idrettslek10.jpg

Oppstart- og utviklingsstøtte idrettsskoler barn og ungdom

Oppstart- og utviklingsstøtte gis til idrettsskoler som tilbyr idrettsaktiviteter for barn til og med det året de fyller 12 år, og ungdom fra 13 år.

NIF har en ordning med oppstartstøtte for idrettslag som vil starte idrettsskole. Alle idrettslag tilsluttet NIF kan søke om disse midlene. Det gis kun oppstartsstøtte til én idrettsskole pr. idrettslag, enten det er et fleridrettslag eller et særidrettslag.
Har du mottatt oppstartstøtte til idrettsskole for barn kan du ikke få oppstartstøtte for ungdom også. Da må du søke utviklingsstøtte, hvis den skal omfatte ungdom fra 13 år.

 
Beløpene er som følger:

Kr. 11.000,- for idrettsskoler med færre enn 50 barn/ungdom
Kr. 16.000,- for idrettsskoler med flere enn 50 barn/ungdom

Eksisterende idrettsskoler kan søke om utviklingsstøtte til ulike formål, som:

  • Utvidelse i alderstrinn gjelder også ungdom fra 13 år
  • Utvidelse i aktivitetstilbud/omfang (eks. tilbud i ny skolekrets, samarbeid med skole/SFO, barnehage). 
    Inkludering av barn med funksjonshemminger eller andre særskilte behov.
  • Kompetansehevende tiltak for trenere/ledere.*
  • Tilrettelegging av en utebasert idrettsskole som tilbyr ute-aktiviteter hele året.
  • Oppstart av idrettsskole som har ligget nede.
  • Utviklingsstøtten er kr 8.500,-. 

* Ta kontakt med respektiv idrettskrets/særidrett for nærmere informasjon om kurs og andre kompetansetiltak.

Det er utarbeidet et søknadsskjema som kan brukes både til oppstarts- og utviklingsstøtte.

Som vedlegg til søknaden skal det sendes med en årsplan - evt. henvises til webside hvor årsplanen er tilgjengelig. Årsplanen skal vise hvilke idretter/aktiviteter som gjennomføres fra uke til uke, for de ulike aldersgruppene og i hvilke miljøer (der hvor det ikke naturlig framgår).

Søknadsprosedyre:

Det søkes via nettet, søknadsskjema og kriterier  finner du her:

Idrettsskole for barn

Idrettsskole for ungdom