Nabolagsklubb

Nabolagsklubb

Nabolagsklubb er OIKs program for å styrke fleridrettslag i Osloidretten som tar et utvidet samfunnsansvar. En nabolagsklubb er nært tilknyttet sitt nærmiljø/nabolag, med ekstra fokus på deltakelse for alle. Idrettslaget tilbyr allsidighet, der det er enkelt for barn og unge å delta i flere idretter. Programmet skal gi kraft til idrettslag som tar tydelig posisjon for barn og unges oppvekstvilkår, som et verktøy for å nå målsettingen om idrettsglede for alle.

Høsten 2020 ble det tatt opp 25 fleridrettslag i programmet: Bjørndal IF - Bækkelagets SK - Bøler IF - Furuset IF - Haugerud IF - Holmlia SK - Høybråten og Stovner IL - Kjelsås IL - Klemetsrud IL - Lambertseter IF - Linderud IL - Monolitten IL - Mortensrud-Aker SK - Nordstrand IF - Ready IF - Romsås IL - Rustad IL - Røa Allianseidrettslag - Sagene IF - SK Sterling - SF Grei - Stovner SK - Try IL - Tøyen SK - Ullern IF

Her finner du svar på alt om nabolagsklubber:

Idrettslagene har dette på plass før opptak:

Søknad

Søknadsfrist: 1. november 2020. Opptaket er avsluttet. 

Søknadsskjemaet er fjernet. For å se spørsmålene som skal svares på før utfylling: Se her

Årshjul

Programmet følger kretsens tingperiode, to år av gangen. Det inviteres til digitalt klubbesøk før opptak i desember 2020. Ved avtaleinngåelse gjennomføres et nytt møte tidlig 2021 om idrettslagets planer og fremdrift.

På kretstinget 7. oktober ble det vedtatt ny strategisk plan med tiltaket etablere kvalitetsprogrammet "Nabolagsklubb" for fleridrettslag med nærmiljøfokus.

Kjennetegn ved en nabolagsklubb:

 • Idrettslaget har en visjon, verdier og tydelige planer for aktiviteten
 • Idrettslaget har konkrete tiltak for å rekruttere flere fra lokalmiljøet
 • De tillitsvalgte har kompetanse i tråd med sine oppgaver

Idrettslagets oppgaver gjennom programmet

Idrettslag som deltar i programmet forplikter seg til å jobbe med fem områder:

Les mer om hva som forventes innen hvert område i menylinjene nedenfor.

Fordeler ved deltakelse

Klubbutvikling, kursing og erfaringsutveksling står sentralt i programmet. Oslo idrettskrets vil gjennom programmet vektlegge samarbeidsplattformer på tvers av idrettslag. Som nabolagsklubb blir man med i et utdanningsløp som vil gi kompetanseløft. I tillegg mottar idrettslaget økonomisk støtte til gjennomføring av de gjeldende innsatsområdene.

En nabolagsklubb skal aktivt jobbe for å rekruttere og beholde flere fra lokalmiljøet i idrettslaget. Inkludering må gjenspeiles i idrettslaget verdier, filosofi, planer og organisering. En viktig del av arbeidet vil være å identifisere utfordringer og utsatte grupper ut fra lokale forhold.  

Aktivitetsguide

Nabolagsklubb skal være en formell partner og mottaker av nye medlemmer gjennom ordningen Aktivitetsguide.  

Aktivitetsguidene skal ha et fast kontaktpunkt i idrettslaget, og sammen med idrettslaget sikre at barnet/ungdommen får et godt førstemøte med idrettslaget. Hvis familien har betalingsutfordringer, skal man i dialog med aktivitetsguiden og familien bistå til å finne løsninger ved innmeldingsamt ha en åpen dialog med familien om hvordan man kan løse fremtidige kostander. Hvis barnet ikke vet hvilken aktivitet man ønsker å begynne med, skal IL legge til rette for at man har mulighet til å teste aktiviteten før innmelding. Det skal informeres internt til trenere og frivillige om hva ordningen aktivitetsguide er 

Du kan lese mer om aktivitetsguide her 

Inkluderingsansvarlig

En viktig rolle i inkluderingsarbeidet er en inkluderingsansvarlig.   

Ved å bli Nabolagsklubb forplikter idrettslaget seg til å opprette en slik rolle. Det er hovedstyret i idrettslaget som har ansvaret for inkluderingsarbeidet og skal utnevne en person som inkluderingsansvarlig. Det skal dokumenteres gjennom styrevedtak hvem som til enhver tid har dette ansvaret. 

Hensikten med rollen Inkluderingsansvarlig er å sikre at alle barn som ønsker det, blir inkludert i idrettslaget uavhengig av bakgrunn. Hovedoppgaver for inkluderingsansvarlig er: 

 • Sikre at idrettslaget følger opp og har gode rutiner for å håndtere familier og medlemmer med betalingsutfordringer. Spre informasjon om disse rutinene til trenere, frivillige og foreldre. 
 • Sikre at idrettslaget har god kunnskap om hvilke støtte- og tilskuddsordninger som finnes. Sørge for at idrettslaget søker på disse ordningene på vegne av familier som trenger det.  
 • Sørge for oppdatert og god informasjon på hjemmesiden om betalingsløsninger.   
 • Følge opp og være kontaktperson overfor OIK sitt prosjekt Aktivitetsguide.  
 • Arbeide for at idrettslagets kostnader for deltakelse holdes på et rimelig nivå. 

Det forventes at den inkluderingsansvarlige stiller på OIKs ulike tiltak hvor inkludering og økonomi som barriere tas opp for å øke sin kompetanse. OIK vil arrangere egne temakvelder og samlinger for inkluderingsansvarlige i Nabolagsklubbene.  

Utstyr

For å begrense kostnader for deltakelse skal nabolagsklubben informere om BUA, Skattekammeret eller andre tilgjengelige utlånsmuligheter i nabolaget. Idrettslaget kan også ha egne utlånsordninger eller organisere bruktmarked.

TILSKUDD:

Oppfølging og gjennomføring av oppgavene beskrevet i dette innsatsområdet gir økonomisk støtte fra OIK. Etter dialog og avtale med OIK kan idrettslaget tildeles 30 000 - 120 000,- til dette arbeidet.

Bruk av tilskuddet avtales i oppstarten av programmet. Beløpet kan for eksempel settes av til å dekke utgifter for medlemmer med lav betalingsevne (fond til treningsavgift), intern utstyrsbank for egne medlemmer, bruktmarkeder, generelt inkluderingsarbeid som håndtering av språkutfordringer eller oppstart av nye aktiviteter. 

VALGFRITT: 

Tilskuddsordningen Inkludering i idrettslag

Nabolagsklubber oppfordres å søke OIK om tilskudd fra ordningen Inkludering i idrettslagDette er midler øremerket for å tilby lokale, åpne og gratis/lav kostnad aktivitet til barn og unge som ikke allerede er med i organisert idrett. 

Det overordnede målet er å inkludere nye grupper inn i lagenes ordinære aktivitetstilbud, gjennom å motvirke økonomiske og kulturelle barrierer som kan være til hinder for å delta i organisert idrettsaktivitet. Tilskuddet skal benyttes til tiltak rettet mot barn (6-12 år) og ungdom (13-19 år) med innvandrerbakgrunn – med særlig vekt på jenter, og mot barn og ungdom fra familier med lav betalingsevne. Tiltak for å øke innvandrerforeldres deltakelse og engasjement i idrettslag er også tilskuddsberettiget. 

Mer om ordningen kan du lese her

Kontaktpersoner: Ingvild Vårdal Bredesen og Marit Slupstad

Som nabolagsklubb kreves det at tillitsvalgte i klubben innehar relevant og oppdatert kompetanse.

Kurs

Nabolagsklubber skal sørge for at relevante tillitsvalgte gjennomfører følgende kurs:

 • Klubbens styrearbeid i praksis
 • Kurs for kontrollutvalg 
 • Kurs for valgkomité 
 • Økonomistyring 

Se også idrettskretsens kurstilbud for andre spennende kurs.

Sertifisering

For å bli sertifisert som nabolagsklubb skal flertallet i styret, kontrollutvalget og valgkomiteen ha gjennomført kurs tilknyttet sin rolle.

Tilskudd

Gjennomføring av kurs gir kompetansetilskudd til idrettslaget. Tilskuddet er kr 400,- per deltaker per kurs. Utbetaling forutsetter godkjent gjennomføring registrert i minidrett.no, og at deltakelsen er tilknyttet det årsmøtevalgte vervet deltakeren har. Tilskuddet utbetales etterskuddsvis på slutten av året. 

Kontaktperson: Hege Walsig Skau

En nabolagsklubb er god på å synliggjøre at frivillige verv og oppgaver kan være givende, lærerikt og gøy. I en nabolagsklubb skal frivillighet og dugnad være i fokus, for å sikre at alle har mulighet til å delta i aktivitetene.

Idrettslaget bør stimulere til frivillighet og dugnad ved å gjøre dette til en sosial møteplass for medlemmene i idrettslaget. Dugnad er viktig i arbeidet for å holde kostnadene nede. En nabolagsklubb skal legge til rette for dugnader, for å spare idrettslaget for utgifter som ellers må dekkes av medlemmene. Dugnad er frivillig, og ingen kan tvinges til å bli med. Idrettslaget kan for eksempel gi medlemmer som deltar på dugnad en reduksjon i treningsavgift, som innskudd til en cup eller treningsleir, eller andre aktiviteter som idrettslaget må ta betaling for. Dette kan bestemmes på årsmøtet.

Norges Idrettsforbund har laget en veileder til idrettslagene med nyttig informasjon. Les Norges Idrettsforbunds retningslinjer for dugnad

Nabolagsklubber kan søke om prosjektmidler som understøtter frivillighet og dugnad. OIK vil invitere til egne samlinger for å diskutere og dele gode arbeidsmodeller for frivillighet og dugnad.

En nabolagsklubb skal legge inn en ekstra innsats på ungdom.

Ungdomskontakt

En nabolagsklubb skal velge en ungdomskontakt med spesifikt ansvar for å følge opp ungdom i idrettslaget (utøvere, dommere, trenere, instruktører og unge styremedlemmer). Det er hovedstyret i idrettslaget som skal utnevne en person i denne rollen. Dette skal gjøres gjennom et styrevedtak, slik at det kan dokumenteres hvem som til enhver tid har dette ansvaret. 

Nabolagsklubben tildeles en økonomisk startpakke til ungdomssatsning som ungdomskontakten i samarbeid med hovedstyret kan anvende. Formålet skal være å styrke bredde og allsidighet for ungdom i idrettslaget.

Ungdomsnettverket og idrettskretsens rådgiver for ungdomsidrett vil være ressurser i dette arbeidet.

Videre kan idrettslaget tilpasse sin ungdomssatsning ut ifra egne ønsker og behov, se nedenfor. 

Videre ungdomssatsing

Kurs og utdanning

Nabolagsklubben får dekket deltakelse på Lederkurs for ungdom(*) for 4 deltakere per år.

Styremedlem under 26 år

I idrettskretser og særforbund har det blitt lovpålagt å ha minst ett styremedlem under 26 år. Det er ikke et krav for idrettslag, men nabolagsklubber anbefales dette for å sikre at ungdomsengasjementet ivaretas.

Oppstart av ungdomsutvalg i eget idrettslag 

Et ungdomsutvalg er en gruppe i idrettslaget som taler ungdommens sak i styret og setter i gang aktiviteter av og for ungdom. Idrettskretsens ungdomsnettverk stiller gjerne på klubbesøk og hjelper til med oppstart av ungdomsutvalg. Gjennom oppstartsprosesser med OIK vil nabolagsklubber kunne søke utviklingsmidler til videre arbeid. 

Kontaktperson: Sigrid Nestgaard Rød

En nabolagsklubb har en god og oversiktlig klubbhåndbok. Klubbhåndboken skal være elektronisk og tilgjengelig på en oppdatert nettside eller annen plattform der klubbens medlemmer kan finne relevant informasjon.

Klubbhåndboken/nettsiden skal inneholde:

 • Idrettslagets lov
 • Rollebeskrivelser
 • Virksomhetsplan (visjon og verdier)
 • Betalingsinformasjon, inkludert informasjon om alternativer ved begrenset økonomi
 • Idrettslagets aktivitetstilbud

En nabolagsklubb skal utarbeide retningslinjer for å begrense kostnader for deltakelse. Følgende temaer skal med:

 • Utstyrskostnader
 • Reiser som foretas i idrettslagets regi
 • Treningstidfordeling internt
 • Oversikt over totalkostnaden for deltakelse i den enkelte aldersgruppe og idrett

Maler til klubbhåndbok finnes i Klubbguiden

Nabolagsklubber skal være et forbilde i arbeidet med idrettsglede for alle. En nabolagsklubb tar et utvidet samfunnsansvar og er nært tilknyttet sitt nærmiljø/nabolag. Nabolagsklubben skal tilby allsidig aktivitet, der det er enkelt for barn og unge å delta i flere idretter. 

En nabolagsklubb sertifiseres når den har gjort arbeidsoppgavene knyttet til: 

 • Inkludering (1)
 • Kompetanse (2)
 • Frivillighet og dugnad (3)
 • Ungdomssatsing (4)
 • Klubbhåndbok (5)

Rapportering skjer gjennom idrettslagets årsberetning, ved utfylling av samordnet rapportering og Bedre klubb.

I tillegg til de fem obligatoriske innsatsområdene oppfordres nabolagsklubbene til å ha ekstra fokus på disse områdene: 

 • Samarbeid med skole 
 • Samarbeid med bydel 
 • Paraidrett
 • Folkehelse
 • Allidrett

Samarbeid skole

Vi oppfordrer nabolagsklubber til tett dialog med sin(e) lokale skole(r). Idrett i AKS-tiden kan være en fin rekrutteringsarena for idrettslaget. Det er ønskelig med et godt samarbeid mellom skole og idrettslag.

Samarbeid bydel

Nabolagklubber bør søke samarbeid med bydelen der idrettslaget har tilhørighet. Dette kan innebære å arrangere aktivitetstilbud i ferier, fellesprosjekter med andre organisasjoner i nærmiljøet, aktivitetsdager og åpne aktiviteter for lokalbefolkningen.

Kontaktpersoner: Katrine Klungland og Khadar Mohamoud

Paraidrett

En nabolagsklubb bør ha kjennskap til paraidrett og oppfordres til å inkludere mennesker med funksjonsnedsettelse så langt det lar seg gjøre i sin aktivitet. Idrettslaget bør veilede og gi informasjon om paraidrett om idrettslaget ikke har eget tilbud. Det bør også være informasjon om paraidrett på idrettslagets hjemmeside.

Aktuelle kurs og informasjon finnes på paraidrett.no 

I utviklingen av paraidrett i ditt idrettslag, er Fagkonsulent paraidrett i idrettskretsen er en god samarbeidspartner. Det er også mulig å få hjelp fra paraansvarlige i de ulike særforbundene.

Kontaktperson: Simen Kjelsrud

Folkehelse

En nabolagsklubb bidrar til god helse for alle aldre, og tar gjerne initiativ til sosiale møteplasser, voksenidrett, 60 pluss-aktivitet eller andre tiltak som støtter opp livslang idrettsglede. 

OIK tilbyr gjerne inspirasjonsdager for ditt idrettslag.

Kontaktperson: Jane Dreyer

Allidrett

En nabolagsklubb er gode på allsidighet og varierte aktiviteter. Vi oppfordrer idrettslag til å prioritere et allidrettstilbud for barn eller ungdom. Dette kan det søkes økonomisk støtte til - les mer på idrettsforbundets hjemmesider for allidrett og i tilhørende brosjyre.

Kontaktperson: Khadar Mohamoud

Nabolagsklubber som tas opp høsten 2020 får i desember tildelt økonomiske midler til bruk i 2021. Midlene blir øremerket til innsatsområdene beskrevet ovenfor og som avtalt før oppstart av programmet. 

1) Inkludering

En nabolagsklubb er en formell partner for aktivitetsguide, og velger en inkluderingsansvarlig. Oppfølging og gjennomføring av oppgavene beskrevet i dette innsatsområdet gir økonomisk støtte fra OIK. 

2) Kompetansetilskudd

Nabolagsklubben mottar tilskudd gjennom deltakelse på følgende kurs i regi av Oslo idrettskrets: Klubbens styrearbeid i praksis // Kurs for kontrollutvalg // Kurs for valgkomité / /Økonomistyring. Registert deltakelse oppsummeres årlig og gir tilskudd på kr 400,- per deltaker per kurs. 

3) Prosjektmidler frivillighet og dugnad

Nabolagsklubb kan søke om prosjektmidler som understøtter frivillighet og dugnad.

4) Ungdomssatsing

En nabolagsklubb velger en ungdomskontakt og tildeles en økonomisk startpakke som ungdomskontakten i samarbeid med hovedstyret anvender for å styrke bredde og allsidighet for ungdom i idrettslaget. Nabolagsklubben får også dekket deltakelse på Lederkurs for ungdom for 4 deltakere per år. Ved oppstart av ungdomsutvalg kan nabolagsklubbe motta utviklingsmidler etter avtale.

Treningstid

I tråd med OIKs strategiplan vil prosjekter og aktiviteter med særskilt fokus på inkludering motta tilskudd etter avtale. Tilsvarende vil også nabolagsklubber kunne bli prioritert i treningstidsfordelingene.

I 2018 ble prosjektet "Foregangsklubb" etablert i OIK, en treårig partnerskapsavtale. Her deltar ni fleridrettslag, som ved hjelp av ekstra tilskudd fra idrettskretsen har tatt ekstra ansvar i sitt nærmiljø.

Konseptet har flere likheter med vi kaller nå kaller nabolagsklubb, og kan ses som pilot til dette prosjektet. OIK vil ha dialog med de ni idrettslagene for videre prosess.

Kontaktinfo

Alle generelle spørsmål om programmet kan rettes til prosjektets leder, Tone Holm Dagsvold. Tlf 948 46 144. ToneHolm.Dagsvold@idrettsforbundet.no