OIKs anleggspolitikk

OIKs viktigste rolle innen anleggsfeltet er å påvirke Oslo kommune til å gjøre beslutninger som er til det beste for hele osloidretten. Dette gjelder fordeling av kapasitet i eksisterende anlegg, men også bygging av nye anlegg.

Fordelingspolitikk

På vegne av Oslo kommune foretar OIK fordeling av tid i kommunale aktivitetssaleridrettshaller, ishaller, kunstisbaner, svømmeanlegg (kun idrettens tid) og uteanlegg (fotballbaner, friidrettsbaner, rugbybaner, cricketbaner ol.). Fordelingene styres av administrasjonen i OIK etter retningslinjer vedtatt av OIKs styre.

Arealpolitikk

Oslo er en by i vekst og stadig flere innbyggere betyr også at det begynner å bli færre ledige arealer hvor det kan bygges idrettsanlegg. Tradisjonelt sett har idrettsanlegg, både kommunale og private, blitt bygget på tomter som er i kommunalt eierskap. Denne type tomter finnes det ikke lenger ubegrenset tilgang på og det er viktig for OIK at det sikres arealer til fremtidige idrettsanlegg. Tilsvarende viktig er det at de eksisterende idrettsanleggene ikke blir tatt i bruk til andre formål eller blir bygget ned.

Større byutviklingsprosjekter som for eksempel Hovinbyen er sentrale i formingen av byen i årene som kommer. For OIK er det viktig at slike prosjekter også tar høyde for at alle de nye innbyggerne skal kunne ha et idrettstilbud. Dermed er det også viktig at det settes av arealer til dette før byen er ferdig utviklet og det ikke finnes mer plass og ta av.

Investeringer og nyetablering av anlegg

Årlig, ved oppstart av kommunens budsjettprosess, sender OIKs styre et brev med våre anbefalinger til byrådet. Budsjettbrevet omtaler OIKs anbefalinger når det gjelder investeringer, nyetablering av kommunale anlegg, støtte til private prosjekter og større driftsmessige problemstillinger for det kommende budsjettåret.

Den delen som omtaler idrettsanlegg kan leses som de til enhver tid gjeldende prioriteringer hos OIK på anleggsfeltet. Disse er blant annet basert på ISUene sine anbefalinger og særidrettenes anbefalinger, men kan også ta hensyn til enkeltinteresser som ikke fanges opp av ISU eller særidretter.

I menyen under finnes en oversikt over alle budsjettinnspill OIK har sendt til rådhuset de siste årene.