Innhold i dette kapittelet

11.1 Aktivitetsguide

NIF videreførte intensjonsavtalen med Inkluderings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) i 2022. NIF fikk tildelt 800 000 kroner gjennom ordningen «Tilskudd til integreringsarbeid i regi av frivillige organisasjoner». Midlene ble benyttet til å videreutvikle tiltaket aktivitetsguide i 6 idrettsråd. Disse idrettsrådene har hjulpet nær 1200 barn og unge inn i idrettsaktiviteter i løpet av 2022.

11.2 Flyktningmidler

NIF mottok også 1 850 000 kroner fra IMDi sin ekstraordinære ordning rettet mot flyktninger (primært fra Ukraina), samt 5 millioner over en 3-årsperiode (2022–2024) fra Gjensidigestiftelsen til samme formål. NIF utlyste midlene til idrettsråd og idrettslag og opprettet en søknadsordning hvor idrettskretsene tok første trinn i søknadsbehandlingen. NIF opplevde stor pågang av søknader og tildelte midler til 67 idrettslag/-råd som har aktivisert over 1900 flyktninger. Aktivitetene har gitt flyktningene et kjærkomment avbrekk fra en krevende hverdag. Idrettslagene har lagt ned en formidabel innsats i dette arbeidet. Foruten behandling og oppfølging av tiltak blant idrettslag/-råd har NIF iverksatt omfattende informasjons- og samarbeidstiltak internt og eksternt.

11.3 Inkludering i idrettslag

NIF mottar årlig et eget tilskudd av spillemidlene til ordningen «Inkludering i idrettslag». Formålet med ordningen er å tilrettelegge for at barn og ungdom som står overfor økonomiske og/eller kulturelle barrierer for deltakelse, kan delta i idrett og fysisk aktivitet i et idrettslag. Målgruppene er barn og ungdom med minoritetsbakgrunn og/eller fra familier med vedvarende lavinntekt. Jenter med minoritetsbakgrunn er spesielt prioritert.

NIF kanaliserer midlene videre til utvalgte idrettsråd og idrettskretser tilknyttet områder med høy andel innvandrere og barnefattigdom, som igjen tildeler midlene for å støtte tiltak og idrettstilbud i idrettslag.

NIF mottok 25 millioner kroner i 2022 og fordelte midlene videre til 17 idrettsråd og idrettskretser.

460 idrettslag gjennomførte 911 tiltak/idrettstilbud. Midlene bidro til å inkludere målgruppene i ordinære idrettstilbud samt deltakelse i åpen hall, ferietilbud og ulike kurs.

Totalt har idrettslagene inkludert opp mot 67 000 barn og unge i sine idrettstilbud, i tillegg til idrettsrådskoordinerte tilbud som involverte om lag 19 000 barn og unge. 187 av de 911 tiltakene gikk til å dekke personlige utgifter til 5165 barn og unge. Alle tiltakene bidro til å senke terskelen for deltakelse, slik at deltakerne har kunnet være med på idrettsaktivitet på lik linje med andre medlemmer.

Foto: Erik Ruud / NIF

11.4 Stiftelsen Dam

NIF er søkerorganisasjon til Stiftelsen Dam, en stiftelse som støtter prosjekter som fremmer fysisk og psykisk helse, mestring og livskvalitet. NIF fikk i 2022 tildelt 13 135 000 kroner til 34 prosjekter gjennom stiftelsens helseprogram, 781 000 kroner til et forskningsprosjekt og til sammen 2 453 050 kroner til 10 prosjekter i aktivitets- og stimuleringsprogrammene. Prosjektene er i regi av alle idrettens organisasjonsledd og har som mål å inkludere utsatte grupper i idrettslag. NIFs rolle som søkerorganisasjon er å opprette søkere, kvalitetssikre søknader og følge opp prosjektene i henhold til krav fra Stiftelsen Dam. NIF har fulgt opp prosjektene gjennom digitale og fysiske møteplasser, prosjektbesøk og annen kommunikasjon.