi gruppestyrene fullmakt til å fastsette treningsavgiften for gruppens aktivitet.

  Vedta idrettslagets budsjett

  Styret legger fram et forslag til budsjett for hele klubben, herunder også gruppene. Se forøvrig lovnormen § 12 vedrørende budsjett.

  Behandle idrettslagets organisasjonsplan

  Intern organisering av idrettslaget skal ikke legges inn i idrettslagets lov, men i organisasjonsplanen. Under dette punktet behandles blant annet hvilke undergrupper idrettslaget skal ha. Idrettslagets interne organisasjon, lovfestede organer og andre interne organer behandles her. (Eks: anleggsutvalg, foreldregruppe, idrettsskoleutvalg). Det er styret som legger frem forslag til organisasjonsplan.

  Valg
  Se lovnormen § 16 om stemmegivning, gjennomføring av valg, kjønnsfordelingsbestemmelsen i § 5 og valgbarhetsbestemmelsene i §§ 6-8. Det kan gjerne oppgis at de ulike er valgt for en periode fram til neste årsmøte eller for den tid som loven fastsetter.

  Det er valgkomiteen som innstiller på alle årsmøtevalgte tillitsverv, med unntak av verv til valgkomiteen selv.

  Kun de idrettslag som følger NIFs regnskap og revisjonsbestemmelser skal velge revisorer etter innstilling fra valgkomiteen. Det skal foretas valg av to revisorer.

  Øvrige idrettslag skal fatte vedtak om hvem som skal engasjeres som statsautorisert/registrert revisor. 

   

  Årsmøtet kan vedta hvem som skal representere idrettslaget på ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett til. Alternativt kan årsmøtet gi styret fullmakt til å oppnevne representanter.

  Protokoll

  De to referentene utarbeider en ferdig protokoll som signeres av de to personene årsmøtet har valgt ut til å signere på protokollen. Protokollen bør deretter sendes til styret som tar protokollen til etterretning og sørger for at den blir publisert på idrettslagets nettside evt. offentliggjort på annen måte.

  En årsmøteprotokoll er ikke et referat fra årsmøtet, og skal ikke inneholde sitater fra personer som taler til årsmøtet. Dersom styret legger ut protokollen på hjemmesiden, må styret sørge for at den ikke inneholder noe som kan være krenkende eller i strid med personvernet.

  Se MAL: Protokoll fra årsmøte i idrettslag (.doc)

   

  Sjekkliste for å gjennomføre et godt og lovlig årsmøte i idrettslag

  Lover en bør sjekke før årsmøtet

  Mal - Årsberetning for et idrettslag  (word dokument)

  Mal - Årsberetning for et idrettslag (pdf) 

   

  Norges idrettsforbund mottar stadig henvendelser om hva et idrettslag kan gjøre når medlemmer ikke betaler medlemskontingenten. NIF har derfor laget en utredning som kan brukes i rådgiving mot idrettslagene.

  Dersom et medlem ikke betaler medlemskontingenten, kan idrettslaget frata personen medlemskapet i idrettslaget.  Idrettslaget må imidlertid først ha sendt en purring på kontingentkravet, og kan ikke frata medlemskapet før etter at fristen som er satt i purringen er oversittet.

  Dersom et medlem ikke betaler kontingenten sin, kan idrettslaget velge om det vil frata medlemskapet, men har ingen plikt til å gjøre dette. Plikten oppstår først dersom medlemmet heller ikke betaler kontingenten for det påfølgende året. I så fall skal idrettslaget frata personen medlemskapet og stryke vedkommende fra medlemslisten. Denne plikten er nedfelt i NIFs lov. 

  Dersom en person ikke har gjort opp sine økonomiske forpliktelser til et idrettslag, og vedkommende forsøker å melde seg inn i et nytt idrettslag, skal det nye idrettslaget avslå opptakssøknaden. Denne plikten fremgår også av NIFs lov. Vi anbefaler at idrettslaget informerer om denne konsekvensen i purringen som sendes til de av medlemmene som ikke betaler kontingenten innenfor fristen. 

  Inndrivelse av kontingenten

  Selv om medlemmet fratas sitt medlemskap i idrettslaget, betyr ikke det det at det økonomiske kravet (kontingenten) mot medlemmet også er bortfalt. Kravet består selv om medlemskapet er opphørt. 

  Idrettslaget må i en slik situasjon vurdere om det skal slette(ettergi) kravet, forsøke å kreve inn pengene selv eller få bistand fra et inkassobyrå for å inndrive kravet.

  Det er helt opp til det enkelte idrettslag hva det velger å gjøre. Dette er ikke regulert i NIFs lov. NIF anbefaler imidlertid at idrettslaget tar et prinsipielt standpunkt til om utestående kontingenter skal inndrives eller ikke, slik at alle medlemmer blir behandlet likt. En slik beslutning bør gjøres av hovedstyret i idrettslaget, eventuelt av årsmøtet. 

  Det er vanskelig å rådgi hvilket standpunkt idrettslagene bør ha til inndrivelse av kontingenter. Før beslutningen treffes, bør imidlertid idrettslaget sørge for å ha satt seg godt inn i hva en slik prosess vil kunne kreve ikke bare av tidsbruk, men også økonomisk. For eksempel skal et krav som bestrides alltid behandles i forliksrådet, noe som lett kan medføre både kostnader og tidsbruk for idrettslaget. Det kan derfor være mer naturlig å begrense inndrivelse til tilfeller der idrettslaget har andre krav mot medlemmet i tillegg til manglende betaling av kontingent, f.eks. manglende treningsavgift eller lignende.

  Fastsette medlemskontingent på minst kr 100, og treningsavgift eller gi gruppestyrene fullmakt il å fastsette treningsavgift for gruppens aktivitet

  Styret fremlegger forslag til kontingentsatser for idrettslagets medlemmer. Kontingenten må være på minst kr 100,- per medlem per år. Dette ble vedtatt på Idrettstinget i 2015. Det er anledning til å vedta rabatterte ordninger, men disse kan ikke være på mindre enn kr 100 per medlem per år. Det er anledning til å vedta at æresmedlemmer er unntatt fra plikten til å betale kontingent. 

  Det tilligger årsmøtet å vedta treningsavgift, men for fleridrettslag med gruppestyrer kan det være praktisk å i stedet gi gruppestyrene fullmakt til å fastsette treningsavgiften for gruppens aktivitet.

  For mer info årsmøte i idrettslag, klikk her