Klubbutvikling
Modellen viser skisse over det vi kan tilby.

Klubbutvikling

OIK ønsker at det skal være enkelt å være tillitsvalgt!

Overordnet mål for organisasjonsarbeidet til OIK er: flere veldrevne idrettslag med kompetente tillitsvalgte.

Derfor tilbyr vi tilpassede kurs og utviklingsprosesser som gjør at idrettslaget styrker organisasjonen i møte med de krav som stilles.

Som tillitsvalgt i idrettslagets styre er dere satt til å forvalte midlene på en forsvarlig måte, og sørge for å iverksette årsmøtes vedtak. Idrettslaget som medlem av Norges Idrettsforbund er forpliktet til å følge NIF's lover. For at idrettslaget best skal kunne ivareta dette og fremstå som en attraktiv fritidsarena tilbyr vi tilpassede kurs, utviklingsprosesser og andre viktige verktøy.

I dette viktige arbeidet med klubbutvikling benytter vi flere ulike verktøy og modeller som både motiverer og engasjerer de tillitsvalgte.

Oppdatert februar 2021

Vi ønsker å komme ut til klubben, gjerne i forkant av et styremøte, for å bli kjent og diskutere hva vi kan bidra med for å styrke idrettslagets organisasjon. Dette kan foregå både fysisk og digitalt. Idrettslaget får kjennskap til Oslo Idrettskrets, hvem vi er, hvordan vi jobber og hva vi kan bidra med.

Ønsker dere et klubbesøk ta kontakt med Tone Holm Dagsvold, telefon 948 46 144 eller e-post ToneHolm.Dagsvold@idrettsforbundet.no 

Startmøte er et enkelt og effektivt møte idrettslaget kan gjennomføre for å bevisstgjøre, igangsette tiltak og sikre fremdrift i sitt arbeid. Startmøtet tar fra to til fire timer og resulterer i konkrete planer for det videre arbeid i idrettslaget. Vi stiller med klubbveileder som leder møte!

Ønsker dere et startmøte ta kontakt med Tone Holm Dagsvold, telefon 948 46 144 eller e-post ToneHolm.Dagsvold@idrettsforbundet.no 

Ingen lykkes uten en plan!

Utviklingsprosesser bidrar til å skape bevissthet rundt hva som er viktig for klubben, ved å kartlegge nåsituasjonen og drømme om fremtiden. Er idrettslaget enig om et felles verdigrunnlag, en visjon og virksomhetside? Dette er tre viktige V'er som danner fundamentet for klubben. Har idrettslaget dette på plass, blir det enklere å sette opp konkrete planer og ta gode beslutninger.

Erfaringene viser at idrettslag som har etablert et godt fundament lykkes i større grad med å nå sine mål. Ved å aktivt bruke dette i omdømmearbeidet vet både medlemmer, tillitsvalgte, trenere, nærmiljø og andre hva idrettslaget står for.

Gjennom interaktive oppgaver skapes gode diskusjoner rundt hvem er vi, og hvor skal vi, og resulterer i konkrete planer for idrettslaget. 

Vi stiller med veileder som leder prosessene. Ofte vil det være hensiktsmessig å sette av 3-4 kvelder til dette arbeidet, avhengig av hva idrettslaget har på plass fra før.

Møtene er gratis for klubben!

Ønsker dere et klubbesøk ta kontakt med Tone Holm Dagsvold, telefon 948 46 144 eller e-post ToneHolm.Dagsvold@idrettsforbundet.no 

Idrettskretsen tilbyr ulike tverrfaglige kurs innen områder som lover og regler, økonomi, styrearbeid, medlemssystemer, unge ledere, paraidrett, mm. Er det andre aktuelle temaer, så kan vi arrangere dette etter forespørsel.

Oversikt og innhold i kursene finner du her

Eller ta kontakt med Hege Skau, telefon 911 32 364 eller e-post hege.skau@idrettsforbundet.no