Innhold i dette kapittelet

2.1 Beredskapsarbeid

Norges idrettsforbund etablerte en beredskapsgruppe i 2020. Den ble videreført til de nasjonale smitteverntiltakene ble opphevet i midten av februar 2022. Det var én intern beredskapsgruppe i NIF som ble ledet av generalsekretæren, samt en utvidet beredskapsgruppe med medlemmer fra Norges Fotballforbund, Norges Håndballforbund, Norges Skiforbund, Norges Ishockeyforbund, Norges Svømmeforbund og Norges Friidrettsforbund (sistnevnte fra januar 2022). Det var ukentlige møter i beredskapsgruppen. Idretten var nedstengt helt eller delvis i perioden frem til smitteverntiltakene ble opphevet. NIF arbeidet i perioden med å få gjenåpnet idretten i takt med gjeldende smittesituasjon. Det var utstrakt dialog og møtevirksomhet med hele Stortinget, Kulturdepartementet og helsemyndighetene i perioden. NIF gjennomførte løpende informasjonsmøter for særforbund og idrettskretser.

2.2 Rekrutteringskonseptet «Det som teller»

Norges idrettsforbund lanserte i 2022 et nytt rekrutteringskonsept, «Det som teller», med mål om å rekruttere tilbake både frivillige og utøvere som hadde forlatt idretten under pandemien. All kommunikasjon fremhevet idrettens sosiale dimensjon og hvordan deltakelse, enten du er frivillig eller utøver, bidrar til både personlig mestring, utvikling, læring og fellesskap.

Det ble laget en rekrutteringsfilm, «De uvurderlige», som understreker egenverdien av å delta som frivillig i idretten. Filmen ble understøttet av annet digitalt profileringsmateriell, herunder videoer, bannerannonser og redaksjonelle tekster fra både kjente idrettsfjes og ekte hverdagshelter.

Profilmateriell ble gjort tilgjengelig på NIFs hjemmesider med en enkel påmeldingsløsning hvor alle som ønsker å engasjere seg i idretten, kan melde sin interesse til sitt idrettslag.

NIF gjennomførte en førpremiere på rekrutteringsfilmen under NIFs ledersamling på Gardermoen i november. Fra midten av november og ut året ble idrettens kanaler og eksterne kanaler benyttet for å spre budskapet både organisk og betalt, herunder i sosiale mediekanaler.

Total rekkevidde for rekrutteringstiltakene i digitale kanaler var 3,5 millioner. Radiokampanjen hadde hele 7,7 millioner eksponeringer. Rekrutteringsfilmen ble også eksponert for 516 000 unike personer på TV 2. NIF oppnådde 14 prosent økning i antall brukere på våre nettsider, og rekrutteringssiden sto for 10 prosent av den totale trafikken med totalt 42 000 besøk på landingssiden i perioden november–desember.

Idretten var nedstengt helt eller delvis i perioden frem til smitteverntiltakene ble opphevet. NIF arbeidet i perioden med å få gjenåpnet idretten i takt med gjeldende smittesituasjon.
Foto: Norges studentidrettsforbund

Pressemelding 21. november 2022

Egenverdi er viktigste årsak til at folk engasjerer seg i frivillig arbeid

Egenverdi, personlig utvikling og plikt som følge av barns deltakelse, oppgis av nordmenn som de viktigste årsakene til at de engasjerer seg i frivillig arbeid i idretten.

Dette kommer frem i en landsomfattende undersøkelse gjennomført av YouGov hvor 1000 respondenter har blitt spurt.

– Undersøkelsen bekrefter betydningen av den sosiale dimensjonen ved å delta i idrettsfellesskapet. Samtidig er det lite tvil om at engasjementet også bidrar til personlig utvikling for den enkelte. Innsatsen skal ikke oppleves som press, og man skal heller ikke få dårlig samvittighet hvis man ikke har anledning til å delta. Det skal være lystbetont å engasjere seg i idrettsfelleskapet, sier idrettspresident Berit Kjøll.

I undersøkelse ble de som deltar eller har deltatt (43 prosent) som frivillige, spurt om hvilke erfaringer som var mest beskrivende for eget engasjement i idretten.

De fleste (39 prosent) svarer at den frivillige innsatsen har en egenverdi. Ikke så overraskende er det også en stor andel (36 prosent) som oppgir at engasjementet oppleves som en plikt som følge av barns deltakelse i idretten.

Personlig utvikling og CV-byggende
25 prosent beskriver engasjementet som personlig utviklende. 23 prosent oppgir at frivillig innsats har gitt dem et verdifullt nettverk, og like mange har fått nye venner. 16 prosent oppgir at innsatsen er positivt på CVen og for egen yrkeskarriere. Kun 8 prosent opplever engasjementet som stress og mas.

– Ved å delta i idretten er man med på å bygge gode og trygge lokalsamfunn og oppvekstsvilkår for barn og unge. Det har en egenverdi. Samtidig vil engasjementet utvilsomt bidra til å utvikle deg som menneske. Idretten tilbyr en unik kompetanse som vil komme til nytte i mange sammenhenger, både i og utenfor idretten, sier Kjøll.

Lanserer rekrutteringskonseptet «Det som teller»
Norges idrettsforbund lanserer nå nye rekrutteringstiltak for å få både frivillige og aktive utøvere som har sluttet med idrett, tilbake. Idrettsforbundet har utviklet digitalt profileringsmateriell som samtlige organisasjonsledd i norsk idrett oppfordres til å ta i bruk i sin kommunikasjon for å få medlemmer og frivillige tilbake til idretten. Det vil her rettes særskilte profileringstiltak mot ungdom som tradisjonelt er en sårbar gruppe når det gjelder frafall. Norges idrettsforbund vil blant annet benytte TikTok som kanal for å nå ut til ungdom.

– Vi er naturligvis bekymret over frafallet som følge av pandemien og spesielt blant ungdom. Samtidig håper jeg at mange av dem vil ønske å komme tilbake når vi nå skal gi dem en vennlig påminnelse om det unike felleskapet og mestringsarenaen man blir en del av gjennom sin deltakelse i idretten, sier idrettspresidenten.

8 av 10 utøvere har fått nye venner gjennom idretten
Blant alle som deltar eller har deltatt aktivt i idrett, oppgir 8 av 10 at de har fått nye venner der. Relativt få anser selve konkurransen (24 prosent) eller det å vinne en konkurranse (10 prosent) som den viktigste erfaringen fra idrettsdeltakelsen. De fleste oppgir andre drivere som trening (44 prosent), fellesskap (39 prosent), vennskap (37 prosent), mestring (37 prosent), og det å ha det gøy (32 prosent) som de viktigste erfaringene fra egen idrettsdeltakelse.

– Alle kan ikke vinne en konkurranse, men alle kan vinne felleskap, vennskap, mestring og personlig utvikling ved å delta i idrett. Dette er også vårt hovedbudskap når vi nå lanserer vårt nye rekrutteringskonsept «Det som teller», avslutter idrettspresidenten.