ISU i bydelene

Idrettens Samarbeidsutvalg (ISU) i bydelene er idrettens lokale talerør overfor bydelens politikere og administrasjon. Videre er det et samarbeidsorgan for i idrettslagene i bydelen.

Oslo er både fylke og kommune. Følgelig er Oslo Idrettskrets både idrettsråd og idrettskrets. For å skape et organ som møter byens politiske og administrative organisering, og for å få en mer lokal tilknytning, er det et idrettens samarbeidsutvalg i hver av byens 15 bydeler.

ISUs oppgaver er regulert gjennom OIKs lov og retningslinjer gitt av kretsstyret.

Gamle Oslo
Leder: Johnny Berg
Kontakt/sekretær: nina.tufte@bgo.oslo.kommune.no

Grünerløkka
Leder: Torgny Hasås
Kontakt/sekretær: camilla.farstad@bga.oslo.kommune.no

Sagene
Leder: Henning Strøm
Kontakt/sekretær: andreas.fatten@bsa.oslo.kommune.no 

St. Hanshaugen
Leder: Anette Ramstad
Kontakt/sekretær: ingridkristiane.fardal@bsh.oslo.kommune.no 

Frogner
Leder: Sigurd I. Solem
Kontakt/sekretær: azita.radpey@bfr.oslo.kommune.no

Ullern
Leder: Randi Lilletvedt
Kontakt/sekretær: tore.gleditsch@bun.oslo.kommune.no

Vestre Aker
Leder: Marius Gisvold
Kontakt/sekretær: kristina.saverud@bva.oslo.kommune.no

Nordre Aker
Leder: Torgeir Larsen
Kontakt/sekretær: oyvind.waraas@bna.oslo.kommune.no

Bjerke
Leder: Jørund H. Strømseng
Kontakt/sekretær:katrine.sivertsen@bbj.oslo.kommune.no 

Grorud
Leder: Ole-Jørgen Pettersen
Kontakt/sekretær: mikael.oguz@bgr.oslo.kommune.no 

Stovner
Leder: Svein Sikle
Kontakt/sekretær: politikk@bsr.oslo.kommune.no 

Alna
Leder: May Linn Hystad
Kontakt/sekretær: may.linn.hystad@njjk.no 

Østensjø
Leder: Per Inge Østmoen
Kontakt/sekretær: annesissel.slaatsveen@bos.oslo.kommune.no

Nordstrand
Leder: Ove Hobbesland
Kontakt/sekretær: elisabeth.eide@bns.oslo.kommune.no

Søndre Nordstrand
Leder: Trine Oftenes
Kontakt/sekretær:elimari.overdahl@bsn.oslo.kommune.no

Idrettens samarbeidsutvalg er hjemlet i Oslo Idrettskrets' lov, §20:

§ 20 Idrettens samarbeidsutvalg

(1) I hver bydel skal det være et idrettens samarbeidsutvalg. Idrettens samarbeidsutvalg består av valgte eller oppnevnte representanter fra alle idrettslagene som er registrert i bydelen.

(2) Idrettens samarbeidsutvalg ledes av og består av representanter fra idrettslagene i bydelen. Representanter fra bydelsutvalg og/eller bydelens administrasjon bør tiltre utvalget.

(3) Idrettens samarbeidsutvalg skal fremme et best mulig samarbeid mellom idrettslagene i bydelen og mellom lagene og bydelen.

(4) Idrettens samarbeidsutvalg skal være idrettens lokale høringsinstans når saker som angår den behandles i bydelen, som ved arealplanlegging, utarbeidelse og rullering av kommunedelplaner for idrettsanlegg og lignende.

(5) Idrettens samarbeidsutvalg tar for øvrig selv opp saker det finner hensiktsmessig. Kretsstyret skal delegere oppgaver som kan finne en hensiktsmessig løsning på lokalt nivå, til idrettens samarbeidsutvalg.

(6) Det skal velges et arbeidsutvalg av og blant idrettens samarbeidsutvalgs medlemmer. Kretsstyret vedtar nærmere retningslinjer for hvordan idrettens samarbeidsutvalg skal organiseres.

 

Retningslinjer for ISUs organisering.

Styret i Oslo Idrettskrets vedtok 6. oktober 2009 retningslinjer for ISUs organisering, Siste endring på disse ble gjort 19. mars 2024:

 1. Idrettslagets representanter (medlem med vara) til idrettens samarbeidsutvalg skal velges av idrettslagets årsmøte eller oppnevnes av idrettslagets styre. Representantene skal være medlem av lagets styre.
 2. Idrettens samarbeidsutvalg velger et arbeidsutvalg (AU) bestående av minst tre, maksimalt fem medlemmer blant lagenes representanter: leder, nestleder og ett til tre AU-medlemmer. Det velges fra ett til tre varamedlemmer. Medlemmene av AU skal representere ulike idrettslag. Det samme skal varamedlemmene til AU. Medlemmer og varamedlemer kan komme fra samme idrettslag.
 3. Bydelsutvalget inviteres til å utnevne en observatør med vara til idrettens samarbeidsutvalg og dets AU. Bydelsutvalgets representant og vararepresentant bør være medlem av BU (faste eller vara). Bydelsutvalgets representant har talerett og forslagsrett, men kan ikke representere ISU utad.
 4. Styret i Oslo Idrettskrets oppnevner ett av sine styremedlemmer som fast kontakt for hvert av samarbeidsutvalgene.
 5. Valg til AU skal finne sted hvert år i september. Medlemmene og varamedlemmene velges for to år av gangen. Det oppfordres til valgordning som ikke gjør at alle blir byttet ut samtidig. AU har ansvaret for innstillingen til valget.
 6. Ved valg av AU har hvert idrettslag en stemme. For øvrig anvendes NIFs lov § 2-21.
 7. Ved valget skal man følge NIFs lov § 2-4 Kjønnsfordeling.
 8. Møter i arbeidsutvalget er åpne for samtlige idrettslag i bydelen.
 9. En person kan kun være representert og ha verv i ett Idrettens samarbeidsutvalg.
 10. Bydelsadministrasjonen bes om å stille med sekretær for ISUs AU.
 11. Det skal skrives protokoll fra møter i idrettens samarbeidsutvalg og dets AU.

NIFs lov § 2-21 Stemmegivningen

NIFs lov § 2-4 Kjønnsfordeling

(Det må skrolles ned til aktuelle paragraf).