aktivitetillustrasjon.jpg

Ti råd til våre idrettslag

De siste dagene har vi hatt en stor mengde henvendelser fra idrettslag om utfordringer som følger av Korona og nedstenging av idretten. Det er ikke alt som har vært like enkelt å svare ut på strakarm, men sammen med idrettsforbundet har vi jobbet intenst med å finne klargjørende informasjon. Her oppsummerer vi råd på de tema vi opplever at idretten i Oslo er aller mest opptatt av.

1. Organisert aktivitet er forbudt

Fra og med torsdag 12. mars kl. 1800 er all organisert idrettsaktivitet, både trening og konkurranser, forbudt. Dette gjelder foreløpig fram til og med 26. mars, men vi ber alle ta høyde for at forbudet vil bli forlenget.

Forbudet innebærer at all idrettslig aktivitet som organiseres av idrettslag i Oslo skal opphøre. Vi oppfordrer idrettslagene til å gi treningsopplegg til sine medlemmer som de kan gjennomføre på egenhånd utenfor idrettsanleggene, men ber innstendig om at alle følger opp de råd og bestemmelser som myndigheten gir.

2. Stengte anlegg er stengt

De fleste idrettsanlegg i Oslo er stengt. Vi oppfordrer alle idrettslag som eier og driver egne idrettsanlegg om å holde disse stengt. At noe er stengt betyr at de ikke skal brukes. Vi ber alle hjelpe til med å overholde at stengte idrettsanlegg ikke er i bruk. 

3. Styrets ansvar

Det er styret i idrettslaget som er ansvarlig for å vurdere konsekvensene av koronavirus-situasjonen og de tiltak som må iverksettes. Styret bør sørge for oversikt over idrettslagets likviditet og forpliktelser. Mange idrettslag har ulike avtaler som «bare er der». Det gjelder avtaler som påfører idrettslaget kostnader og avtaler som gir inntekter. I dagens krevende situasjon bør alle kostnader, og risikoen for avtalte inntekter, vurderes. Både medlemmer og leverandører kan slite med å overholde sine forpliktelser de kommende ukene.

4. Dokumentér inntektstap og kostnader

Idrettsforbundet og Oslo Idrettskrets jobber mot stat og kommune for å få på plass ordninger som kan være med på å hjelpe idrettslagene i en vanskelig tid. Det vil trolig komme en dag der det kan søkes om ekstraordinær støtte. Da er det viktig å ha hatt orden på papirene som kan dokumentere reelle behov for støtte.

I løpet av få dager vil det bli sendt ut en undersøkelse fra idrettsforbundet som skal kartlegge de tap og utfordringer idrettslagene opplever. Svar på den når den kommer.

5. Årsmøte innen 15.juni

Fristen for å avholde årsmøte er utsatt til 15. juni. Det er styret i idrettslaget som skal fatte vedtak om utsettelse og informere sine medlemmer om utsettelse. Det er ikke behov for å søke eller informere idrettskretsen om denne utsettelsen. Dagens valgte styre sitter fram til nytt valg er gjort ved utsatt årsmøte.

Kontingent kan styret vedta for inneværende år om økningen er innenfor konsumprisindeksen (2,2%). Det samme gjelder for trenings-/aktivitetsavgifter.

Idrettslag kan gjennomføre årsmøtet som fjernmøte (digitalt) og NIF vil utarbeide en veileder for slik gjennomføring. Det pågår også arbeid for å finne anbefalt løsning for digitale årsmøter som forhåpentligvis også kan håndtere elektronisk stemmegiving.

6. Gjør permitteringer på korrekt vis

Permittering er for mange idrettslag nødvendig for å redusere kostnader i en tid knapt uten inntekter. Vi får mange spørsmål om hvordan ansatte og engasjerte i ulike brøker bør håndteres. Dette er krevende materie der permitteringsregelverket er under endring i påvente av stortingsvedtak, men det er viktig at slike saker behandles med ryddighet iht. lovverket.

7. Få oversikt over juridiske konsekvenser

Dagens situasjon innebærer også ulike konsekvenser av juridisk karakter.

8. Ivareta personvernet

Idrettslag kan få informasjon om noen er smittet med koronavirus. Dette er å anse som en helseopplysning. Også ved permitteringer og oppsigelser er det viktig at idrettslaget håndterer personvernet på korrekt måte.

9. Samordnet rapportering til Idrettsforbundet innen 30.april

Fristen for å rapportere medlemstall og aktivitetstall pr. 31.12.2019 gjennom «samordnet rapportering» er fortsatt 30. april. Dette kan gjøres uavhengig av om årsmøte er gjennomført eller ikke.

Innrapportering av nytt styre, kontaktinformasjon kan gjøres fortløpende gjennom hele året via KlubbAdmin (ka.nif.no).

10. Søknad om kommunale bidrag innen 30.april

Å søke for sent er tap av penger. Søknadsfristen er 30. april. Søknader mottatt etter dette og før 1. juni behandles, men da med 50% avkortning av eventuell støtte.

Søknaden leveres på samme sted som «samordnet rapportering» og er tilgjengelig i menyen etter gjennomført rapportering til Idrettsforbundet. Da må eget søknadsskjema for kommunale bidrag fylles ut.

Frist for å levere dokumentasjon i forbindelse med søknaden (årsmøtepapirer, regnskap mv) er utsatt til 1. juli. Vi ber om at de idrettslag som har dokumentasjonen klar tidligere om å levere denne sammen med søknad om midler eller i «samordnet rapportering».