Nils Einar Aas
Nils Einar Aas
Generalsekretær

Den foreslåtte virksomhetsideen til Norges idrettsforbund er ambisiøs, men den er god: Vi kan og vil være verdens beste idrettsorganisasjon. 

Norsk idrett er representert i alle landets kommuner. Hvert tettsted i Norge har minst ett idrettslag, og vi finnes overalt. Det utgjør selve grunnlaget for å kunne være verdens beste idrettsorganisasjon. Og det er frivilligheten i alle idrettslagene som driver oss alle. Vi henter vår legitimitet fra idrettslagene, og derfor er det dem vi er til for. 

2022 ga nettopp frivilligheten og idrettstilbudet utfordringer. Nå er heldigvis frivilligheten på vei tilbake etter koronapandemien, og barn og ungdom kommer tilbake til idrettslagene. Likevel må vi ikke tro at alt er som før. Hele idrettsorganisasjonen må jobbe for å gjøre det enklere å være frivillig og å gi et idrettstilbud som mange vil ha. 

Fremtidsrettede møteplasser  
Vi fortsetter å utvikle idrettens møteplasser. NIFs ledermøte i Tromsø i mai ble gjennomført til 20 i stil, skal vi tro tilbakemeldingene fra de fremmøtte delegatene. Spektakulære omgivelser satte prikken over i-en for et særdeles vellykket arrangement. Det ble også gjennomført en ledersamling for idrettsledere i særforbund og idrettskretser på Gardermoen som tilrettela for viktige idrettspolitiske diskusjoner og veivalg for norsk idrett fremover. Om vi skal evne å møte idrettens behov i fremtiden, er det nettopp våre egne møteplasser som skal definere mål, veivalg og strategier. 

NM-veka vinter ble gjennomført i Bergen og Voss i mars og i Skien før sommerferien. Takk til Vestland idrettskrets og Vestfold og Telemark idrettskrets for prikkfrie arrangementer og et imponerende lokalt engasjement. NM-veka har tvers gjennom korona vist seg som nettopp et bevis på idrettens plass i det norske samfunnet. NM-veka viser fremfor alt toppresultater også i bredden i den norske idrettsfamilien, og den utgjør en ramme for mange idretter som ikke alltid er vant til tilsvarende oppmerksomhet og arrangementer. 

Neste år har vi mer å glede oss til, blant annet Idrettsgallaen på Hamar, Idrettstinget i Bergen, Special Olympics World Games i Berlin og NM-veka i Trondheim og Stjørdal.  

Enklere hverdag for våre idrettslag  
Digitaliseringen av norsk idrett har god fremdrift, og det jobbes kontinuerlig med løsninger som skal gjøre hverdagen enklere for våre idrettslag. Idrettens medlemsdata er nå av høyere kvalitet enn noen gang. Dette er avgjørende for å fremskaffe gode analyser som sikrer kunnskapsbaserte beslutninger for den videre utviklingen av norsk idrett.  

Arbeidet for å sikre én inngangsportal til norsk idrett gjennom utviklingen av Min idrett hadde god fremdrift, og tilbakemeldingene fra idrettslagene er oppløftende. Ved utgangen av 2022 hadde vi over én million brukere på Min idrett, og antallet forventes å øke i årene som kommer.  

Samtidig har den generelle kostnadsøkningen i samfunnet aktualisert behovet for å identifisere nye inntektsmuligheter gjennom NIFs digitale fellestjenester, til fordel for alle våre organisasjonsledd. Utviklingen av idrettens annonseplattform har god fremdrift, og det ligger fortsatt et uforløst potensial for nye inntektsstrømmer gjennom idrettens digitale løsninger, som skal utforskes videre.  

Med idrettsglede for alle som visjon må hele idretten jobbe for en inkluderende idrett, en sunn idrett – og en grønn idrett.
Nils Einar Aas, generalsekretær

Ambisiøse planer 
I 2022 la organisasjonen frem strategien «Én idrett – like muligheter». Helt fra 2007, da Norges funksjonshemmedes idrettsforbund ble lagt ned, har ansvaret for å tilby idrett til personer med funksjonsnedsettelser vært avklart og har vært lagt til særforbundene. Med den nye, omfattende strategien har idretten tatt grep for felles kompetanse, for anlegg, for aktivitetsfremmende tiltak, for kommunikasjon og for nye partnerskap, alt for at mennesker med funksjonsnedsettelser skal oppleve glede ved idretten. Da er det viktig at det skapes gode sosiale miljøer, og at trenere innehar kompetanse slik at den enkelte kan oppleve mestring og utvikling. 

Mot slutten av året ble også bærekraftsstrategien lansert. Gjennom kjerneaktiviteten spiller idretten allerede en stor og viktig rolle i innsatsen for å skape det samfunnet vi vil ha. Med idrettsglede for alle som visjon må hele idretten jobbe for en inkluderende idrett, en sunn idrett – og en grønn idrett. Bærekraftsstrategien bidrar til at idretten kommer til å virke positivt inn på alle de tre dimensjonene i en bærekraftig utvikling, nemlig sosial bærekraft, økonomisk bærekraft og klima og miljø. 

I fjor skrev jeg om behovet for et nytt nasjonalt toppidrettssenter på Sognsvann. I år skriver jeg om det samme. 2022 ga små oppturer og noen nedturer i dette arbeidet, men ved utgangen av året har jeg igjen tro på at den kanskje viktigste fysiske rammebetingelsen for å kunne trene og lede best i verden – en ny, moderne og fellesidrettslig møteplass for toppidretten – skal la seg realisere. 

Tøffe prioriteringer 
De senere årene har ikke spillemiddeltildelingen holdt tritt med den årlige lønns- og prisveksten i samfunnet. Samtidig har ikke NIF blitt kompensert for stadig økte pensjonskostnader som følge av at arbeidsgiverandelen av pensjonspremien til Statens pensjonskasse (SPK) er lagt om.  

NIF opplever en forventning om at nye oppgaver som kommer på toppen av ordinær kjernevirksomhet, skal løses uten at det tilføres tilstrekkelig finansiering. Dette stiller tøffe krav til den sentrale idrettsorganisasjonens evne til å fortsette det viktige arbeidet for å sikre leveransene på prioriterte områder for norsk idrett. NIF iverksatte flere innsparingstiltak i 2022, men dessverre var ikke dette tilstrekkelig for å sikre en bærekraftig økonomi for fremtiden. Som følge av den krevende situasjonen ble det besluttet å nedbemanne med åtte årsverk i NIF sentralt i 2023. 

Avslutningsvis vil jeg takke alle medarbeidere i idrettskretsene og i NIF sentralt. Jeg vil takke alle ansatte i særforbundene på Ullevaal og andre steder for det daglige arbeidet med å skape en bedre idrett for flere. Jeg vil takke ledergruppen min, som gir meg råd og retning i arbeidet, og jeg vil takke idrettsstyret for et godt samarbeid gjennom 2022. 

Ved utgangen av 2022 hadde vi over én million brukere på Min idrett, og antallet forventes å øke i årene som kommer.
Nils Einar Aas, generalsekretær