idrettslek8.jpg

For barneidrettsansvarlig

Hensikten med barneidrettsansvarlig er å sikre gode rutiner for oppfølging av barneidretten, og sørge for at så mange som mulig er klar over hva dette betyr i den daglige aktiviteten.Personen som får ansvar for å følge opp barneidretten skal tale barnas sak og sette barnas beste i sentrum. Blant annet handler dette om å vurdere og diskutere om idrettstilbudet idrettslaget gir er i tråd med «Idrettens barnerettigheter og bestemmelser».

Hva betyr det å være barneidrettsansvarlig i klubben?

Klikk her for å lese om oppgavene.

Barneidrettsansvarlig har mulighet til å øke sin kompetanse om barneidrettsbestemmelsene og rettighetene gjennom å:

  • Delta på idrettskretsens ulike tiltak hvor idrettens barnerettigheter og bestemmelser tas opp, f.eks. temakvelder, samlinger, fagseminarer. Se oversikt her.

Rettighetene beskriver hva som skal til for at barna skal oppleve trygghet og mestring i idretten, mens bestemmelsene regulerer hvordan konkurransene i barneidretten skal skje.

Les mer her.

Er et variert aktivitetstilbud hvor barn får prøve flere ulike idretter i flere miljøer.

Les mer om dette viktige tilbudet til barn på denne linken. 

Vår visjon er «Idrettsglede for alle». Men i dag forsvinner mange barn og unge fra idretten på grunn av familiens økonomi. Dette vil vi gjøre noe med.

Les mer her.

Norges idrettsforbund jobber kontinuerlig for at idretten skal være et trygt og godt sted for alle medlemmer. Som en viktig del av dette arbeidet skal alle som utfører oppgaver i norsk idrett, som innebærer et ansvars- eller tillitsforhold overfor mindreårige eller personer med utviklingshemming, fremvise politiattest (barneomsorgsattest).

Les mer her.

Forsikringen gjelder for barn under 13 år som deltar i aktivitet organisert av lag, klubb, krets eller forbund tilsluttet Norges Idrettsforbund (NIF).

Trenere, ledere og dommere er også dekket av forsikringen under trening og kamp tilknyttet organisert barneidrett.

Les mer her.

Seksuell trakassering og overgrep er totalt uforenlig med Idrettens verdier.
Likevel vet vi at seksuell trakassering og overgrep skjer i idrettssammenheng, ofte uten at det blir rapportert, håndtert og reagert på.

Les mer her.

 

Kontaktperson i Agder Idrettskrets er:

annelise.lassen@idrettsforbundet.no  / 907 36 248

Det er ønske fra mange om å få gode eksempler på f.eks trenerkontrakter.

Du finner under «Andre maler» et eksempel på en trenerkontrakt, og flere gode eksempler på retningslinjer Idrettslaget kan vedta.

Les mer her.