Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

ISU i bydelene

Idrettens Samarbeidsutvalg (ISU) i bydelene er idrettens lokale talerør overfor bydelens politikere og administrasjon. Videre er det et samarbeidsorgan for i idrettslagene i bydelen.

 

Oslo er både fylke og kommune. Følgelig er Oslo Idrettskrets både idrettsråd og idrettskrets. For å skape et organ som møter byens politiske og administrative organisering, og for å få en mer lokal tilknytning, er det et idrettens samarbeidsutvalg i hver av byens 15 bydeler.

ISUs oppgaver er regulert gjennom OIKs lov og retningslinjer gitt av kretsstyret.

  Gamle Oslo
  Leder: Johnny Berg
  Kontakt/sekretær: nina.tufte@bgo.oslo.kommune.no

  Grünerløkka
  Leder: Torgny Hasås
  Kontakt/sekretær: camilla.farstad@bga.oslo.kommune.no

  Sagene
  Leder: Henning Strøm
  Kontakt/sekretær: morten.nordlie@bsa.oslo.kommune.no

  St. Hanshaugen
  Leder: Anette Ramstad
  Kontakt/sekretær: ingridkristiane.fardal@bsh.oslo.kommune.no 

  Frogner
  Leder: Stig Ove Ness
  Kontakt/sekretær: frivillighet@bfr.oslo.kommune.no 

  Ullern
  Leder: Arild Blixrud
  Kontakt/sekretær: tore.gleditsch@bun.oslo.kommune.no

  Vestre Aker
  Margaret Eide Hillestad
  Kontakt/sekretær: jeannette.wold@bva.oslo.kommune.no

  Nordre Aker
  Leder: Torgeir Larsen
  Kontakt/sekretær: brita.mikkelsen@bna.oslo.kommune.no

  Bjerke
  Leder: Jørund H. Strømseng
  Kontakt/sekretær: grethe.tangen@bbj.oslo.kommune.no 

  Grorud
  Leder: Richard Pedersen
  Kontakt/sekretær: mikael.oguz@bgr.oslo.kommune.no 

  Stovner
  Leder: Svein Sikle
  Kontakt/sekretær: politikk@bsr.oslo.kommune.no 

  Alna
  Leder: May Linn Hystad
  Kontakt/sekretær: Marte.bulie@bal.oslo.kommune.no

  Østensjø
  Leder: Per Inge Østmoen
  Kontakt/sekretær: annesissel.slaatsveen@bos.oslo.kommune.no

  Nordstrand
  Leder: Ove Hobbesland
  Kontakt/sekretær: christoffer.holseter@bns.oslo.kommune.no

  Søndre Nordstrand
  Leder: Trine Oftenes
  Kontakt/sekretær: sofia.sand@bsn.oslo.kommune.no

  Idrettens samarbeidsutvalg er hjemlet i Oslo Idrettskrets' lov, §20:

  § 20 Idrettens samarbeidsutvalg

  (1) I hver bydel skal det være et idrettens samarbeidsutvalg. Idrettens samarbeidsutvalg består av valgte eller oppnevnte representanter fra alle idrettslagene som er registrert i bydelen.

  (2) Idrettens samarbeidsutvalg ledes av og består av representanter fra idrettslagene i bydelen. Representanter fra bydelsutvalg og/eller bydelens administrasjon bør tiltre utvalget.

  (3) Idrettens samarbeidsutvalg skal fremme et best mulig samarbeid mellom idrettslagene i bydelen og mellom lagene og bydelen.

  (4) Idrettens samarbeidsutvalg skal være idrettens lokale høringsinstans når saker som angår den behandles i bydelen, som ved arealplanlegging, utarbeidelse og rullering av kommunedelplaner for idrettsanlegg og lignende.

  (5) Idrettens samarbeidsutvalg tar for øvrig selv opp saker det finner hensiktsmessig. Kretsstyret skal delegere oppgaver som kan finne en hensiktsmessig løsning på lokalt nivå, til idrettens samarbeidsutvalg.

  (6) Det skal velges et arbeidsutvalg av og blant idrettens samarbeidsutvalgs medlemmer. Kretsstyret vedtar nærmere retningslinjer for hvordan idrettens samarbeidsutvalg skal organiseres.

   

  Retningslinjer for ISUs organisering.

  Styret i Oslo Idrettskrets vedtok 6. oktober 2009 retningslinjer for ISUs organisering, Siste endring på disse ble gjort 26. mars 2014 og gjort gjeldene fra 27. juni 2014:

  1. Idrettslagets representanter (medlem med vara) til idrettens samarbeidsutvalg skal velges av idrettslagets årsmøte eller oppnevnes av idrettslagets styre. Representantene skal være medlem av lagets styre.
  2. Idrettens samarbeidsutvalg velger et arbeidsutvalg (AU) bestående av fem medlemmer blant lagenes representanter: leder, nestleder og tre AU-medlemmer. Det velges tre varamedlemmer. Medlemmene av AU skal representere ulike idrettslag. Det samme skal varamedlemmene til AU. Medlemmer og varamedlemer kan komme fra samme idrettslag.
  3. Bydelsutvalget inviteres til å utnevne en observatør med vara til idrettens samarbeidsutvalg og dets AU. Bydelsutvalgets representant og vararepresentant bør være medlem av BU (faste eller vara). Bydelsutvalgets representant har talerett og forslagsrett, men kan ikke representere ISU utad.
  4. Styret i Oslo Idrettskrets oppnevner ett av sine styremedlemmer som fast kontakt for hvert av samarbeidsutvalgene.
  5. Valg til AU skal finne sted hvert år i september. Medlemmene med vara velges for to år av gangen med valg av tre medlemmer et år, to medlemmer det neste.
  6. Ved valg av AU har hvert idrettslag en stemme. For øvrig anvendes NIFs lov § 2-21.
  7. Ved valget skal man følge NIFs lov § 2-4 Kjønnsfordeling.
  8. Møter i arbeidsutvalget er åpne for samtlige idrettslag i bydelen.
  9. En person kan kun være representert og ha verv i ett Idrettens samarbeidsutvalg.
  10. Bydelsadministrasjonen bes om å stille med sekretær for ISUs AU.
  11. Det skal skrives protokoll fra møter i idrettens samarbeidsutvalg og dets AU.

  NIFs lov § 2-21 Stemmegivningen

  NIFs lov § 2-4 Kjønnsfordeling

  (Det må skrolles ned til aktuelle paragraf).