Innhold i dette kapittelet

5.1 God måloppnåelse

NIF Digital har som hovedmål å utvikle og tilby digitale løsninger som gir en enklere hverdag for norsk idrett. Dette skal oppnås gjennom følgende delmål:

 • 6300 idrettslag benytter Idrettens felles medlemssystem (IMS og KlubbAdmin). Ved årets slutt var antallet 6012 ordinære idrettslag, som tilsvarer 76,8 prosent.
 • Alle ordinære idrettslag kan fortløpende oppdatere opplysninger om roller via ny rolletjeneste. Ved årets slutt var rolletjeneste og ny database etablert.
 • Min idrett har 1,5 millioner brukere. Ved årets slutt hadde Min idrett 1,2 millioner aktive brukere, en økning på 100 000 fra 2021.

Gjennomgående hadde NIF Digital god måloppnåelse i 2022.

Den nye digitale skybaserte plattformen, økt kvalitet på data, forenklet inngang gjennom Min idrett, stadig flere egne og integrerte tjenester som forenkler hverdagen i norsk idrett, og felles innsikts- og analyseplattform gjør at vi leverer godt opp mot målene i henhold til NIFs digitale strategi. Knappe ressurser stiller store krav til å jobbe målfokusert og prioritere leveransene som gir størst effekt.

5.2 Hovedmålene til NIF Digital i 2022

5.2.1 NIF Digital skal være en pådriver for digitalisering av norsk idrett

NIF opplever at stadig flere organisasjonsledd ser betydningen av at NIF Digital tar lederskapet i digitaliseringen av norsk idrett. Stadig flere eksterne partnere ønsker å bidra i dette arbeidet. Dette sikrer idretten eierskap til egne data og verdiskapning på idrettens premisser.

Samarbeidet med både idrettskretsene, særforbundene og brukerne av de ulike tjenestene er godt. Idrettskretsenes bidrag har vært en viktig forutsetning for å få idrettslagene over på godkjente medlemssystemer.

Det er gledelig at stadig flere særforbund ber om bistand til å utnytte digitale fellestjenester på en bedre måte, tar i bruk Idrettens ID og felles grunndata og ber om bistand til å sikre god håndtering av informasjonssikkerhet og personvern. Det er tydelig at flere organisasjonsledd ser betydningen av å samarbeide tettere om idrettens felles digitale tjenester for å sikre både forenkling og eierskap til egen aktivitet.

NIF Digital har i samarbeid med eksterne partnere lansert flere nye konsepter som legger til rette for nye inntektsstrømmer for idrettslag og særforbund, men som også på sikt vil kunne bidra med midler til finansiering av digitale fellestjenester. Et eksempel på dette er samarbeidet med Spleis knyttet til dugnadsstøtte og idrettens annonseplattform.

NIF jobbet i 2022 målrettet med informasjonssikkerhet og personvern. Den stadig økende graden av digitalisering av norsk idrett, ikke minst når det gjelder gjennomføring av aktiviteten, gjør at det stilles større krav til informasjonssikkerhet. Det reiser også nye etiske problemstillinger. Avklaringer knyttet til strømming av breddeidretten har utfordret idretten både med hensyn til juridiske rammer, teknisk tilrettelegging og ikke minst etiske aspekter.

5.2.2 Bedre kvalitet på data

Bedre kvalitet på idrettens medlemsdata er et viktig fokusområde for NIF. Vi jobber målrettet overfor idrettslagene for at flere skal ta i bruk valgt medlemssystem for fakturering av medlemskontingent.

I perioden 2019–2022 var det viktig å få alle idrettslag til å velge et medlemssystem med godkjent integrasjon mot NIF. Samordnet rapportering for idrettsåret 2021 ble derfor stengt for idrettslag som ikke hadde dette på plass. Dette ga ønskede resultater, og ved utgangen av 2022 var det kun 158 idrettslag (3497 medlemskap) som ikke hadde valgt et godkjent medlemssystem. Disse idrettslagene har heller ikke meldt inn medlems- og aktivitetstall, og idrettskretsene vil følge opp disse idrettslagene fremover.

Ved årsskiftet var 98 prosent av alle ordinære idrettslag om bord på idrettens felles databaseplattform. Det er gledelig!

I siste halvår av 2022 jobbet vi sammen med idrettskretsene for å følge opp kravet om å fakturere medlems- og treningsavgift via idrettslagenes valgte medlemssystem. Ved årsskiftet hadde andelen idrettslag som fakturerer medlemsavgift via det valgte medlemssystemet, økt fra 55 prosent til 63 prosent. Dette viktige arbeidet vil bli videreført i 2023.

NIF tilrettela også for en ny rolletjeneste på tvers av norsk idrett. Hensikten er å legge bedre til rette for god kvalitet på data om hvilke roller ulike personer tilknyttet norsk idrett har. Målet er å oppnå god datakvalitet for alle aktive utøvere, trenere, lagledere, oppmenn og dommere i norsk idrett og minst én foresatt for aktive utøvere under 18 år.

NIF startet arbeidet med å tilrettelegge for digitale løsninger for å motta arrangementsdata fra ulike idrettsspesifikke tjenester (eksempelvis iSonen og TurneringsAdmin) og dernest kunne eksponere disse dataene i Min idrett. Dette vil tilføre idretten ytterligere datafangst som vil gjøres tilgjengelig gjennom idrettens felles innsikts- og analyseplattform.

5.2.3 Forenklet inngang for norsk idrett

Gjennom 2022 jobbet NIF videre med å modernisere idrettens felles inngangsportal, minidrett.no og relaterte undertjenester. NIF gjorde blant annet minidrett.no mer relevant gjennom nye roller og tilhørighetstilpassede brukeropplevelser.

Våre medlemmer får nå en total tilbudsoversikt og inspirasjon til deltakelse i aktivitet og frivillige oppgaver og verv i idretten.

5.2.4 Felles inngang til egen medlemsprofil, fellestjenester og aktivitetstilbud

NIF utviklet nye løsninger for håndtering av alle medlemmers personvern, administrasjon av roller for alle idrettslag, klubbutvikling rundt trener- og politiattest, ny betalingsløsning, enkel tilgang til oppgaver som krever handling, og en selvbetjent markedsplass med synliggjøring av aktuelle eksterne tjenester.

NIF startet opp arbeidet med en ny lisensløsning og kursoversikt. NIF vil videreutvikle disse tjenestene basert på innspill fra brukerne og innsikt om brukeratferd. Minidrett.no skal være en publikumsorientert aktivitets- og oversiktsportal som formidler aktivitetstilbud til medlemmer på tvers av særforbund og idrettslag. Minidrett.no skal samtidig være et støtteverktøy for idrettslag og samarbeidspartnere.

5.2.4.1 Idrettens ID – felles innlogging og tilgangsstyring for alle systemer i idretten

Over 30 ulike verdiøkende tjenester som kommer både idrettens medlemmer og samarbeidspartnere til gode, er gjort tilgjengelige gjennom Idrettens ID.

5.2.5 Skape felles verdiøkende løsninger rundt idrettens data

5.2.5.1 Medlems- og organisasjonsutvikling

I 2022 økte bruken av Idrettens medlemssystem. NIF forbedret prosesser og utviklet ny funksjonalitet for skybaserte tjenester. Dette var nødvendige prioriteringer for å sikre progresjon på andre utviklingsløp.

Det ble jobbet etter følgende hovedmål og delmål i 2022:

 • Økt bruk av og tilfredshet med idrettens felles medlemssystem (KA og IMS). Mer enn 80 prosents markedsandel. Ved årsskiftet benyttet 6012 idrettslag, eller 77,6 prosent av alle idrettslag, idrettens felles medlemssystem. I løpet av året kom ytterligere 662 idrettslag om bord. Det er gledelig.
 • Økt faktureringsgrad (KA og IMS) – faktureringsgrad på mer enn 60 prosent av medlemskontingent. Ved årsskiftet var faktureringsgraden på 61,7 prosent.
 • Økt kvalitet på rolledata – etablere ny rolletjeneste og definere prototype på oppdateringsgrensesnitt for idrettslag og enkeltperson. Tjenestene er i hovedsak levert i henhold til plan.

5.2.5.2 Kort om nye digitale tjenester som ble lansert i 2022

Følgende nye fellestjenester ble lansert i 2022. De fleste av disse ble tilgjengeliggjort via www.minidrett.no:

 • Personvernmodul for alle medlemmer i idretten. Felles inngang for samtykker og reservasjoner på tvers av idretten.
 • Ny innmeldingsløsning for frivillige og aktive utøvere for idrettslag.
 • Medlems- og rolleutviklingstjeneste – dashbord med oversikt over trener- og politiattest for idrettslag.
 • Digitalt årshjul for enkel oversikt og planlegging av gjøremål i idrettslag og øvrige organisasjonsledd i norsk idrett. Tjenesten ble godt mottatt, og allerede etter to måneder hadde over 950 ulike organisasjonsledd tatt løsningen i bruk.
 • Automatisering av manuelle søknadsprosesser. Fellesløsningen ble videreutviklet og tatt i bruk av idretten.
 • Arrangementstjenesten iSonen.no oppnådde stor vekst med 63 prosent flere brukere fra 2021, og stadig flere særforbund har nå tatt iSonen.no i bruk som sin anbefalte løsning for organisering av arrangementer og samlinger.
 • «NIF Puls» som konsept via minidrett.no. Den første prototypen på en felles aktivitetsformidlende tjeneste («NIF Puls») ble lansert i 2022. Tjenesten er tenkt videreført gjennom minidrett.no sin nye aktivitetsseksjon.
 • Idrettsoppgjør relansert under minidrett.no. Fellesløsningen for hele norsk idrett er nå vesentlig forbedret gjennom digital innsending og oppgjør av krav knyttet til honorarer, kjøregodtgjørelse, diett, utlegg og andre refusjoner.
 • Idrettens felles CRM-løsning ble lansert i 2022 og hadde ved årsskiftet mer enn 100 brukere fordelt på idrettskretser, særforbund og NIF sentralt. Løsningen er tatt godt imot, og vi forventer økende tilslutning til denne plattformen utover i 2023. Tjenesten er fullt ut brukerfinansiert.
 • Markedsplass for data og produkter (prototyp): Det digitale økosystemet av fellesløsninger og data samles på ett sted.

5.3 Digitale arbeidsformer for effektive og sikre arbeidsprosesser

I 2022 fortsatte NIF jobben med å modernisere idrettens kontorstøtteplattform gjennom effektivisering og flytting av tjenester fra landbaserte servere og over til skyen. Overgangen sikrer en smidigere og enklere forvaltning av brukere og klienter, løpende tilgang til nye tjenester og funksjonaliteter og økt trygghet for alle brukerne av idrettens felles kontorstøtteplattform.

NIF anerkjenner fordelene med hybride arbeidsformer på veien ut av pandemien. NIF hjalp idretten med å holde stø kurs gjennom en digital trend i samfunnet. Årene med pandemi og hjemmekontor har gitt et stort taktskifte i digitaliseringen av arbeids- og samhandlingsformer. NIF forbedret hjelpesenteret og bisto norsk idrett med å effektivisere bruken av verktøyene som er tilgjengelige via Microsofts standardtjenester.

NIF leverte strømming og teknikk til 43 arrangementer gjennom 2022. Dette er en tjeneste som er høyt etterspurt, og som verdsettes blant våre brukere.

NIF understøttet også idrettsorganisasjonen under de olympiske og paralympiske lekene i Beijing. Det ble levert en eksklusiv kontorstøtteplattform for Team Norway (utøvere). For administrativt ansatte ble det benyttet en sikker Microsoft 365-plattform for å kunne beskytte skjermingsverdig informasjon under lekene. Utøverne fikk en brukervennlig VPN-løsning (kryptering av datatrafikk) for sikker bruk av mobiltelefon og PC.

Samhandlingsløsningene ble utviklet i tråd med anbefalinger fra Politiets sikkerhetstjeneste (PST) og Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) for bruk i såkalte høyrisikoland.

5.4 Idrettens felles plattform for innsikt og analyse

I 2022 jobbet NIF videre med innsikts- og analysetjenester for norsk idrett. Prioriteringer av nytt innhold gjøres i nært samarbeid med særforbund og idrettskretser.

Stadig flere tar tjenestene i bruk og anerkjenner nytteverdien av innsiktsfulle analyser for å kunne fatte gode beslutninger. Innsikten benyttes både strategisk og operasjonelt, ikke minst i det politiske påvirkningsarbeidet, både nasjonalt, regionalt og lokalt. Ved årsskiftet hadde plattformen om lag 600 brukere fordelt på samtlige 55 særforbund, idrettskretser, enkelte større idrettsråd og NIF sentralt.

Nytt av året var etableringen av Idrettslagsportalen, som gir nøkkeltall om idrettslaget samlet i ett dashbord. Innsikten omhandler medlemmer, aktive, trenere, anlegg, økonomiske støtteordninger, styresammensetning, lovnorm, roller og Bedre klubb-konseptet. Portalen tilbyr også informasjon om idrettslagets geografiske nedslagsfelt for registrerte medlemmer, og om tilgangen til anlegg i nærområdet. Sistnevnte innsikt gir gode analysemuligheter for anleggsutvikling lokalt. Idrettslagsportalen er et verktøy for organisasjons- og klubbutviklere i krets, særforbund og NIF sentralt som jobber ute i felt med idrettslagene.

Innsiktsrapporter om lisenser, blant annet utøverlisens og dommerlisens, er etablert. Løsningen gir kunnskap om andelen utøvere som har tegnet anbefalt lisens. Lisensandelen kan være en indikator for hvor aktive utøvere vi har. Innsikten kan være et verktøy for å jobbe videre med etablering og tilrettelegging av aktivitet, se tendenser i medlemsutviklingen og forhindre frafall.

Det er tydelig at flere organisasjonsledd ser betydningen av å samarbeide tettere om idrettens felles digitale tjenester for å sikre både forenkling og eierskap til egen aktivitet.

Innsikt om registrerte aktive er utvidet med en analyse av alderseffekt. Dette kan gi verdifull kunnskap om hvorvidt fødselsdato har betydning for hvem som blir med lengst i idretten i ulike alderskull, for kvinner og menn og for ulike idretter.

Innsiktsrapporten om trenerattest er utvidet med trenerattest for voksne og gir nå et helhetlig bilde av status på utrullingen av den obligatoriske Trenerattesten.

Innsikt om anlegg er utvidet med en anleggsindeks. Denne gir norsk idrett faktabasert kunnskap om anleggsdekningen i hele landet og for ulike idretter. Data om idrettsareal, befolkningstetthet og aktivitet er benyttet. Innbyrdes rangering av kommuner og en grovmarkering etter trafikklys-modellen gir rask oversikt over kommuner som trenger et løft, og kommuner med god anleggsdekning som man kan lære av. Indeksen er et nyttig verktøy for alle som jobber med anleggsutvikling og idrettsaktivitet.

Innsiktsrapporter om ulike støtteordninger til idrettslag omfatter blant annet en utvidet innsikt om prosessen for tildeling av lokale aktivitetsmidler (LAM) med historiske data 15 år tilbake i tid. Dette vil være et verktøy for idrettskretsene som operativt følger opp politiske fordelingskriterier og fordelingen av LAM-midler fra idrettsråd til idrettslag, men også for brukere som jobber strategisk og operativt med økonomiske rammevilkår.

Foto: Erik Ruud / NIF

5.5 Nye inntektsstrømmer i idretten

NIF Digital jobbet i 2022 mot følgende hovedmål:

5.5.1 Øke inntekter gjennom idrettens annonseplattform

Idrettens digitale annonseplattform ble lansert ut mot sentrale digitale innholdsflater i særforbund og NIF sentralt. 40 av 55 særforbund er foreløpig om bord på den nye annonseplattformen. Idrettens digitale annonseplattform gjør det enkelt for både annonsører, særforbund og idrettslag å levere en helhetlig løsning for annonsører og samarbeidspartnere – og gir en unik mulighet til å hente nye inntektsstrømmer direkte tilbake til idrettslaget eller særforbundet. På plattformen kan man legge ut annonser fra idrettens egne samarbeidspartnere eller benytte byråer som plasserer synlighet i idrettens kanaler på vegne av flere bedrifter, med full kontroll på innhold og stopplister.

5.5.2 Øke transaksjoner gjennom idrettens betalingsløsning

I 2022 ble det gjennomført transaksjoner for 630 millioner kroner. Det er ny transaksjonsrekord. Det ble også igangsatt et arbeid som skal åpne for køfritt kiosksalg og kjøp og betaling av billetter uten innlogging.

5.5.3 Øke inntekter gjennom andre digitale konsepter

Første digitale fellesløsning for dugnadsinntekter, «Dugnadsspleis» til idrettslagene, ble lansert under minidrett.no på slutten av året. Tjenesten passerte én million kroner i omsetning før årsslutt – med salg av både produkter og digitale skrapelodd.

Det jobbes kontinuerlig med flere nye konsepter i samarbeid med eksterne aktører. Målet er å sikre størst mulig inntekter til flest mulig organisasjonsledd i idretten.