Oppstarthjelp til nye idrettslag

Her finner dere tips og råd til hvordan dere kan komme godt i gang med arbeidet i idrettslaget.

Her finner dere tips og råd til hvordan dere kan komme godt i gang med arbeidet i idrettslaget. Velkommen til norsk idrett.

Vi ønsker å bidra til at dere raskt forstår hva det vil si å være tillitsvalgt, og gi dere råd og veiledning for at aktivitetstilbudet skal være hovedfokus i idrettslagsarbeidet. Målet vårt er at dere skal ha ”en enkel klubbhverdag".

Når idrettslaget nå er tatt opp som medlem i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komitè har dere forpliktet dere til å følge de bestemmelser som gjelder. Dere har en lov som nå er godkjent og som er basert på lovnorm for idrettslag. Videre finnes det fellesbestemmelser og ulike retningslinjer som om dugnad, politiattest, seksuell trakassering, rasisme, dugnader m.m. som dere må kjenne til.

Like viktig er det å ha kunnskap om idrettens verdigrunnlag som danner utgangspunktet for all aktivitet i idrettslaget. Både den idrettslige aktiviteten samt det organisatoriske arbeidet som alle tillitsvalgte og frivillige gjør, skal preges av de verdiene som er nedfelt i idrettens lover. Uansett organisasjonsform og uavhengig av antall medlemmer, så gjelder de samme bestemmelser og retningslinjer.

Under finner dere en kort oversikt over "ansvar og roller" som du som tillitsvalgt må kjenne til. Vi har også laget "8 tips for god oppstart" som er et forslag til arbeidsmåte for styret.

Idrettsorganisasjonen er bygd opp slik at hvert enkelt organisasjonsledd har egne ansvarsområder. Les mer om hvordan idretten er organisert under "hvem kan dere kontakte?"

Vi oppfordrer til aktivt å benytte våre hjemmesider hvor dere finner fyldig informasjon. For et strukturert styrearbeidet fra starten av vil vi anbefale kurset Klubbens styrearbeid i praksis. Kurset gir grunnleggende forståelse for styrearbeidet og arrangeres gjennom hele året. Videre vil vi anbefale brosjyren "Bli med!" som kan benyttes aktivt i rekrutteringsarbeidet. Bli med!-brosjyren finnes på 16 ulike språk.

Som tillitsvalgt er det viktig å kjenne til ansvaret og rollen en har påtatt seg. Selv om arbeidet som tillitsvalgt er frivillig så skal medlemmenes interesser ivaretas på best mulig måte. Det innebærer å tilrettelegge for god aktivitet og forsvarlig forvaltning av medlemmenes økonomiske interesser.

Et idrettslag er en demokratisk organisasjon hvor årsmøtet er idrettslagets høyeste myndighet. Alle medlemmer, som har betalt medlemskontingent og som har fylt 15 år (i kalenderåret) er stemmeberettiget og valgbare.

Idrettslaget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Selveiende betyr at f.eks. en sponsor kan ikke velges inn i styret for å sikre hvordan midlene benyttes. Frittstående betyr at idrettslaget er medlem av NIF, og kan ikke ta inn lover eller bestemmelser fra andre organisasjoner enn de som gjelder for medlemsorganisasjoner av NIF. NIF sin lov finnes i sin helhet her.

Eksempel på hvordan et idrettslag kan være organisert.

Idrettslagets styre, som velges på årsmøte, består av leder, nestleder og et visst antall styremedlemmer (se eksempel på org.kart). Å sitte i et styre er et kollektivt ansvar. Det betyr at leder og øvrige styremedlemmer har like mye ansvar for at arbeidet med å skape god aktivitet skjer slik det er ment.

Styret sin viktigste oppgave er å iverksette vedtak fra årsmøte og bruke og forvalte idrettslagets sine midler på en forsiktig måte. Det som skal prege arbeidet er nedfelt i idrettens verdigrunnlag. Idrettslagsarbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. 

Hovedstyret forplikter idrettslaget. Det betyr at gruppestyrene ikke kan forplikte idrettslaget uten en eventuell fullmakt, f.eks. inngåelse av avtaler, ansettelser osv.

Oslo Idrettskrets tilbyr kurset Klubbens styrearbeid i praksis. Kurset tar ca. 4 timer og gir på en enkel måte god oversikt over følgende områder: styrets formelle ansvar og hvordan best ivareta dette, strategisk tenking for å sikre en god fremtid i klubben og bruk av klubbens ressurser på en god måte. Kurset er gratis.

Kontaktperson er Hege Skau på e-post Hege.skaug@idrettsforbundet.no 

Basert på erfaring fra klubbutviklingsarbeidet i hele landet har vi utarbeidet en kort liste med tips for en god oppstart i idrettslaget. En god arbeidsform er med å skape grunnlaget for god utvikling av aktiviteten i idrettslaget.

 

Gratulerer med vervet som tillitsvalgt i nystartet idrettslag. Som tillitsvalgt i et nystartet idrettslag er det nok mange spørsmål som dukker opp. Kanskje det er første gang du og de andre styremedlemmene skal drifte en klubb? Vi ønsker at dere skal komme raskt i gang og at arbeidet i idrettslaget skal føles oversiktlig og enkelt. Erfaringen viser at idrettslag som arbeider strukturert og etter en plan får flere medlemmer og lettere greier å rekruttere tillitsvalgte. Derfor vil vi dele med dere de gode eksemplene og erfaringene fra idrettslag gjennom mange år. Så hvorfor ikke prøve?

1. Utarbeid et felles fundament
Idrettslag sin visjon, verdier og virksomhetside er utgangspunktet for alt arbeid som skal skje. Men det er også en måte å bygge omdømme på. De tre v’ene er veiviser for tillitsvalgte, aktive, foreldre, nærmiljø og andre.

2. Lag en plan
Når fundamentet (de tre v’ene) er på plass, er det mye lettere å lage en plan. En plan er et strategisk dokument for aktiviteten og utviklingen av idrettslaget. De tre v’ene viser vei, og arbeidet skal gjenspeile dette. Planen skal være så enkel så mulig, men en god beskrivelse av hva dere skal jobbe med og hvordan.

3. Lag et årshjul
Et årshjul er en skjematisk oversikt over de arbeidsoppgaver som gjentas hvert år. Dette kan være: ulike søknadsfrister som treningstid og økonomiske midler, årsmøteforberedelser, regnskapsrapporter osv. Har dere et årshjul er det enkelt å ha oversikten til enhver tid.

4. Fordel arbeidsoppgaver på flere
Styret består av et visst antall styremedlemmer. Å sitte i et styret i idrettslaget er et kollektivt ansvar. Leder har ikke noe mer ansvar enn øvrige styremedlemmer. Arbeidsoppgaver bør fordeles på alle styremedlemmene da dette skaper tilhørighet og eierskap. Hver enkel styremedlem bør få ansvar for eget arbeidsområde. Det er heller ikke noe i veien for å involvere flere personer selv om disse ikke er valgt på årsmøte. Og husk at arbeidsoppgavene ikke skal løses på styremøte, men i perioden imellom.

5. Avhold styremøter jevnlig
Avtal dato for styremøter for hele perioden på første styremøte etter årsmøte. Hvor mange styremøter dere trenger avhenger av hvilke oppgaver som skal løses. Lag en fast agenda, og send ut styrepapirer i forkant av møtene. Det skal føres protokoll/ referat fra alle styremøter som viser hvilke vedtak som er gjort. Vedtakene bør vise tidsfrist og hvem som er ansvarlig.

6. Lag gode rutiner og retningslinjer
Styrets viktigste oppgave er å iverksette årsmøte sine vedtak, og bruke og forvalte idrettslagets midler på en forsiktig måte. Den beste måten å gjøre dette på er å etablere gode rutiner og retningslinjer. Bankkonti skal være registrert på idrettslaget. Det skal ikke forekomme at idrettslagets/ gruppenes penger settes på bankkonti registrert på privatpersoner. Idrettslaget er pålagt å tegne underslagsforsikring for de som disponerer konti.

7. Sørg for å ha oppdatert medlemsoversikt
Hvert år skal idrettslaget gjennomføre idrettsregistreringen. Dette er en rapport til NIF som viser oversikt over hvor mange aktive medlemmer idrettslaget har fordelt på alder. Idrettsregistreringen danner grunnlag for økonomisk støtte til idrettslaget. Det er et krav at idrettslaget har en oppdatert medlemsoversikt, og at alle medlemmer skal være registrert i idrettens egen database. NIF har utarbeidet et eget medlemssystem, Klubbadmin, som ivaretar de formelle kravene. Klubbadmin er gratis for idrettslaget, og har ulike funksjoner som gjør det lett å holde orden på medlemmene. Ta kontakt med support@idrettsforbundet.no for å få de rette tilgangene.

8. Skaff deg rett kompetanse
Siste tips er: skaff dere kompetanse. Idretten er en frivillig organisasjon som i stor grad er basert på dugnadsarbeid. Samtidig blir idrettslagene mer komplekse organisasjoner, ofte med stor økonomi og mange personer involvert. Som tillitsvalgt har du ansvar for å forvalte idrettslaget på en god måte for medlemmene. Hva dette innebærer kan du lære mer om ved å delta på våre kurs og temakvelder. Deltakelse på kurs er investert tid som er mye verdt, og som kan spare dere for mye tvil og frustrasjon.

Idrettskretsen har klubbveiledere som kan bistå klubben med å utarbeide verdier, visjon og virksomhetside.

De fleste kurs- og kompetansetilbudene er gratis for klubben.

Vi anbefaler at dere starter med kurset Klubbens styrearbeid i praksis. Kurset gir grunnleggende forståelse for styrearbeidet. Gjennomføringen tar ca.4 timer og er gratis! Ta kontakt med oss for å avtale dato. Alt som er nevnt og mye mer kan dere finne i «veileder for klubbhåndbok» og «økonomisk klubbhåndbok». Her finner dere forslag til bl.a. rutiner, retningslinjer, funksjonsbeskrivelser og ulike maler som kan tas i bruk, som dere kan hente og tilpasse.

Lykke til med idrettslagsarbeidet!

Idrettsorganisasjonen er bygd opp slik at hvert enkelt organisasjonsledd har egne ansvarsområder.

Norges Idrettsforbund og olympiske og paralympiske komitè (NIF) er det overordnede organisasjonsleddet for alle organisasjonsledd som er tilknyttet NIF. Enkelt sagt jobber NIF for å få de beste rammebetingelser på statlig nivå.

Særforbund/særkretser og regioner (SF/SK/region) har ansvar for å utvikle egen aktivitet og organisasjon. Bla. tilbud om idrettsspesifikke trener-, dommer- og lederutvikling i idrettslagene. I tillegg jobber de politisk, ofte sammen med NIF eller idrettskrets, for å bedre rammebetingelsene både på statlig- og fylkesnivå.

Idrettskrets (IK) har anvar for nødvendig grunnopplæring innenfor fellesidrettslige områder. IK kan tilby bistand i organisatoriske spørsmål vedr. lover og regler, retningslinjer, økonomi, anlegg, tilskuddsordninger m.m. IK tilbyr kurs og kompetansehevende tiltak innenfor de nevnte områder, samt klubbutviklingsprosesser. 

Har dere spørsmål eller trenger ytterligere informasjon som er tverrfaglig/ organisatorisk art, kan dere ta kontakt med idrettskretsen. Hvem vi er og ansvarsområde finner dere her.

Har dere spørsmål som er idrettsfaglig (aktivitet, trenere og dommere) ta kontakt med særidrettskrets/region for den idrett det gjelder. Oversikt over de ulike SF/SK/region finner dere her.