Ingen skal falle ut av barne- og ungdomsidretten på grunn av familiens økonomi. Derfor har Finnmark idrettskrets etablert solidaritetsfond for idrettslag.

Idrettskretsen har fått innvilget støtte fra Samfunnsløftet til SpareBank 1 Nord-Norge til etablering av fondet.  

 

Solidaritetsfond er en egen ordning i idrettslaget som skal nyttes til å dekke deltakerkostnader for barn og ungdom. Det kan være dekning av treningsavgift, medlemskontingent, deltakelse på stevner/ turnering ol. Solidaritetsfondet er ikke ment å fullfinansiere noens idrettsdeltagelse, men være en mulighet for å få hjelp/ støtte i en økonomisk krevende situasjon. Søknader skal i utgangspunktet være individuell, og ikke fra lag/ grupper internt i klubb. Støtteordningen er tillitsbasert.

Medlemmer i aldergruppene 6-12 og 13-19 år der økonomi kan være en barriere for idrettsdeltagelse. Det er viktig at idrettslagets medlemmer kjenner ordningen og at det etableres en lav terskel for å be om støtte.

Styret i idrettslaget behandler og vedtar sak om etablering av Solidaritetsfond.

Retningslinjer for Solidaritetsfondet vedtas, tilpasses og godkjennes i styret.

Styret bestemmer hvem / hvordan søknader til Solidaritetsfondet skal behandles, her fins ulike løsninger.

Idrettslaget kan søke idrettskrets/ idrettsråd/ andre om midler

Retningslinjer må minimum inneholde følgende:

a) hvordan idrettslaget informerer om Solidaritetsfond (se veiledningsliste).

b) hvem som har ansvar for å behandle søknader og gi tildeling.

c) praktisk håndtering med budsjettering, opprette konto etc.

 

Idrettslag tilhørende Finnmark kan søke om midler til et Solidaritetsfond HER

 • Det er et mål at Solidaritetsfondordningen er godt kjent i klubben og blant klubbens medlemmer
 • Det bør ligge informasjon om klubbens Solidaritetsfond på klubbens hjemmeside.
 • Klubben kan informere om ordningen på Facebook/ sosiale medier.
 • Send ut jevnlig informasjon om klubbens Solidaritetsfond til alle trenere/ lagledere/ foreldrekontakter.
 • Søknadskjema bør ligge lett tilgjengelig og åpent for alle.
 • Informèr gjerne om klubbens Solidaritetsfond på alle fakturaer som sendes ut.
 • Behandling av evt. søknader kan skje f.eks. i eget utvalg, i styret eller daglig leder. Prosessen bør være minst mulig byråkratisk.
 • Informer om Solidaritetsfond til alle nye medlemmer i klubben, vektlegg informasjon for nye foresatte til de aller yngste i klubben.
 • Har klubben klubbambassadør som jobber mellom klubb og familie bør han/hun være godt informert om ordningen.
 • Solidaritetsfond bør være post i klubbens budsjett
 • Solidaritetsfondordningen og økonomiske barrierer i idretten bør være gjentatt tema på klubbens foreldremøter/ trenermøter/ styremøter/ årsmøte etc.
 • Solidaritetsfond kan også bidra i en situasjon for helt nye medlemmer, barn/ unge på vei inn i klubben.
 • Klubben bør ha en helhetlig inkluderingstanke /praksis, slik at utgiftene for den enkelte familie ikke blir unødvendig høye.
 • Solidaritetsfondet er ikke ment dekke unødvendige og kunstige høye utgifter for idrettsdeltagelse.
 • Solidaritetsfond er et bidrag for å leve opp til idrettens egen visjon «Idrettsglede for alle»

 • Egne arrangementer/ gjenbruksdager hvor inntekt øremerkes Solidaritetsfondet
 • Eksterne sponsorer
 • Arranger innsamlingsaksjon øremerket til Solidaritetsfondet, definer dette som en samfunnsdugnad hvor alle kan bidra.
 • Eget vippsnummer så det er enkelt for andre å støtte
 • Prosentandel av inntekter til klubben øremerkes til Solidaritetsfond
 • Søk støtte fra ulike støtteordninger i kommune etc.
 • Synliggjør klubbens ordning overfor lokalmiljøet, søk samarbeid til beste for barna.

Odd-Marcus Pedersen
Odd-Marcus Pedersen
Rådgiver Lov og organisasjon

Fagområde: Lov og organisasjon, Solidaritetsfond