Innhold i dette kapittelet

6.1 Idrettsstyret 2021-2023

NIFs generalsekretær er Nils Einar Aas. Idrettsstyret gjennomførte elleve møter i 2022. Presidentskapet avholdt femten presidentskapsmøter i 2022.

6.2 Styreoppnevnte utvalg

6.2.1 Norges Døveidrettsutvalg

Norges Døveidrettsutvalgs styre består av leder Morten Sletten, nestleder Margareth Hartvedt og medlemmene Bjørn Røine, Guttorm Edman Jørgensen, Ingvild Wilson Skjong, Erik Garder / Ine Lorentzen, Tanja Aas og Ole Jørstad.

Norges Døveidrettsutvalg avholdt fire styremøter i 2022. Mette M. Berg er administrativ ressurs for utvalget. Ole Jørstad, styremedlem i Norges idrettsforbund, er oppnevnt som medlem i Norges Døveidrettsutvalg. Erik Garder / Ine Lorentzen, Norges Bowlingforbund, og Tanja Aas, Norges Fotballforbund, representerer særforbundene i utvalget. 

6.2.2 Utvalg for idrett for utviklingshemmede

Utvalget besto per 31.12.2022 av leder Vibecke Sørensen, nestleder Jan Olav Sørlie og medlemmene Christian H. Johansen, Eva Skei, Nordis Vik Olausson, Anne Ragnhild Kroken og Kent Daniel Danielsen.

Det ble gjennomført tre møter i utvalget. Mette M. Berg har vært administrativ ressurs for utvalget. Vibecke Sørensen, visepresident i Norges idrettsforbund, er oppnevnt som leder av Utvalg for idrett for utviklingshemmede. Kent Daniel Danielsen er utøverrepresentant. Nordis Vik Olaussen er representant for Norsk forening for utviklingshemmede. 

6.2.3 Idrettsmedisinsk etikkutvalg

 • Reidun Førde (leder)
 • Christine Holm Moseid (medlem)
 • Inggard Lereim (medlem)
 • Maren Stjernen (medlem)
 • Lena Schrøder (medlem)
 • Jeanette Nilsen (medlem)
 • Per Tøien (medlem)
 • Julie Karima Berg og Cecilie Prebensen (sekretariat)

Idrettsmedisinsk etikkutvalg gjennomførte seks møter gjennom året og avholdt et seminar om treningsbelastning i barne- og ungdomsidretten i januar 2022.

6.2.4 OL/PL-sonderingsutvalget

Utvalget hadde gjennom sitt virke i 2022 følgende sammensetning:

 • Mina Gerhardsen (utvalgsleder)
 • Marco Elsafadi (medlem)
 • Astrid Uhrenholdt Jacobsen (medlem)
 • Aksel Lund Svindal (medlem)
 • Lena Schrøder (medlem)
 • Stein Bø Mørland (medlem)
 • Anne Farseth (medlem)
 • Arne Horten (medlem)
 • Mona Adolfsen (medlem)

Utvalgets oppgave og mandat var å utarbeide forslag til premisser som organisasjonen, etter sonderinger med idretten internt, skulle legge til grunn for en eventuell beslutning om når tiden er inne for å gå i dialog med IOC om et fremtidig OL/Paralympics i Norge. Utvalget startet sitt arbeid i midten av desember 2021 og leverte sin rapport til idrettsstyret, som behandlet rapporten den 26. april 2022. Rapporten ble også presentert på NIFs ledermøte i Tromsø 20.–22. mai 2022.

6.2.5 Koronautvalget

Utvalget hadde gjennom sitt virke i 2022 følgende sammensetning:

 • Anne Husebekk (utvalgsleder)
 • Bjørn Soleng (generalsekretær, Norges Svømmeforbund)
 • Ingvild Bretten Berg (generalsekretær, Norges Skiforbund)
 • Kristin Setsaa (organisasjonssjef, Nordland idrettskrets)
 • Kaja Marie Marstrander (daglig leder, Høybråten og Stovner Idrettslag)
 • Aida Dahlen (medlem av NIFs utøverkomité)
 • Sigbjørn Aanes (tidligere kommunikasjonssjef i Høyre og statssekretær ved Statsministerens kontor, partner og seniorrådgiver First House)
 • Sameline Grimsgaard (dr.med., MPH, professor i epidemiologi og leder for Tromsøundersøkelsen)

Evalueringsutvalget skulle vurdere i hvilken grad NIF sentralt hadde evnet å ivareta norsk idretts viktigste interesser i forbindelse med koronakrisen. Utvalget la frem sin rapport for idrettsstyret til styremøtet 19. mai 2022, og denne ble presentert på NIFs ledermøte i Tromsø 20.–22. mai 2022.

6.2.6 Tingsammensetningsutvalget

Utvalget hadde gjennom sitt virke i 2022 følgende sammensetning:

 • Alf Hildrum (utvalgsleder)
 • Vibecke Sørensen (idrettsstyret)
 • Dag Vidar Hanstad (Norges idrettshøgskole)
 • Ole Jørstad (idrettsstyret)
 • Zaineb Al-Samarai (idrettsstyret)
 • Terje Svendsen (Norges Fotballforbund)
 • Eline Oftedal (Norges Fleridrettsforbund)
 • Geir Knutsen (Troms og Finnmark idrettskrets)
 • Inger Lilleby Fløgum (Innlandet idrettskrets)

På NIFs ledermøte i Tromsø fremla utvalgsleder Alf Hildrum fire mulige alternativer til dagens sammensetning av Idrettstinget. Disse ble sendt ut på høring ultimo mai 2022 med svarfrist 1. oktober samme år. Totalt ble det avgitt høringsinnspill fra 25 av 55 særforbund, mens alle 11 idrettskretser leverte innspill. Utvalget avga statusrapport på sitt arbeid på NIFs ledersamling 18. november 2022.

Hvert år mellom idrettstingene holdesledermøter for idrettsstyret og lederne for idrettskretsene og særforbundene. I 2022 ble det arrangert både ledermøte og ledersamling.

6.2.7 E-sportutvalget

E-sportutvalget har bestått av idrettsstyremedlem Ole R. Jørstad som leder, Robert André Teikari (Vestland idrettskrets), Tina Thorsen (Innlandet idrettskrets), Eystein Stokstad (Norges Cykleforbund), Mats T. Bretvik (NFF og FIFA), Emilie Zachariassen Hansen (Fredrikstad idrettsråd) og Per Tøien (NIF sentralt), med Tord Jordet fra NIF sentralt som sekretær.

Utvalget har møttes digitalt etter behov og har gjennom året fulgt opp Norges E-sportforbunds prosess etter forrige idrettsting. Høsten 2022 meddelte styret i E-sportforbundet at de ikke kommer til å fremme søknad om opptak til Idrettstinget 2023.

Utvalget fikk gode innspill til innsikt i dataspill og e-sport i Norge og diskuterte opptak av e-idretter i særforbund og prosessen mot en behandling i idrettsstyret forut for Idrettstinget om hvordan Norges idrettsforbund organisatorisk og økonomisk skal forholde seg til idrettslag som ønsker å tilby dataspill og e-sport til sine medlemmer.

6.3 Viktige møteplasser

6.3.1 NIFs ledermøte

Hvert år mellom idrettstingene holdes ledermøter for idrettsstyret og lederne for idrettskretsene og særforbundene. I 2022 ble det arrangert både ledermøte og ledersamling.

NIF arrangerte ledermøte i Tromsø 20.–22. mai 2022. Ledermøtet startet med et seminar om «Krafttak for mangfold og inkludering». På agendaen sto blant annet orientering om prosess for ny idrettspolitisk langtidsplan, «Idretten vil!», rapport fra OL/Paralympics-utvalget, fremleggelse av rapport om NIFs koronaarbeid, fremleggelse av ny parastrategi og innspill til hva som skal være idrettens fanesaker ved kommunestyre- og fylkestingsvalget i 2023. Det var en åpen og direkte debatt om internasjonal idrettspolitikk, og ledermøtet vedtok to resolusjoner, én om at norsk idrett skal være fri for netthets og mobbing, og én om anlegg, lokalsamfunn og folkehelse. Videre var det sosialt program på kveldstid.

6.3.2 NIFs ledersamling

NIF arrangerte ledersamling for presidenter og generalsekretærer i særforbundene og styreledere og organisasjonssjefer i idrettskretsene 18.–19. november 2022. Ledersamlingen er en uformell samling for ledelsen i norsk idrett. I år var temaene fordelt på fire sesjoner: fremtidens idrettsbevegelse, idrettens valgsaker, løypemeldinger fra saker til Idrettstinget og «Idretten vil!». Deltakerne var fordelt på runde bord, og samlingen kombinerte innlegg fra scenen med diskusjon rundt bordene.

 

6.4 Idrettens langtidsplan og styringsverktøy: Idretten vil!

Arbeidet med den nye langtidsplanen for Norges idrettsforbund, «Idretten vil! 2024–2027», startet opp på våren. Nesten 1300 idrettslag svarte på et spørreskjema om hva som var aller viktigst for dem at en samlet idrettsorganisasjon prioriterte i neste periode. Samtidig svarte de på hva som burde være verdiene for idretten i årene fremover.

Med idrettslagssvarene som utgangspunkt tok en arbeidsgruppe ledet av assisterende generalsekretær og med representasjon fra idrettskretser, særforbund og Olympiatoppen for seg administrativ involvering og innspill på utvikling av innholdet.

Idrettsstyret var involvert flere ganger og er informert, og arbeidsgruppen tar sikte på å levere et ferdig forslag, klart for høring, i begynnelsen av 2023, etter at ledergruppe og generalsekretær har innstilt og idrettsstyret har godkjent for utsendelse.