Retningslinjer/ Veiledere

Retningslinjer/ Veiledere

Idretten har utarbeidet retningslinjer for norsk idrett. Det er retningslinjer mot mobbing, seksuell trakassering, om markedsføring, dugnad, alkohol, tobakk, databehandling, lege og sanitet.

Mobbing er handlinger av barn og/eller voksne som hindrer opplevelsen av å høre til, å være en betydningsfull person i fellesskapet og muligheten til medvirkning” (Ingrid Lund, 2015).

Mobbing er den subjektive opplevelsen en person har, og det er ikke slik at det nødvendigvis må skje gjentatte ganger for at det skal kalles mobbing.

Mobbing kan skje mellom et barn og et annet barn/gruppe, eller mellom barn og voksne. Mobbing kan være:

 • Verbal (for eksempel bruke kallenavn)
 • Sosial (for eksempel bli holdt utenfor)
 • Materiell (for eksempel få ødelagt klær og eiendeler)
 • Psykisk (for eksempel bli truet eller tvunget til å gjøre noe)
 • Fysisk (for eksempel bli slått eller sparket) Verbal, sosial og psykisk mobbing er mer utbredt enn materiell og fysisk mobbing.

I idretten er det vårt ansvar å ha rutiner og retningslinjer for at dette ikke skal få lov til å skje. Gode råd til hvordan du som ansvarlig leder bør opptre finner du her: Gode råd og tips for å forhindre mobbing.

I idretten har vi nulltoleranse for enhver seksuell trakassering eller overgrep. Alle har ansvar for å gripe inn og varsle ved brudd på retningslinjene. Styret i idrettslaget har ansvar for at retningslinjene er kjent.

Det er utarbeidet retninglinjer mot seksuell trakassering som kan lastes ned: Retningslinjer mot seksuell trakassering og overgrep.

Utfyllende råd og retningslinjer finner du her: Veileder ved seksuell trakassering eller overgrep.

Mal for etiske retninglinjer og Mal for beredskapsplan mot trakassering og overgrep i idretten: 

Målet med disse retningslinjene og beredskapsplanen er å forebygge og avdekke seksuelle overgrep og trakassering mot medlemmer som er tilknyttet idrettslag.

Planen skal sikre at medlemmene, foresatte og andre tilknyttet klubben har tilstrekkelig kunnskap om seksuelle overgrep og trakassering, har god kjennskap til innholdet i beredskapsplanen og etiske retningslinjer. Planen skal skape grunnlag for en åpen dialog om temaet både innad i klubben, men også mellom våre medlemmer og foresatte til klubbens utøvere. Planen skal også ivareta de vurderinger som må gjøres etter at et overgrep er meldt. En åpen dialog om seksuelle trakassering og overgrep vil skape tryggere rammer for alle, og en forutsigbar og trygg arena for klubbens medlemmer med mindre grobunn for ubegrunnet mistanke.

Vi anbefaler idrettslagene å ta utgangspunkt i vedlagte maler og utarbeider rutiner i tråd med disse.

 

For mer informasjon, kontakt Oslo idrettskrets eller NIF sentralt

 • Kontaktinformasjon til Oslo idrettskrets: Astrid Johannessen, astrid.johannessen@idrettsforbundet.no, telefon: 924 21 084
 • Ansvarleg rådgjevar i NIF: Håvard B. Øvregård, tlf: 91 77 31 57, e-post: havard.ovregard@idrettsforbundet.no

 

 

Denne veilederen skal gjøre det enklere å rapportere og håndtere vold og trusler i idretten.

Du finner mer informasjon og veilederen her:

Veileder for håndtering av vold og trusler

 

Konfliktrådet-den positive konfliktløsningen

Et gratis tilbud til alle
Idrettslag kan benytte ordningen oftere


Megling i Konfliktrådet er en mulighet for deg/dere som er involvert i en konflikt eller et straffbart forhold. En upartisk megler legger til rette for et møte mellom dem konflikten gjelder. Det er særlig gunstig hvis du ønsker å ha innflytelse på løsningen, ha et positivt forhold til den andre parten i fremtiden og vil bli ferdig med saken/gjøre opp for deg. Konfliktrådet gir hjelp til å inngå en avtale.

Ordningen er frivillig og har ingen aldersbegrensning

Meglerne i konfliktrådet tar vare på alle parter og skal opptre upartisk. De
har kompetanse innen konflikthåndtering, men gir ikke juridisk bistand. I de fleste saker som mekles kommer partene til enighet. Du kan avtale å ha med deg en bisitter i meklingen, men partene kan ikke møte med advokat. Unge under 18 år møter vanligvis med foresatte.

Konfliktrådet har også god erfaring med å løse saker i stormøter. Her møter også personer som indirekte er berørt av konflikten, noe som kan være nødvendig for å finne en god løsning. Et stormøte kan være med på å aktivisere og ansvarliggjøre både formelle og uformelle nettverk rundt partene. Eksempel på dette kan være konflikter i styret eller i et lag eller en gruppe i et idrettslag.

Små og store konflikter.

Eksempler på type saker konfliktrådet behandler er;
Konflikter på arbeidsplasser og idrettslag, hærverk, innbrudd, tyveri, naskeri, kroppskrenkelser, mobbing, ærekrenkelser og trusler.

Hvordan melde inn sak?

Saker kan meldes inn på nettsiden www.konfliktraadet.no via knappen «Meld inn sak til konfliktrådet». Du kan også ringe eller sende mail til post.oslo@konfliktraadet.no, for eksempel hvis du ønsker å drøfte om saken din er egnet for konfliktrådsbehandling. Sender du mail er det viktig å huske på at mailen ikke inneholder personopplysninger.


Er saken allerede politianmeldt, gjelder andre regler. Da vurderer politiet om saken er egnet for konfliktrådsbehandling. Straffesaker fra politiet som løses i Konfliktrådet medfører ingen registrering på den ordinære politiattesten. På utvidet politiattest slettes saken dersom det ikke begås nye lovbrudd de neste 2 år. Eksempel på type saker politiet oversender til konfliktrådet er kroppskrenkelser, mindre alvorlige trusler, mobbing, ærekrenkelser, etc. Både gjerningspersonen og fornærmede må være enige om at saken skal behandles i Konfliktråd.

 

Ta kontakt med konfliktrådet hvis du;

 

 • Har en konflikt du ønsker hjelp til å løse
 • Ønsker innflytelse på løsningen
 • Ønsker å ha et positivt forhold til den andre parten i fremtiden
 • Vil bli ferdig med saken og/eller gjøre opp for deg

 

Konfliktrådet tilbyr;

 

 • Upartisk mekling i din kommune
 • Rask saksbehandling
 • Å kontakte den andre parten for å avklare samtykke til megling
 • Hjelp til å inngå en avtale som kan innebære oppgjør enten i form av penger, arbeidsinnsats eller annet som dere blir enige om

 

 

Konfliktrådet i Oslo

Mariboes gate 13, 0183 Oslo

Postadr.: Pb 2111 Vika, 0125 Oslo

post.oslo@konfliktraadet.no

 

Tlf. 21507109

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nulltoleranse for rasisme og diskriminering. 

Norsk idrett har idrettsglede for alle som visjon, og NIFs formål er å arbeide for at alle mennesker gis mulighet til å utøve idrett ut fra sine ønsker og behov, og uten å bli utsatt for usaklig eller uforholdsmessig forskjellsbehandling. Rasisme og diskriminering er stikk i strid med Norges idrettsforbunds visjon og formål.

Veileder mot rasisme finner du her.