Innhold i dette kapittelet

8.1 Ungdomsidrett

I aldersgruppen 13–19 år var det 290 554 aktive medlemmer i 2021. Antall aktive har økt med over 2700 de siste 6 årene til tross for 18 000 færre aktive medlemmer fra 2019 til 2021.

Jentene står for en stor andel av frafallet de siste 2 årene med koronapandemi, med en nedgang på rundt 11 500 i 2020 og 2021. I 6-årsperioden har derimot jentene styrket sin posisjon i denne aldersgruppen og økt med 3100 aktive medlemmer (0,7 prosentpoeng i andel jenter) i aldersgruppen 13–19 år siden 2015. Guttene i samme aldersgruppe har hatt en liten nedgang i antall aktive i samme periode.

Selv med positive tendenser totalt sett fra 2020 til 2021 ble ungdomssegmentet hardt rammet under koronapandemien, og NIF frykter at dette vil påvirke aktivitetstallene i flere år fremover.

Mange særforbund jobbet godt med å ivareta og videreutvikle tilbud for ungdom i 2022. Dette inkluderer både aktivitets- og konkurransetilbud for aktive utøvere, gode utdanningstilbud og økt ung medbestemmelse i egen organisasjon. 36 særforbund scoret 2 poeng og full pott på kriteriet ungdomsidrett i 2022 på post 3 kategori 4-kriteriene. Dette er en liten nedgang på 5 særforbund siden 2021. 17 særforbund scoret 1 poeng, og kun 2 særforbund scoret 0 poeng på kriteriet ungdomsidrett i 2022.

8.2 Ung-Frivillig Fond

I 2017 mottok NIF 11 millioner kroner til Ung-Frivillig Fond (UFF) fra Kulturdepartementet. Målet er støtte til aktiv rekruttering av flere unge frivillige i forbindelse med store idrettsarrangementer. Tilskuddet skal bidra til utvikling av gode modeller som kan videreføres og brukes på tvers av arrangementer og idretter.

Norges Kampsportforbund, Norges Bryteforbund, Norges Skytterforbund og Norges Skiforbund avsluttet sine prosjekter i 2022. Til sammen fullførte om lag 60 unge frivillige opplæring og fikk erfaring i arrangement og ledelse gjennom bryte-VM, EM i luftvåpen, VM i skiflying og andre arrangementer som fungerte som øvelse til hovedarrangementet. EM i kendo ble avlyst grunnet korona, og de frivillige bidro heller i andre arrangementer, hovedsakelig bryte-VM. Alle prosjektene har gode planer for å følge opp de unge frivillige, og de unge selv har definert egne mål for videre verv i idretten.

NIF tildelte i 2022 midler til prosjektet «Unge ledere Eurogym 2024» i regi av Norges Gymnastikk- og Turnforbund. Eurogym er et breddearrangement som samler ungdom fra hele Europa for å ha gymnastikk- og turnoppvisninger for hverandre.

I 2022 åpnet NIF for at ungdomskomiteer og -utvalg i særforbund og idrettskretser kunne søke midler fra fondet til nasjonale nettverkssamlinger av, for og med unge frivillige i organisasjonen. Ungdomsutvalget i Innlandet idrettskrets fikk midler til å gjennomføre nettverkssamling for unge idrettsledere 2023 i forbindelse med Idrettsgallaen 2023 på Hamar.

Ung-Frivillig Fond-programmene gir ikke bare gode opplevelser i en kort periode for de unge frivillige som har deltatt. De blir en del av et nettverk som utvikler, gir økt kompetanse og gjør deltakerne tryggere på seg selv.

Mange særforbund jobbet godt med å ivareta og videreutvikle tilbud for ungdom i 2022. Dette inkluderer både aktivitets- og konkurransetilbud for aktive utøvere, gode utdanningstilbud og økt ung medbestemmelse i egen organisasjon.

8.2.1 FoU-arbeid

NIF har de siste årene hatt noe midler til forskning på sentrale temaer. Fra post 3 blir det årlig satt av midler som kan gå til forskning på barne-, ungdoms- og breddeidrett. I tillegg finansierer NIF enkelte prosjekter fra post 1 og midler fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi). Følgende forskningsprosjekter pågikk i 2022:

  • NIF har en avtale med Norges idrettshøgskole (NIH) om delfinansiering av en stipendiatstilling i et forskningssamarbeid knyttet til prosjektet «Hva fasiliterer deltakelse i idrett for unge med funksjonsnedsettelse?» i perioden 2021 til 2025. Én av fire artikler er ferdigstilt. Første studie er en oversiktsartikkel om hvordan forskere forstår og undersøker deltakelse for mennesker med funksjonsnedsettelser i idrettskonteksten. Resultatene herfra viser at det er behov for mer forskning som undersøker hvordan personer med funksjonsnedsettelse opplever det å delta i idrett, samt at deltakelse må undersøkes i seg selv og ikke kun forstås som et mål eller et middel til å oppnå noe annet.
  • «Kjønn og makt i norsk idrett – på menns premisser?», stipendiat Hanne Sogn ved Norges idrettshøgskole.
  • NIF samarbeider også med Senter for idrettsskadeforskning og støtter deres arbeid innen forebygging, behandling og rehabilitering av idrettsskader.