1) Inkludering

En nabolagsklubb skal aktivt jobbe for å rekruttere og beholde flere fra lokalmiljøet i idrettslaget. Inkludering må gjenspeiles i idrettslaget verdier, filosofi, planer og organisering. En viktig del av arbeidet vil være å identifisere utfordringer og utsatte grupper ut fra lokale forhold.  

Aktivitetsguide

Nabolagsklubb skal være en formell partner og mottaker av nye medlemmer gjennom ordningen Aktivitetsguide.  

Aktivitetsguidene skal ha et fast kontaktpunkt i idrettslaget, og sammen med idrettslaget sikre at barnet/ungdommen får et godt førstemøte med idrettslaget. Hvis familien har betalingsutfordringer, skal man i dialog med aktivitetsguiden og familien bistå til å finne løsninger ved innmeldingsamt ha en åpen dialog med familien om hvordan man kan løse fremtidige kostander. Hvis barnet ikke vet hvilken aktivitet man ønsker å begynne med, skal IL legge til rette for at man har mulighet til å teste aktiviteten før innmelding. Det skal informeres internt til trenere og frivillige om hva ordningen aktivitetsguide er 

Du kan lese mer om aktivitetsguide her 

Inkluderingsansvarlig

En viktig rolle i inkluderingsarbeidet er en inkluderingsansvarlig.   

Ved å bli Nabolagsklubb forplikter idrettslaget seg til å opprette en slik rolle. Det er hovedstyret i idrettslaget som har ansvaret for inkluderingsarbeidet og skal utnevne en person som inkluderingsansvarlig. Det skal dokumenteres gjennom styrevedtak hvem som til enhver tid har dette ansvaret. 

Hensikten med rollen Inkluderingsansvarlig er å sikre at alle barn som ønsker det, blir inkludert i idrettslaget uavhengig av bakgrunn. Hovedoppgaver for inkluderingsansvarlig er: 

  • Sikre at idrettslaget følger opp og har gode rutiner for å håndtere familier og medlemmer med betalingsutfordringer. Spre informasjon om disse rutinene til trenere, frivillige og foreldre. 
  • Sikre at idrettslaget har god kunnskap om hvilke støtte- og tilskuddsordninger som finnes. Sørge for at idrettslaget søker på disse ordningene på vegne av familier som trenger det.  
  • Sørge for oppdatert og god informasjon på hjemmesiden om betalingsløsninger.   
  • Følge opp og være kontaktperson overfor OIK sitt prosjekt Aktivitetsguide.  
  • Arbeide for at idrettslagets kostnader for deltakelse holdes på et rimelig nivå. 

Det forventes at den inkluderingsansvarlige stiller på OIKs ulike tiltak hvor inkludering og økonomi som barriere tas opp for å øke sin kompetanse. OIK vil arrangere egne temakvelder og samlinger for inkluderingsansvarlige i Nabolagsklubbene.  

Utstyr

For å begrense kostnader for deltakelse skal nabolagsklubben informere om BUA, Skattekammeret eller andre tilgjengelige utlånsmuligheter i nabolaget. Idrettslaget kan også ha egne utlånsordninger eller organisere bruktmarked.

Det tildeles en grunnstøtte til nabolagsklubben for oppfølging og gjennomføring av oppgavene beskrevet i innsatsområdet "inkludering".

Beløpet er spesifisert i tildelingsbrevet som sendes ut for hver periode.

Beløpet kan for eksempel settes av til

  • å dekke utgifter for medlemmer med lav betalingsevne (fond til treningsavgift)
  • intern utstyrsbank for egne medlemmer
  • bruktmarkeder
  • håndtering av språkutfordringer
  • oppstart av nye aktiviteter

Nabolagsklubber oppfordres å søke OIK om tilskudd fra ordningen Inkludering i idrettslagDette er midler øremerket for å tilby lokale, åpne og gratis/lav kostnad aktivitet til barn og unge som ikke allerede er med i organisert idrett. 

Det overordnede målet er å inkludere nye grupper inn i lagenes ordinære aktivitetstilbud, gjennom å motvirke økonomiske og kulturelle barrierer som kan være til hinder for å delta i organisert idrettsaktivitet. Tilskuddet skal benyttes til tiltak rettet mot barn (6-12 år) og ungdom (13-19 år) med innvandrerbakgrunn – med særlig vekt på jenter, og mot barn og ungdom fra familier med lav betalingsevne. Tiltak for å øke innvandrerforeldres deltakelse og engasjement i idrettslag er også tilskuddsberettiget. 

Mer om ordningen kan du lese her

I tråd med OIKs strategiplan vil prosjekter og aktiviteter med særskilt fokus på inkludering motta tilskudd etter avtale. Tilsvarende vil også nabolagsklubber kunne bli prioritert i treningstidsfordelingene.

Nabolagsklubber bes kontakte sin kontaktperson i OIK.

Daniel Folkøy
Daniel Folkøy
Rådgiver

Inkludering i idrettslag, aktivitetsguiden, klubbutvikling

Katrine Klungland
Katrine Klungland
Kontaktperson Aktivitetsguide

Emi Murakami
Emi Murakami
Rådgiver

Inkludering og Aktivitetsguiden