Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Oppstarthjelp til nye idrettslag

Her finner dere tips og råd til hvordan dere kan komme godt i gang med arbeidet i idrettslaget.

 

Velkommen til norsk idrett.

Vi ønsker å bidra til at dere raskt forstår hva det vil si å være tillitsvalgt, og gi dere råd og veiledning for at aktivitetstilbudet skal være hovedfokus i idrettslagsarbeidet. Målet vårt er at dere skal ha ”en enkel klubbhverdag".

Når idrettslaget nå er tatt opp som medlem i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komitè har dere forpliktet dere til å følge de bestemmelser som gjelder. Dere har en lov som nå er godkjent og som er basert på lovnorm for idrettslag. Videre finnes det fellesbestemmelser og ulike retningslinjer som regnskaps- og revisjonsbestemmelser, retningslinjer om dugnad, politiattest, seksuell trakassering m.m. som dere må kjenne til.

Like viktig er det å ha kunnskap om idrettens verdigrunnlag som danner utgangspunktet for all aktivitet i idrettslaget. Både den idrettslige aktiviteten samt det organisatoriske arbeidet som alle tillitsvalgte og frivillige gjør, skal preges av de verdiene som er nedfelt i idrettens lover.

Et idrettslag kan være organisert som et fleridrettslag. Dette er idrettslag som tilbyr flere ulike idretter organisert i grupper under hovedlaget. Eller det kan være et særidrettslag som kun tilbyr en idrett.  Uansett organisasjonsform og uavhengig av antall medlemmer, så gjelder de samme bestemmelser og retningslinjer.

Under finner dere en kort oversikt over "ansvar og roller"som du som tillitsvalgt må kjenne til. Vi har også laget "8 tips for god oppstart" som er et forslag til arbeidsmåte for styret.

Idrettsorganisasjonen er bygd opp slik at hvert enkelt organisasjonsledd har egne ansvarsområder. Les mer om hvordan idretten er organisert under "hvem kan dere kontakte?"

Vi oppfordrer til aktivt å benytte våre hjemmesider hvor dere finner fyldig informasjon. For et strukturert styrearbeidet fra starten av vil vi anbefale kurset Klubbens styrearbeid i praksis. Kurset gir grunnleggende forståelse for styrearbeidet.

Videre vil vi anbefale brosjyren "Bli med!" som kan benyttes aktivt i rekrutteringsarbeidet. Bli med!-brosjyren finnes på 16 ulike språk.

  Som tillitsvalgt er det viktig å kjenne til ansvaret og rollen en har påtatt seg. Selv om arbeidet som tillitsvalgt er frivillig så skal medlemmenes interesser ivaretas på best mulig måte. Det innebærer å tilrettelegge for god aktivitet og forsvarlig forvaltning av medlemmens økonomiske interesser.

  Et idrettslag er en demokratisk organisasjon hvor årsmøtet er idrettslagets høyeste myndighet. Alle medlemmer, som har betalt medlemskontingent og som har fylt 15 år er stemmeberettiget og valgbare. Idrettslaget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Selveiende betyr at f.eks. en sponsor kan ikke velges inn i styret for å sikre hvordan midlene benyttes. Frittstående betyr at idrettslaget er medlem av NIF, og kan ikke ta inn lover eller bestemmelser fra andre organisasjoner enn de som gjelder for medlemsorganisasjoner av NIF. NIF sin lov finnes i sin helhet her.

  Eksempel på hvordan et idrettslag kan være organisert.

  Idrettslagets styret, som velges på årsmøte, består av leder, nestleder og et visst antall styremedlemmer (se eksempel på org.kart). Å sitte i et styre er et kollektivt ansvar. Det betyr at leder og øvrige styremedlemmer har like mye ansvar for at arbeidet med å skape god aktivitet skjer slik det er ment.

  Styret sin viktigste oppgave er å iverksette vedtak fra årsmøte og bruke og forvalte idrettslagets sine midler på en forsiktig måte. Det som skal prege arbeidet er nedfelt i idrettens verdigrunnlag. Idrettslagsarbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd.  

  Hovedstyret forplikter idrettslaget. Det betyr at gruppestyrene ikke kan forplikte idrettslaget uten en eventuell fullmakt, f.eks. inngåelse av avtaler, ansettelser osv.

  Oslo Idrettskrets tilbyr kurset Klubbens styrearbeid i praksis. Kurset tar ca. 3 timer og gir på en enkel måte god oversikt over følgende områder: styrets formelle ansvar og hvordan best ivareta dette, strategisk tenking for å sikre en god fremtid i klubben og bruk av klubbens ressurser på en god måte. Kurset er gratis!

  Ta kontakt med oss i dag for fastsettelse av dato. Kontaktperson er Kathe Langvik på mobil: 996 32 543 eller epost: kathe.langvik@idrettsforbundet.no

  Basert på erfaring fra klubbutviklingsarbeidet i hele landet har vi utarbeidet en kort liste med tips for en god oppstart i idrettslaget. En god arbeidsform er med å skape grunnlaget for god utvikling av aktiviteten i idrettslaget.

  8 tips for god oppstart av nytt idrettslag.pdf

  Idrettsorganisasjonen er bygd opp slik at hvert enkelt organisasjonsledd har egne ansvarsområder.

  Norges Idrettsforbund og olympiske og paralympiske komitè (NIF) er det overordnede organisasjonsleddet for alle organisasjonsledd som er tilknyttet NIF. Enkelt sagt jobber NIF for å få de beste rammebetingelser på statlig nivå.

  Særforbund/særkretser og regioner (SF/SK/region) har ansvar for å utvikle egen aktivitet og organisasjon. Bla. tilbud om idrettsspesifikke trener-, dommer- og lederutvikling i idrettslagene. I tillegg jobber de politisk, ofte sammen med NIF eller idrettskrets, for å bedre rammebetingelsene både på statlig- og fylkesnivå.

  Idrettskrets (IK) har anvar for nødvendig grunnopplæring innenfor fellesidrettslige områder. IK kan tilby bistand i organisatoriske spørsmål vedr. lover og regler, retningslinjer, økonomi, anlegg, tilskuddsordninger m.m. IK tilbyr kurs og kompetansehevende tiltak innenfor de nevnte områder, samt klubbutviklingsprosesser. 

  Har dere spørsmål eller trenger ytterligere informasjon som er tverrfaglig/ organisatorisk art, kan dere ta kontakt med idrettskretsen. Hvem vi er og ansvarsområde finner dere her.

  Har dere spørsmål som er idrettsfaglig (aktivitet, trenere, dommere) ta kontakt med særidrettskrets/region for den idrett det gjelder. Oversikt over de ulike SF/SK/region finner dere her.