Uteanlegg sommer

Tiden i de kommunale uteanleggene som benyttes om sommeren fordeles av Oslo Idrettskrets på oppdrag fra Oslo kommune. Fordelingen gjennomføres som regel i november/desember hvert år og gjelder for hele den kommende sommersesongen.

Tips: Ved å åpne kartet i egen fane, er det også mulig å se enda flere typer anlegg.

Alle grus- og kunstgressbaner er åpne for bruk fra 1. april til 31. oktober. Naturgressbanene har normalt noe kortere sesong på grunn av vekstforhold. Normalt åpner disse i begynnelsen av mai, men dette er væravhengig.

Noen av kunstgressbanene driftes også om vinteren (1. november til 31. mars). Da er det den lokale klubben som både har ansvaret for drift og som påtar seg kostnadene for driften. Det er muligheter for å leie tid på disse banene, men dette må avtales direkte med den klubben som har driftsavtale.

Fordelingsprosessen

Fordelingsprosessen har flere ulike trinn, noe som er illustrert i figuren under:

  • Rammer: Rammene for fordelingen bestemmes av de ulike etatene og kommunale foretakene i Oslo kommune. Eksempler på slike rammer er sesonglengde, åpningstider i sesong, begrensninger i bruk osv.
  • Trinn 1: Fra Oslo Idrettskrets og til særidretter. Eks: Fra Oslo Idrettskrets til fotballkretsen.
  • Trinn 2: Fra særidrett og til klubb. Eks: Fra fotballkretsen til Frigg FK fotballgruppa.
  • Trinn 3: Fordeling i klubb. Eks: Fordeling mellom treningsgruppene i fotballgruppa til Frigg FK.

Siden tilgangen på anlegg er en knapp ressurs i Oslo, er det definert hvilke idretter som har rettigheter i tildelingen. I uteanleggene er dette per dags dato følgende idretter; amerikansk fotball, baseball/softball, cricket, fotball, friidrett, lacrosse, landhockey, rugby og tennis.

Idrettslag som ønsker tilgang på treningstid må kontakte sin særkrets/særforbund for å få nærmere informasjon om hvordan tid blir fordelt (se kontaktinfo nederst på siden).

Merk: Det finnes unntak for spesielle tiltak som godkjennes av OIK i forkant av den ordinære tildelingen (før trinn 1). Dette kan f.eks. være områdespesifikke tiltak, inkluderingstiltak eller paraidrettstiltak.

Retningslinjer

Retningslinjene for fordeling av tid i uteanleggene vedtas av styret i Oslo Idrettskrets. Disse retningslinjene gjelder for trinn 1 i fordelingsprosessen.

De gjeldende retningslinjene for fordeling av tid i uteanlegg sommer ble vedtatt 12. februar 2024.

Fordelingsprosess for sommersesongen 2024

Det er planlagt følgende tidsplan for fordelingsprosessen:

Fordi det er mange klubber involvert og mange detaljer å passe på er det valgt en representativ modell i fordelingsprosessen. Det forutsettes at hver enkelt særidrett koordinerer innspill fra «sine» klubber og leverer samlede innspill. På fordelingsmøtene har hver enkelt særidrett mulighet til å stille med maksimalt to representanter som skal ivareta interessene til samtlige av klubbene i Oslo.

Informasjon fra Oslo Idrettskrets om de ulike trinnene i prosessen vil bli lagt ut fortløpende.

NFF Oslo
Knut Nordstrøm
22 57 97 53
knut.norstrom@fotball.no
Idrett: fotball

Norges Amerikanske Idretters Forbund
Thomas Kejser-Lervik
992 07 000
thomas.kejser-lervik@nif.idrett.no
Idretter: amerikansk fotball, lacrosse

Norges Cricketforbund
Informasjon kommer
Idretter: cricket

Norges Rugbyforbund
Informasjon kommer
Idretter: rugby

Norges Softball og Baseball Forbund
Informasjon kommer
Idretter: baseball, softball

Norges Bandyforbund
Sebastian Skaugvoll
902 52 789

sskaugvo@xs4all.nl
Idretter: landhockey

Oslo og Akershus Friidrettskrets
Stian Andersen
924 57 042
Stian.Andersen@friidrett.no 
Idretter: friidrett

Tennisregionen Østlandet Øst
Gunnar Birkevold
gb@eika.no
Idretter: tennis