Startmøte og Klubbesøk

Klubbesøk:

På et klubbesøk kommer det en representant fra idrettskretsen på besøk til idrettslaget, gjerne i forbindelse med et styremøtet. Målet er at idrettskretsen blir bedre kjent med klubben og at klubben blir kjent med hvem idrettskretsen er og hva vi kan bidra med for å gjøre klubbhverdagen enklest og så effketiv som mulig.

Den praktiske gjennomføringen er fleksibel, men det kan gjerne gjennomførest i forbindelse med et styremøte i klubben. Tidsbruken er også fleksibel og dette tilpasses etter klubbens ønske, 30 minutt bør dog være et minimum.

Startmøte:

Startmøtet er en klubbprosess som skal bevisstgjøre deltakerne på klubbens situasjon, de vurderer sammen hva som kan gjøres for å få klubben til å fungere enda bedre, og klubben ansvarliggjør seg selv på noen konkrete tiltak som de selv mener bør gjøres for å forbedre sin egen situasjon. Idrettslaget får besøk av en skolert veileder som bistår idrettslaget til å se muligheter og til å stake ut en riktig og hensiktsmessig kurs med hensyn til de ambisjonene som nettopp din klubb har/burde ha.

Startmøtet inneholder følgende hoveddeler:

1 - Klubbens situasjon
2 - Vurdere ønsker og behov ut fra situasjonen
3 - Foreslå konkrete tiltak
4 - Avstemme og prioritere tiltak
5 - Vurdere nyttige virkemidler fra SF / IK
6 - Lage fremdriftsplan
7 - Avklare oppfølging

I en enkel prosess vil veilederen sammen med klubbledelsen involvere annet ressurspersonell både for idéskapning, arbeidsfordeling og utarbeidelse av en fremdriftsplan. Startmøtet, som er en fire timers økt, følges opp med et oppfølgingsmøte 6-12 måneder etter startmøtet.

Vegard Rangsæter
Vegard Rangsæter
Rådgiver