Barneidrett

Barneidrett

Barneidrett er idrettsaktiviteter for barn til og med det året de fyller 12 år. Barn som driver med idrett gjør det fordi de synes det er moro. Sammen med venner får de opplevelser og lærdom for livet. Men visste du at alle idrettslag som har aktivitet for barn under 13 år skal ha en barneidrettsansvarlig?

Enten det er trening eller konkurranse så er din viktigste oppgave å se til at dette foregår på barnas premisser. Det er verken trenerens eller foreldres ambisjoner som skal ligge til grunn for det som skjer på idrettsarenaene. Norges idrettsforbund sin visjon er "Idrettsglede for alle", og dette jobber vi for hver eneste dag. For å skape en felles forståelse av hvordan barneidrett bør være har vi "idrettens barnerettigheter og barnebestemmelser" som gir gode råd og tips. Idrettslag som er medlem av Norges Idrettsforbund er forpliktet til å drive barneidrett etter disse bestemmelsene. 

Barneidrettsansvarlig har som oppgave å sørge for at idrettslaget bl.a. har:

 • gode rutiner for barneidrett
 • opplæring av trenere
 • god informasjon til foreldre

Hele brosjyren og barneidrettsansvarliges oppgaver finner du under.

Politiattest:

Enhver person som utfører oppgaver i norsk idrett, som innebærer et ansvars- eller tillitsforhold overfor mindreårige eller personer med utviklingshemming, skal fremvise politiattest (barneomsorgsattest). Les mer om ordningen under.

Kompetansetilbud i barneidrett:

For å skape god barneidrett i idrettslaget, trenger trenere og instruktører god kompetanse og innsikt i hva det vil si å trene barn. Vi tilbyr følgende kurs og møter:

 • Aktivitetslederkurs i barneidrett
 • Idekurs barneidrett
 • Temakveld barneidrett
 • Foreldrekveld

Informasjon om kursene/møtene finner du under.

Følg med på vår kurskalender eller ta kontakt om dere ønsker å holde et slikt kurs i idrettslaget. 

Allidrettsskoler:

I Oslo er det mange idrettslag som tilbyr allidrett for barn. Allidrettsskoler er et tilbud hvor barna får prøve ulike typer idretter.

Klikk her for oversikt over hvilke idrettslag som tilbyr Allidrett for barn.

Ønsker deres idrettslag å starte en Allidrettsskole? Søknadsskjema for oppstartsmidler og annen informasjon finner dere her på NIFs sider.

  

For spørsmål, bestilling av kurs eller annen informasjon ta kontakt med Hege Skau, epost: hege.skau@idrettsforbundet.no eller mobil: 911 32 364.

«Bestemmelser om barneidrett» og «Idrettens barnerettigheter» er utarbeidet for sikre god barneaktivitet. Og er ment å gi idrettslag gode tips og råd til hvordan dette kan organiseres. Bestemmelsene og rettighetenen er vedtatt av Idrettstinget.

Barn har krav på positiv opplevelse hver gang de er på trening eller i annen aktivitet. I idretten skal barna ha det sosialt, føle seg trygge, ønske å prøve nye ting, og ikke være redde for å feile.

For å få dette til må idrettslaget ha fokus på at trenere ivaretar dette og skaper gode treningsmiljøer som setter barna i fokus.Et godt miljø bygges gjennom at alle kjenner hverandre, støtter hverandre, kan alle navn, er i aktivitet, får prøve nye ting, og opplever både mestring og utfordring.

Last ned brosjyren og bruk den på trener- og foreldremøter for å skape forståelse av hva barneidrett skal være: Brosjyre barneidrettsbestemmelser.pdf

For at barna skal føle idrettsglede og mestring må idrettslaget sørge for å ha kvalifisert trener.  Det første møtet med idretten legger grunnlaget for livslang aktivitetsglede. I barneidretten er det viktigere å vite hvordan man trener barn, enn å ha ekspertkunnskap innenfor én idrett.

Derfor har vi utviklet et aktivitetslederkurs som går på tvers av idrettene og gir deg de grunnkunnskapene du trenger for å ta på deg et treneransvar for barna. I tillegg får du konkrete praktiske tips til aktiviteter og hvordan du kan bygge opp en trening slik at barna opplever mestring og allerede gleder seg til neste trening!

Hva er aktivitetslederkurs barneidrett? 

Et 14 timers kurs som gir deg kunnskap og trygghet til å drive variert aktivitet for barn under 12 år som utvikler hele barnet (fysisk, motorisk, psykisk og sosialt).

Målgruppe

Alle som ønsker å trene barn i alderen 6–12 år. Kursdeltager skal ha fylt 14 år det året de tar kurset.

Aktivitetsleder får ved fullført kurs kunnskap om:

 • Idrettens verdigrunnlag
 • Idrettens barnerettigheter og Bestemmelser om barneidrett
 • Barns utvikling og aldersrelatert trening
 • Organisering av hensiktsmessig aktivitet
 • Egen trenerrolle

Kurset er på 14 timer og består av følgende moduler:

 1. Idrettens verdigrunnlag 3 timer (2 timer e-læring og 1 time teori med kurslærer)
 2. Barns læring og utvikling 4 timer (1 time teori og 3 timer med praksis i sal med kurslærer)
 3. Aktivitetslederrollen 3 timer (gruppearbeid m/dialogduk)
 4. Planlegging, gjennomføring og evaluering av økt (4 timer praksis med kurslærer)

Pris 

Kurset koster kr 500 pr. person og inkluderer boken "Barneidrettstreneren". Krever min. 10 deltakere.

Trenger dere inspirasjon og innspill til nye aktiviteter for barn. Da tilbyr vi idekurs for uteaktivitet eller for inneaktivitet. Kurset legges opp etter de ønsker idrettslaget har.

Pris: kr 300 pr deltaker.

Ta kontakt med oss for nærmere avtale.

For å få innsikt i idrettens barnerettigheter og-bestemmelser samt hvilke oppgaver en barneidrettsansvarlig har tilbyr vi 2 timers temamøte.

Vi kommer gjerne hjem til idrettslaget og gjennomfører et slikt møte med alle trenere og instruktører.

Ta kontakt med oss for nærmere avtale.

Barneidrett skal være på barns premisser. Ved sesongstart eller oppstart av nye barneidrettsgrupper oppfordrer vi til å arrangere foreldrekveld.

NIF har utarbeidet et eget opplegg for en slik kveld/ møte som kan bidra til at den første opplevelsen til barna blir god. Målet er:

1.Forstå hensikten med barneidrett
2.Tydeliggjøre rollen foresatte har i idretten
3.Bevisstgjøre foresatte  på hvordan de kan støtte og oppmuntre barnet best mulig i idretten. 

Idretten skal være et trygt og godt sted for alle medlemmer. Som en viktig del av dette arbeidet skal alle som utfører oppgaver i norsk idrett, som innebærer et ansvars- eller tillitsforhold overfor mindreårige eller personer med utviklingshemming, fremvise politiattest (barneomsorgsattest).

Alle idrettslag som har aktivitet for barn under 18 år skal ha rutiner for innhenting av politiattest. En person som utfører oppgave i norsk idrett, som innebærer et ansvars- eller tillitsforhold overfor mindreårige eller personer med utviklingshemming skal ha levert gyldig politiattest før vedkommende tar fatt på oppgaven.

Hva er politiattest/barneomsorgsattest? 
I en slik attest vil det fremgå om den som er omfattet av attesten er siktet, tiltalt, har vedtatt
forelegg eller er dømt for overtredelse av alvorlige lovbrudd som seksualforbrytelser, vold- og narkotikaforbrytelser.

For mer informasjon om hvilke lovbrudd som omfattes, se politiregisterloven § 39. Ingen andre lovbrudd enn disse vil fremkomme på attesten.

Hvorfor kreves det politiattest? 
Idretten krever fremvisning av politiattest uten anmerkninger fra alle personer over 15 år som utfører oppgaver som innebærer et ansvars- eller tillitsforhold overfor mindreårige eller personer med utviklingshemming. Det gjøres for å bidra til at slike oppgaver kun utføres av skikkede personer, gjennom at personer som kan utgjøre en risiko for overgrep eller skadelig innflytelse forhindres fra å påta seg slike oppdrag.

Hvem omfattes av ordningen? 
Ordningen omfatter både ansatte og frivillige over 15 år, og gjelder uansett om personen får lønn for oppgavene som utføres eller ikke. Det avgjørende er i hvilken grad oppgavene vedkommende skal ha innebærer et ansvars- eller tillitsforhold overfor mindreårige eller personer med utviklingshemming.

Trenere, instruktører, lagledere med direkte kontakt med mindreårige eller personer med utviklingshemming, vil alltid ha et ansvars- eller tillitsforhold og være omfattet av ordningen. For andre oppgaver må idrettslaget foreta en konkret vurdering av oppgavene som skal utføres. Er det tvil om det skal innhentes politiattest skal idrettskretsen kontaktes.

 Hvem har ansvaret for oppfølging i organisasjonsleddet?

Alle organisasjonsledd som har aktiviteter for mindreårige eller utviklingshemmede, er omfattet av ordningen. Hovedstyret i idrettslaget har ansvaret for politiattestordningen, og skal utnevne en person som er ansvarlig for innhenting og oppfølging. Vedkommende skal ha en personlig vara. Dette skal gjøres gjennom et styrevedtak, slik at det kan dokumenteres hvem som til enhver tid har og har hatt dette ansvaret.

Søknadsprosedyre
Den som plikter å fremlegge politiattest, må selv sende søknaden til politiet. Innhenting av politiattest er gratis. Dette kan gjøres elektronisk for alle, men for de mellom 15 og 18 år må det vedlegges en fullmakt fra foresatte. Når det søkes om politiattest, må det vedlegges en bekreftelse fra idrettslaget på at det foreligger et behov for politiattest. For mal til bekreftelsen, informasjon om søknadsprosedyrer mv., se nederst.

Steg for steg: 

– for politiattestansvarlig

 • Idrettslaget må avgjøre hvilke funksjoner/oppgaver som krever politiattest.
 • Idrettslaget må lage en oversikt over alle personer som er omfattet av ordningen.
 • Politiattestansvarlig skal fylle ut følgende skjema, og sende dette til de personene som skal fremvise attest sammen med lenken til denne nettsiden som beskriver formålet bak ordningen og søknadsprosessen.
 • Politiattestansvarlig skal lage et godt system for registrering og oppfølging av ordningen.  Som et minstekrav for oppfølging av ordningen skal politiattestansvarlig lagre opplysninger om:
  • hvem som har blitt avkrevd politiattest med kontaktinformasjon, for hvilke oppgaver/funksjoner, og dato for når dette ble avkrevd
  • dato for fremvisning

NB! Politiattesten skal ikke lagres hsos idrettslaget. Det er ingen andre enn politiattestansvarlig som       skal vite hvem som har levert eller ikke.

– for søker av politiattest

 • Det er enkelt å søke politiattest på nett
 • Personer under 18 år kan ikke søke elektronisk, og må sende søknaden per post. Søknaden sendes til: Politiets enhet for vandelskontroll og politiattester, Postboks 113, 9951 Vardø

 

Fremvisning av politiattesten
Etter at politiet har behandlet søknaden, blir attesten sendt til søkeren selv.  Når politiattesten er mottatt, skal denne fremvises for den i idrettslaget som er ansvarlig for politiattester.  Vedkommende skal nedtegne opplysninger om hvilke personer som er avkrevd politiattest, at attesten er fremvist og dato for fremvisningen.  Selve attesten beholdes av søkeren.

Hvis det er anmerkninger på attesten
Dersom det er anmerkninger knyttet til attesten, eller attesten ikke er fremvist, er det ikke anledning til å la vedkommende utføre oppgaver for idrettslaget som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming.

Det er ikke anledning til å gjøre unntak fra dette.

En politiattest med anmerkning inneholder sensitive opplysninger. I idrettslaget er det kun politiattestansvarlig og eventuelt vara som skal kjenne til innholdet i politiattesten, eventuelt styrets leder. Informasjonen som fremgår av politiattesten skal behandles helt konfidensielt. Den styreoppnevnte og vararepresentanten har taushetsplikt om opplysninger som blir dem til del.

Når plikter idrettslaget å innhente politiattest?
Det er en forutsetning at alle som utfører oppgaver for et idrettslag som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming, fremviser en politiattest uten merknader.

Dersom vedkommende skal utføre en ny oppgave for idrettslaget, har idrettslaget rett til å kreve fremvist ny attest dersom den nye oppgaven også innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming. I så fall er det viktig at idrettslaget i sin bekreftelse til politiet, skriver at vedkommende er tildelt en ny oppgave som krever politiattest, ellers vil politiet kunne nekte å utstede en ny attest. Eksempler på nye oppgaver er å bytte funksjon, eller å bytte lag/gruppe man er trener/lagleder for.

Selv om idrettslaget har rett til å kreve fremleggelse av ny politiattest hver gang vedkommende skal utføre en ny oppgave, er det likevel ingen plikt til å fremlegge en ny attest med mindre idrettslaget selv ønsker det. NIF har bestemt at denne plikten først inntrer tre år etter utstedelsesdatoen. Da må vedkommende alltid innhente og fremvise ny attest, forutsatt at det foreligger et grunnlag for å innhente.

Idrettslaget har med andre ord rett til å kreve en ny politiattest for hver gang det tildeles en ny oppgave i idrettslaget, men ingen plikt til dette før det er gått tre år.

I treårsperioden har idrettslaget mulighet til å henvende seg til politiet og be om opplysninger for de personer idrettslaget har bedt om politiattest fra (fornyet vandelskontroll). Se nærmere nedenfor om hvordan idrettslaget i så fall skal gå fram.

Forespørsel til politiet om opplysninger (fornyet vandelskontroll)
Idrettslagene har anledning til å be om fornyet vandelskontroll når  det foreligger nye opplysninger som kan være relevant for oppgaven vedkommende skal utføre - og som kan gjøre at det stilles spørsmål til vedkommendes skikkethet til å utføre det  arbeidet formålet tilsier.

Dersom det tidligere er utstedt en politiattest for en person, kan idrettslaget henvende seg til Finnmark politidistrikt og be om å få utlevert nye opplysninger om vedkommende. For at nye opplysninger skal kunne utleveres til idrettslaget, må vilkårene for utstedelse av politiattest fortsatt være til stede.

Det kan bare utleveres samme type opplysninger som fremgikk av hjemmelsgrunnlaget for utstedelse av den opprinnelige politiattesten. Opplysninger i fornyet vandelskontroll sendes idrettslaget med kopi til den som er gjenstand for fornyet vandelskontroll.

Politiet vil utarbeide et skjema for begjæring om fornyet vandelskontroll, og dette vil publiseres her så snart det foreligger.

Har dere spørsmål vedrørende politiattest ta kontakt med oslo@idrettsforbundet.no.