Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Inkludering i idrettslag

DSC_0153.JPG

Inkludering i idrettslag er en tilskuddsordning idrettslag i Oslo kan søke for å tilby aktivitet som er åpne, uforpliktende og gratis for barn og unge mellom 6- 19 år. Gjennom åpne og gratis aktiviteter ønsker man å inkludere barn og ungdom i idrett, og synliggjøre hvilke muligheter som finnes.

 

Idrettstilbudet i Oslo er rikt og mangfoldig. Likevel er det mange barn og unge som ikke finner sin plass i det ordinære idrettstilbudet. Fraværet kan ofte forklares med; mangel på attraktive tilbud i nærmiljøet, mangel på informasjon, sterk konkurranseorientering, krav til utstyr, kulturelle utfordringer og økonomi. Undersøkelser viser at mange av de som ikke deltar i idrett, faktisk har et ønske om å være med. Gjennom ordningen Inkludering i idrettslag gis idrettslag økonomisk støtte for å kunne tilby aktiviteter som er lokaleåpne, og gratis for barn og ungdom.


Målgruppe: Målgruppen for ordningen er barn og ungdom (6-19 år). Tiltak for barn og ungdom med minoritetsbakgrunn, og spesielt jenter, vil bli prioritert.

Formål: Inkludering i idrettslag skal inspirere inaktive/uorganiserte barn og ungdom til å delta i fysisk aktivitet i lokalmiljøet. Målet er å inkludere flere inn i lagenes ordinære aktivitetstilbud. Tiltakene som gis støtte må derfor understøtte lagenes ordinære aktiviteter, eller bidra til utvikling av nye varige aktivitetstilbud i lagene. Tiltakene skal også legge til rette for å øke foreldres frivillige deltagelse og engasjement. Vi ønsker at terskelen for å gå fra uorganisert til organisert aktivitet skal være lav.

Har ditt idrettslag lyst til å tilby slik aktivitet? 

Oslo Idrettskrets gir økonomisk støtte til idrettslag som ønsker å tilby klubbtiltak for barn og unge. Aktivitetstiltakene som støttes skal understøtte lagenes ordinære aktiviteter, eller bidra til utvikling av nye, varige aktivitetstilbud i lagene. Vi ønsker at terskelen for å gå fra uorganisert til organisert aktivitet skal være lav.

Ordningen finansieres av Kulturdepartementet (via NIF) og Oslo Kommune.

  Klubber som ønsker å søke støtte til aktivitstiltak bes om å lese kriteriene under nøye.
   
   
  For å søke Inkludering i idrettslag må du: 
   

  Det kan være lurt å se på hva vi spør om i søknaden før dere fyller ut det elektroniske søknadsskjemaet. Man kan ikke lagre søknaden underveis. En kopi av den elektroniske søknaden finner dere her. 

  Du vil få en kopi av søknaden sendt på mail fra Netigate.se (det kan ta litt tid før du mottar det). Husk å sjekk spam. 

  Søknaden vil ikke bli vurdert hvis ikke vi mottar både elektronisk søknad og budsjettmal. Søknadsfrist er 15. januar.

  Hvem kan søke? Idrettslag som er medlem av Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) gjennom Oslo Idrettskrets (OIK) kan søke.

  Krav til tiltaket Tiltaksmidlene skal benyttes til utgifter som er direkte aktivitetsskapende. Det er kun utgifter som kreves for å kunne drive aktiviteten på et nybegynnernivå som dekkes.
  - Det skal ikke knyttes krav om medlemskap i idrettslaget for deltagelse i aktiviteten.
  - Det skal være gratis for deltakerne å delta i aktiviteten.
  - Aktiviteten skal foregå i umiddelbar nærhet til bomiljøene det rekrutteres fra.

  Hva støttes? Alle kostnader i forbindelse med planlegging og gjennomføring av aktiviteten kan dekkes av inkluderingsmidler. Typiske kostnader som dekkes er lønn til instruktør, utstyr, anleggsleie, markedsføring og administrasjon. Se mer informasjon om hva som blir dekket av kostander og ikke under "Økonomi". Ta kontakt med oss om dere er usikre på refusjon av kostnadene

  Spørsmål? Har du spørsmål til ordningen kan du ta kontakt med Ingvild Vårdal Bredesen på epost: ingvild@idrettsforbundet.no eller mobil:  93690759

  Idrettslag som mottar støtte fra ordningen Inkludering i idrettslag får to utbetalinger i løpet av året.
  50 % av støtten utbetales før sommeren etter at tildelingsbrevet er mottatt og Oslo Idrettskrets har fått støtten utbetalt fra stat og kommune. Idrettslaget må sende inn kopi av timelister/dugnadslister og kvitteringer (se "rapportering") før neste 50 % blir utbetalt. Det forutsettes at de tildelte midlene brukes i overensstemmelse med søknaden, og spesifisering i tilsagnsbrevet. Krav som overstiger det tildelte beløp, dekkes ikke av OIK.

  Vi anbefaler alle klubbene å føre prosjektregnskap for midlene dere får fra tilskuddsordningen Inkludering i IL. Følgende mal kan benyttes;

  Mal prosjektregnskap inkludering i IL

  Utgifter

  De mest vanlige utgiftene i forbindelse med klubbtiltakene er instruksjon, utstyr, administrasjon, markedsføring og leie av anlegg. Godtgjørelse til instruktører og ledere utbetales av idrettslaget. Idrettslaget plikter å påregne arbeidsgiveravgift når grensene for dette er nådd. Les mer om arbeidsgiveravgift her
  Arbeidsgiveravgiften kan belastes prosjektet. Der instruktørene går over frikortgrensen må klubbene sørge for å trekke skatt. For arbeid i frivillige organisasjoner er man unntatt skatteplikt og lønnsopplysningsplikt dersom den totale utbetalingen pr person er under 10 000 kr (fra 2016). Les mer her

  Midlene kan utbetales som dugnadspenger til klubb, ved å dokumentere arbeidstimer på timelister. Refusjon av klubbens utlegg ved kjøp og leie må dokumenteres med kvitteringer.

  Ved innsendelse av krav til OIK skal standardisert utbetalingsskjema ligge som forside. All aktivitet i prosjektet skal dokumenteres på standardisert timeliste. Under er det listet alternative utbetalingsmetoder med spesifisering av hva som kreves av bilag.

  Instruksjon
  1) Godtgjørelse utbetalt av idrettslaget - kopi av attestert timeliste

  2) Dugnad for klubb - timeliste dugnad fra klubb med oversikt over instruktører.

  3) Kopi av faktura fra leverandør

  Administrasjon
  1)Godtgjørelse utbetalt av idrettslaget - kopi av attestert timeliste

  2) Dugnad for klubb - timeliste dugnad fra klubb.

  Utstyr (kjøp og leie)

  1) Refusjon av utlegg - kvittering.

  Lokaler/anlegg

  1) Refusjon av utlegg - kvittering.

  Om skattekort

  Idrettslaget plikter å innhente skattekort for de instruktørene som tjener mer enn grensen for skattefritak.

  Det er to rapporteringer i løpet av året:

  Halvårsrapportering med frist 30. juni 2019.

  Helårsrapportering med frist 31. desember 2019.

  Andre del av tilskuddet vil ikke bli betalt ut før man har gjennomført halvårsrapporteringen og «Bedre klubb».  

  Oslo Idrettskrets er opptatt av at midlene går til å støtte aktivitet for flest mulig. Vi ber om at idrettslaget umiddelbart gir beskjed dersom det skjer endringer i prosjektet som påvirker gjennomføringen og behovet for tilskudd. Vi ønsker å omfordele midler hvis noen prosjekter starter i mindre omfang enn planlagt eller ikke blir startet i det hele tatt.

  Halvårsrapportering

  Halvårsrapportering består av en kort oppsummering om aktiviteten i denne perioden. Er aktivitetene godt besøkt? Hvordan ligger man an i forhold til måloppnåelse? Er det nødvendig å gjøre endringer i opplegget etter sommeren? Vi ber om en kort rapport med enkel oversikt over tiltakets omfang og gjennomføring så langt.  

  Utbetalingsskjema skal fylles ut og sendes til oslo@idrettsforbundet.no sammen med timelister / dugnadsskjema og bilag for perioden. Se mer informasjon under "økonomi". Man må også gjennomføre «Bedre klubb»

  Frist 30.juni.

  Andre del av tilskuddet vil ikke bli utbetalt før etter man gar gjennomført halvårsrapporteringen og «Bedre klubb».

  Helårsrapportering

  Helårsrapporteringen betstår av:

  1. Besvare et elektronisk rapporteringsskjema som blir sendt på mail fra NIF

  2. Sende inn Utbetalingsskjema, timelister / dugnadsskjema og bilag for perioden til oslo@idrettsforbundet.no. 

  Frist 31.desember 2019. 

  Trykk her for en oppsummering av det elektroniske rapporteringsskjema. 

   

  Klubber som ikke leverer rapporten innen fristen, vil ikke bli vurdert for midler påfølgende år. OBS! Frist for rapportering er 31. desember