Merknad 2020-07-01 120804.png

Aktiv365

Prosjektet Aktiv365 har vært et prosjekt hos oss i Agder Idrettskrets siden 2011. Prosjektet støtter seg på gode erfaringene fra Buskerud og Telemark som har samarbeidet med ulike skoler om Aktiv365 gjennom snart 20 år.

Erfaringer med prosjektet viser til at det blir mer aktivitet blant elevene, det blir rapportert om et bedre skolemiljø, mindre hærverkmindre mobbing og derav også bedret trivsel.  

Suksessfaktorer for å lykkes med prosjektet Aktiv365 synes å være;

  1. Å velge riktige elever som får med seg medelever og er gode forbilder.
  2. Å ha en engasjert lærer/miljøarbeider som brenner for dette med økt fysisk aktivitet.
  3. At skolen gir lærer og ressurselever gode rammebetingelser for å drifte prosjektet.

Skolene løser driften av Aktiv365 ulikt, og vi har etterhvert utviklet mange gode tilpassede modeller til den enkelte skolen. 

Kort om AktivSkole365

Tiltaket går ut på at de deltagende skolene plukker ut inntil ti elever som utgjør ei ressursgruppe. Disse elevene får gjennom et år lederutdannelse og aktivitetskurs av Agder idrettskrets. Elevene som blir kalt ressurselever blir en ressurs for aktivitet og miljø på skolen. De skal, sammen med en ansvarlig lærer/miljøarbeider, ta ansvaret for å aktivisere medelever i skoletida, evt. på SFO. Elevene søker om å være med og den ansvarlige læreren velger ut de som er best egnet.

Første uka i september deltar de på et to dagers aktivitetslederkurs på Kilandsenteret i Grimstad kommune. Her møter de elever fra 2-3 andre skoler, og her dannes grunnlaget for den jobben de skal gjøre på skolen videre gjennom året. Vi vil også tilby skolene ulike kurs/tiltak gjennom skoleåret.

Året som ressurselev avsluttes med en stor samling, hvor alle ressurselevene fra de ulike deltakende skolene får delta sammen får ta del i noen gøyale aktiviteter, alle får en attest for arbeidet de har utført for prosjektet og vi informerer om ulike tilbud idretten har for de som ønsker å gå litt videre.

Vi har fått midler til prosjektet både fra fylkeskommunen og Stiftelsen SR-Bank. Vi driver nøkternt og subsidierer prosjektet med egne midler, men ser oss likevel nødt til å ta en egenandel på kr 12.000,- pr skole for kommende skoleår. Nye skoler vil få en utstyrspakke til en verdi av ca. kr 6-7.000,- Alle nye ressurselever og kontaktpersoner vil få profileringstøy og en fløyte.

Krav til skolen

  • Gjøre en utvelgelse av inntil 10 ressurselever. Disse trenger ikke være flinke i idrett, eller aktive i idrett, men MÅ være gode forbilder og ha et ønske om å gi av seg selv. De må være villige til å bruke av sin tid for å gjøre noe bra for andre. De må være glade i lek, fysisk aktivitet og ansvar. Vi har søknadsskjemaer som skolen kan bruke om ønskelig. Vi kan også komme på besøk og informere elevene om Aktiv365 i forkant av søknadsprosessen ved behov for det.
  • Sette av ressurser til en lærer/miljøarbeider som kan følge opp og veilede ressurselevene. Dette skal være en fast person som har interesse for dette arbeidet. Det er denne personen som er nøkkelen til suksess for prosjektet på hver skole. Det må settes av noe ressurser til kontaktpersonen. Dette løses ulikt på skolene, noen har 0,5-1 t/uka nedsatt leseplikt, noen får en uke ferie ekstra osv.
  • Sørge for at elevene er godt forberedt og at rom/sal/hall er klar og tilgjengelig når idrettskretsen kommer til skolen for å holde kurs.
  • Forankring hos ledelsen. Rektor skal skrive under på avtalen med idrettskretsen.
  • Eleven skal gjennom et utdanningsløp i løpet av året som ressurselev. Idrettskretsen står for alt av kurs, men skolen har ansvaret for å sette av tid på skolen slik at elevene får gjennomført obligatoriske kurs.
  • Den ansvarlige fra skolen skal delta på lederkurset i starten av skoleåret, inkl. overnatting.
  • Transport til og fra grunnkurset på Kilandsenteret og avslutningssamlingen må hver enkelt skole stå for. Noen engasjerer foreldre/besteforeldre til å kjøre, andre leier minibuss.

Vi ønsker å takke vår samarbeidspartner Agder Fylkeskommune.

Kontakt

For mer informajon eller ved spørsmål kontakt:

Stein Bø-Mørland (Prosjektleder)

stein.bo-morland@idrettsforbundet.no

Tlf. 911 23 295