Innhold i dette kapittelet

NIFs medlemsstatistikker baserer seg på samordnet rapportering fra alle landets idrettslag. De melder inn nøkkelinformasjon som medlems- og aktivitetsdata med frist 30. april hvert år. Tallene for 2022 vil foreligge innen 1. oktober 2023. Medlemstallene som presentertes i denne årsrapporten, er per 31. desember 2021. Medlemstallene falt kraftig i 2020 på grunn av koronapandemien. Fra 2020 til 2021 har alle aldersgrupper en økning i antall medlemmer, med unntak av jenter mellom 13 og 19 år. Norsk idrett har en positiv utvikling på rundt 30 000 nye medlemmer fra 2020 til 2021.

1.1 Organisasjonstall

I 2022 var det 55 særforbund og 11 idrettskretser i NIF. Det var 190 godkjente
idretter. Orientalsk dans (Norges Danseforbund), e-sykling (Norges Cykleforbund)og randonee (Norges Skiforbund) ble godkjent som nye idretter i 2022. Ved utgangen av 2021 hadde NIF 7808 ordinære idrettslag og 1528 bedriftsidrettslag som medlemmer. Dette er en liten nedgang fra året før. Det er idrettslag i alle landets kommuner, og den organiserte idrettens tilstedeværelse er svært stabil over hele landet.

1.2 Medlemskap

Det var registrert 1 782 406 medlemskap i de ordinære idrettslagene ved utgangen av i 2021. 96 prosent av idrettslagenerapporterte antall medlemmer for 2021, en nedgang på ett prosentpoeng fra året før. 292 ordinære idrettslag (4 prosent) rapporterte ikke inn medlemsdata, noe som betyr at det reelle medlemstallet er noe høyere. I tillegg til antall medlemmer i ordinære idrettslag ble 125 679 medlemmer registrert i bedriftsidrettslag i 2021. Knapt 50 prosent av alle bedriftsidrettslag rapporterte sine medlemmer i 2021. Tallene viser likevel et bilde av et stort særforbund med et allsidig aktivitetstilbud.

1.3 Kjønnsfordelingen

Kvinneandelen av medlemsmassen hadde en svak nedgang fra 2020 til 2021 med 0,3 prosentpoeng, til 40,5 prosent. Dette er fortsettelsen på en negativ trend de siste årene. Blant de yngste (0 til 5 år) er det 49,9 prosent jenter, men kvinneandelen synker med alderen. Kvinneandelen i styrene er 36,8 prosent.
Andelen har gått opp med 0,4 prosentpoeng fra 2021. Menn er sterkt overrepresentert blant styrelederne. Andelen kvinnelige styreledere i norsk idrett er 28 prosent, noe som er en svak økning fra året før.

1.4 Frivilligheten

Frivilligheten er selve bærebjelken i norsk idrett, og det brede frivillige engasjementet og dugnadsånden er fortsatt imponerende. Ved utgangen av 2021 viste nøkkeltallsrapporten til NIF at den frivillige innsatsen i idretten var beregnet til en verdi på om lag 16,2 milliarder kroner og 30 309 årsverk.

 

Pressemelding 15. juni 2022

Antall medlemskap øker igjen – antall aktive går litt ned

Antall medlemskap i norsk idrett øker igjen, mens antall aktive er redusert med 82 500 siste to år. Koronapandemien er hovedårsaken til nedgangen. – Det vil ta noe tid å rekruttere tilbake medlemmer og frivillige som forlot idretten under pandemien, sier idrettspresident Berit Kjøll.

Foreløpige tall viser at det per 31.12.2021 er 1 773 396 medlemskap i de ordinære idrettslagene. Dette er en økning på 1,2 prosent fra 2020. Aktivitetstallene derimot, som viser antall aktive utøvere, trenere og ledere i idrettslagene, viser en nedgang på 1,4 prosent i samme periode. Over to år er antallet aktive blitt redusert med 82 500, noe som utgjør 5,2 prosentav totalt antall aktive. Antall aktive var 1 517 026 i 2021.

– Det er overraskende og gledelig at vi ser en reell økning i antall medlemskap i 2021 til tross for et år hvor pandemien fortsatt la store begrensninger på aktiviteten. Dette viser at idretten har vist seg tilpasningsdyktig også i en verdensomspennende pandemi. Nå som pandemien endelig er lagt bak oss, forventer vi en videre vekst i både medlems- og aktivitetstallene i 2022, sier idrettspresident Berit Kjøll og legger til:

– Tilbakemeldingene jeg får fra både særforbund og idrettskretser gir meg troen på at gjenreisingen av norsk idrett er i full gang. Det meldes om både ventelister og høy aktivitet i idrettslag over hele landet. Samtidig må vi erkjenne at pandemien har satt sine spor, og at det vil ta noe tid å rekruttere tilbake medlemmer og frivillige som forlot idretten under pandemien.

Se oversikt over de foreløpige tallene her:
• Endring i medlems- og aktivitetstall fra 2020-2021
• Endring i medlems- og aktivitetstall fra 2019-2021

Norges idrettsforbund vil fortsette å jobbe tett sammen med særforbund og idrettskretser for å identifisere eventuelle terskler for deltakelse, både blant aktive utøvere og frivillige i idretten. Dernest blir det viktig å målrette innsatsen der effekten av tiltakene anses å være størst. Målet er ha like høy deltakelse i 2022 som i 2019.

– Tilbakemeldingene fra idrettskretser og særforbund viser at rekruttering av frivillige til verv i klubbstyrer og som trenere blir et viktig fokus for oss fremover. Blant de aktive blir det viktig å sette i gang målrettede tiltak for å bremse frafallet og rekruttere flere ungdommer tilbake til idretten, sier idrettspresidenten.

– Nå som pandemien endelig er lagt bak oss, forventer vi en videre vekst både i medlems- og aktivitetstallene i 2022, sier idrettspresident Berit Kjøll. Foto: Erik Ruud

13 særforbund har vokst under pandemien
Hele 13 særforbund har hatt en vekst i aktivitetstallene under pandemiårene 2020 og 2021. Seks særforbund har hatt en stabil medlemsmasse, mens 35 særforbund har hatt en reduksjon av aktive medlemmer i samme periode.

Norges Golfforbund har i 2021 i overkant av 125 000 aktive, en økning på 29 prosent fra 2019. Høyest prosentvis vekst har Norges Brettforbund med en økning på hele 43 prosent i samme periode. Norges Tennisforbund, Norges Basketballforbund og Norges Amerikanske Idretters Forbund har også hatt en betydelig vekst på om lag 30 prosent aktive under pandemien.

Norges Fotballforbund, som har flest aktive medlemmer, har en nedgang på rundt 21 500 eller 5,7 prosent de to siste årene, mens nedgangen i samme periode er henholdsvis 5,7 og 17 prosent for Norges Håndballforbund og Norges Skiforbund. Andre store særforbund med et fall i aktivitetstallene er Norges Svømmeforbund (7 prosent) og Norges Gymnastikk - og Turnforbund (11 prosent).

Medlemstallene for de yngste øker betydelig
I 2020 var aktivitetstallet for aldersgruppen 0-5 år redusert med hele 15 prosent. I 2021 har trenden snudd. For denne aldersgruppen har antall medlemskap økt med 12 prosent i 2021. I aldersgruppen 6-12 år er det en liten økning på 0,3 prosent, mens det for aldersgruppen 13-19 år er en marginal nedgang på 0,8 prosent. Det har vært en vekst i medlemstallene for aldersgruppen 20-25 år med 3,4 prosent, mens for aldersgruppen over 26 år er medlemstallene økt med 1,2 prosent.

Størst vekst i Rogaland
Medlemstallene for 2021 viser store fylkesvise forskjeller. Størst økning i medlemstallene har Rogaland med 4,1 prosent fra 2020. Størst nedgang har Troms og Finnmark idrettskrets med 4 prosent.