Innhold i dette kapittelet

13.1 Idrettens hus

NIF både eier og leier lokaler i Sognsveien 73 på Ullevaal Stadion i Oslo. NIF eier tredje og fjerde etasje i Sognsveien 73 og leier i tillegg lokaler av AS Ullevaal Stadion (US) både i Sognsveien 73 og inne på selve stadionområdet. NIF er videre fremleier av lokaler til særforbund som ønsker kontorer på Ullevaal Stadion. Avtalen med US utløper 31.12.2023. Det er enighet om å forlenge avtalen med ytterligere ti år. Også alle særforbundene, med ett unntak, blir med videre. Det er behov for en modernisering og oppgradering av eksisterende lokaler slik at de ligger til rette for moderne og fleksible arbeidsformer i tråd med forventninger fra dagens arbeidstakere. Selve moderniserings- og oppgraderingsarbeidet vil bli igangsatt i løpet av 2023 og pågå utover i 2024. Prosjektet vil inneholde flere delprosjekter. Planleggingen gjøres i nært samarbeid med US. Enkelte delprosjekter vil være ledet av US, mens NIF har prosjektlederansvaret der NIF har meldt behov for oppgraderinger. Lokalene får blant annet nytt klima- og ventilasjonsanlegg og nytt møteromssenter, og kantine og kontorarealer skal oppgraderes.

13.2 Idrettens finansering og rammevilkår

13.2.1 Spillemiddeltildelingen 2022

NIFs hovedfinansieringskilde er en andel av overskuddet til Norsk Tipping. Andelen som ble fordelt til idrettsformål for 2022, var på 3 292 723 000 kroner. NIF mottok 775 000 000 kroner av dette i ordinære spillemidler. Den største andelen av spillemidlene, 1 864 311 000 kroner, ble fordelt til idrettsanlegg. I tillegg ble ordningen med lokale aktivitetsmidler (LAM) videreført. NIF overførte 428 millioner kroner til idrettslagene etter innstilling fra idrettsrådene i 2022.

13.2.2 Store støtteordninger

Kompensasjon for vare- og tjenestemoms
Kompensasjonsordningen for merverdiavgift på varer og tjenester har blitt en enkel, effektiv og god løsning for idrettslagene. I 2022 var den samlede tildelingen til frivillige lag og organisasjoner litt over 2 milliarder kroner, sammenlignet med 1,8 milliarder kroner i 2021. Antall søkere fra idretten hadde en liten økning i 2022 og var da på nærmere 6000. Idrettens andel av midlene utgjorde 35,3 prosent av den samlende rammen. I 2022 ble samlet utbetaling til idretten 715,8 millioner kroner. Det tilsvarer en økning på 12,3 prosent fra 637,3 millioner kroner i 2021. Det er fortsatt mange idrettslag som dessverre ikke søker om momskompensasjon. Myndighetene bevilget en ekstratildeling på 154 millioner til ordningen i 2022, slik at det ikke ble noen avkortning.

Foto: Erik Ruud / NIF

Kompensasjon for betalt merverdiavgift ved bygging av idrettsanlegg
I 2022 ble det fordelt 343,5 millioner kroner til 383 søkere. Alle godkjente søknader ble innvilget fullt ut.

Grasrotandelen fra Norsk Tipping
Alle som spiller på Norsk Tippings spill, kan gi 7 prosent av innsatsen sin til sitt lokale idrettslag eller en annen frivillig organisasjon. Denne ordningen kalles Grasrotandelen. Ordningen er en viktig finansieringskilde for mange idrettslag. 771 millioner kroner ble fordelt til lag og foreninger i 2022, som er en økning på 34 millioner kroner fra året før. Idrettens andel utgjorde 394 millioner kroner, som er en økning på 13,5 millioner kroner. Idrettens andel av midlene er redusert de siste årene, men fremdeles går over halvparten av grasrotmidlene til idretten.

Utstyrsordningen
Ordningen med spillemidler til utstyr ble innført i 2003. Ordningen er et spleiselag mellom NIF og Kulturdepartementet. I 2022 ble det fordelt 34,1 millioner kroner til 1131 idrettslag og 1,8 millioner kroner til 26 særforbund og særkretser. Minimum 95 prosent av midlene skal tildeles idrettslag, mens inntil 5 prosent kan fordeles til særforbund og særkretser. Total søknadssum var 46,3 millioner kroner. Idrettslagene fikk utbetalt 77,6 prosent av godkjent søknadssum, mens særforbund og særkretser ble tildelt 76,9 prosent. Til sammenligning fikk alle søkere utbetalt 72,6 prosent av godkjent søknadsbeløp i 2021.

Det finnes også en egen utstyrsordning for rekrutteringsutstyr for parautøvere. Ordningen er forbeholdt særforbund. I 2022 ble det fordelt 7,4 millioner kroner til 20 særforbund. Utstyret benyttes på paraidrettsdager og det lånes ut til idrettslag for at paraidrettsutøvere skal få teste ulike idretter. Ordningen er i sin helhet finansiert av Kulturdepartementet.

13.3 Økonomi

NIFs årsresultat viser et underskudd på 2,2 millioner kroner. Disponeringen av
årsresultatet presenteres i styrets årsberetning. Året ble avsluttet med en positiv egenkapital på totalt 62,8 millioner kroner (inklusive selvpålagte restriksjoner på 10,2 millioner kroner). Fri egenkapital er per 31.12.2022 på 52,5 millioner kroner. NIFs frie egenkapital økte med 7,2 millioner kroner fra 31.12.2021 til 31.12.2022. Det vises til styrets årsberetning for ytterligere informasjon om den økonomiske situasjonen.

13.4 Personal

13.4.1 Utvikling antall ansatte

NIF er arbeidsgiver for både sentralt ansatte og idrettskretsenes ansatte. Idrettsstyrets årsberetning omfatter alle disse. I årsregnskapet vil imidlertid bare de sentralt ansatte fremgå. Dette er fordi de idrettskretsansatte tas med i sine respektive kretsers regnskaper.

I NIF, inklusive idrettskretsene, var det per 31.12.2022 ansatt 371 personer (370 i 2021) med til sammen 331 årsverk (331 i 2021). Dette inkluderer både fast og midlertidig ansatte som har sitt arbeidssted i NIF. Totalt var det 29 ansatte med midlertidig arbeidsavtale i NIF ved utgangen av 2022. 16 av disse var kvinner og 13 menn.

Idrettskretsene hadde 128 ansatte (126 i 2021). Olympiatoppen regionalt hadde 43 ansatte (51 i 2021), mens det på Olympiatoppen var 83 ansatte (84 i 2021). NIF sentralt hadde 67 ansatte (58 i 2021). De administrative fellestjenestene, herunder Idrettens Hus på Ullevaal stadion, Idrettens regnskapskontor og Digital hadde til sammen 50 ansatte (51 i 2021). Antall ansatte i NIF sentralt inklusive selvfinansierende fellestjenester og Olympiatoppen er da per 31.12.2022 200 ansatte (193 i 2021). NIF er godkjent lærebedrift og har i 2022 hatt 1 lærling i NIF Digital (2 i 2021). I løpet av 2022 har NIF også hatt 25 studenter fra ulike utdanningsinstitusjoner i praksis.

En stor del av arbeidsplassene, spesielt i idrettskretsene, er finansiert fra andre kilder enn spillemidlene, blant annet fylkestilskudd, prosjektmidler og markedsmidler.

I 2022 var 68 av 371 ansatt i en deltidsstilling (71 av 370 i 2021), derav 27 kvinner og 41 menn (33 kvinner og 38 menn i 2021). Gjennomsnittlig stillingsprosent for de deltidsansatte var 30 (33,27 prosent i 2021). Mange av de deltidsansatte er ansatt i prosjekter eller har ulike fagspesifikke stillinger, for eksempel som lege eller fysioterapeut, og har en annen hovedarbeidsgiver enn NIF. Enkelte er også selvstendig næringsdrivende i tillegg til å ha en stillingsprosent i NIF. Det informeres om alle ledige stillinger internt ansatte i deltidsstillinger har mulighet til å påberope seg fortrinnsrett, jf. arbeidsmiljøloven § 14-3. Det ble i 2021 gjennomført en undersøkelse blant de deltidsansatte for å kartlegge omfanget av ufrivillig deltid. Undersøkelsen, som er en del av aktivitets- og redegjørelsesplikten, er ikke gjennomført i 2022, men vil bli gjentatt i 2023.

13.4.2 Idrettsstyrets godtgjørelse og generalsekretærens lønn

Godtgjørelse til idrettsstyret og lønn til generalsekretæren fremgår av i regnskapet skal reflektere den samlede arbeidsinnsats gjennom året og kan ikke sammenlignes direkte med tallene i ovenstående avsnitt.

13.4.3 Sykefravær og arbeidsmiljø

Sykefraværet i NIF (inkludert idrettskretsene) var i 2022 på 3,5 prosent (2,5 prosent i 2021). Alt sykefravær i 2022 er rapportert elektronisk i vårt personaloppfølgingssystem. NIF har som mål at sykefraværet skal være 3,5 prosent eller lavere.

Turnover i NIF i 2022 var 5,12 prosent (6,75 prosent i 2021).

NIF er en inkluderende arbeidslivsvirksomhet og har vært tilknyttet avtale om inkluderende arbeidsliv for perioden 2014–2018. Som følge av at avtalen er opphørt i sin opprinnelige form, har NIF valgt å videreføre målene med tilhørende aktivitetsplan for HMS-arbeidet.

NIF har fokus på arbeidsmiljø og ønsker å være en trygg arbeidsplass for sine ansatte. HMS-arbeidet er systematisk med konkrete mål og handlingsplaner og årlig HMS-revisjon. Elektronisk HMS-håndbok er tilgjengelig for alle ansatte. Av helsefremmende tiltak har NIFs ansatte anledning til å trene to timer per uke i arbeidstiden, og det finnes en rekke lokale aktivitetstilbud. I 2022 ble det registrert én personskade (tre i 2021).

13.4.4 Likestilling og arbeid mot diskriminering – aktivitetsplikten

NIFs arbeid med å øke likestilling og motvirke diskriminering har også i 2022 hatt hovedfokus på rekruttering av arbeidstakere fra alle grupper i samfunnet. Dette innebærer at personer med for eksempel annen etnisk bakgrunn eller funksjonsnedsettelser, som er kvalifisert for stillingen, skal innkalles til intervju. I 2022 har det i NIF, inkludert idrettskretsene, vært 8 personer på praksisplass i samarbeid med NAV (5 i 2021). Kjønnsfordelingen blant ansatte i NIF ved utgangen av 2022 var 198 menn (53 prosent) og 173 kvinner (47 prosent). I 2022 var kjønnsfordelingen for ledere med personalansvar 57 prosent menn og 43 prosent kvinner. NIFs ledergruppe består av 5 kvinner og 4 menn. For ytterligere informasjon om NIFs arbeid med likestilling og mot diskriminering, se egen omtale av aktivitets- og redegjørelsesplikten.

13.4.5 Forholdet til organisasjonene i arbeidslivet

NIF er medlem i bransjeforeningen NHO Idrett, som er en del av Abelia, og er representert i NHO Idretts styre. Samarbeidsutvalg mellom NIF og Handel og Kontor Idrett avd. NIF møtes jevnlig for å utveksle informasjon mellom arbeidsgiver og arbeidstakere i NIF. Møtene er med på å ivareta et godt samarbeidsklima. I løpet av 2022 er det gjennomført fire møter i utvalget. I tillegg er det i 2022 gjennomført informasjons- og drøftingsmøter i henhold til Hovedavtalen NHO-LO ved behov for dette.

13.4.6 Likestillingsredegjørelsen

Per 31.12.2022 var det 371 ansatte i NIF (370 i 2021). Antall årsverk utgjør 332 (331 i 2021). Tabellene nedenfor er en redegjørelse for likestillingssituasjonen i NIF.

1) Tatt fra Standardoverenskomsten – veiledende
retningslinjer for stillingsinnplassering
2) Inkl. ansattrepresentant
med vara (begge er menn)
3) Tatt fra Standardoverenskomsten – veiledende
retningslinjer for stillingsinnplassering
4) Rapporterer første gang i
årsrapporten for 2021
5) Av 45 respondenter svarte
12 at de jobbet ufrivillig deltid

Andel kvinner i idrettsstyret.