Krav om medlemssystem

Alle idrettslag skal bekrefte og ta i bruk et elektronisk medlemssystem.

 Dette er alle idrettslag forpliktet til, etter forskrift om idrettens medlems- og organisasjonsregister.

 

Bekreft idrettslagets medlemssystem nå! (Ekstern lenke, til Min idrett)

Merk: Det er kun styreleder eller daglig leder som kan bekrefte medlemssystem på vegne av idrettslaget. Les mer om hvordan her.

 

Norges idrettsforbund skal sikre at det blir enklere å være en del av norsk idrett, bidra til bedre innsikt og analyser over aktiviteten i norsk idrett og ikke minst sørge for korrekt fordeling av offentlige midler basert på kvalitetssikrede data.

Det er et krav fra Kulturdepartementet om å kunne dokumentere at rapportering og fordeling av midler er basert på korrekte data. For at Norges idrettsforbund skal kunne sikre kvalitet i data om personer, roller og organisasjoner i norsk idrett, er det avgjørende at alle idrettslag overholder kravet om bruk av elektronisk medlemssystem.

Konsekvens av å ikke overholde forskrift om idrettens medlems- og organisasjonsregister:

Idrettslaget risikerer følgende:

• Avslag på søknad om lokale aktivitetsmidler (LAM)
• Avslag på søknad om momskompensasjon
• Avslag på søknad om utstyrsrefusjon
• Tap av medlemskap i NIF og tilknyttet særforbund

Norges idrettsforbund ber om at alle idrettslag som enda ikke har bekreftet og tatt i bruk elektronisk medlemssystem, om å gjøre det så snart som mulig. Dersom medlemssystem ikke bekreftes, vil Samordnet rapportering være stengt for idrettslaget.

 

Idrettslaget kan velge idrettens medlemssystem (KlubbAdmin eller IMS), eller et medlemssystem fra kommersiell leverandør, forutsatt at leverandøren har en integrasjonsavtale med Norges idrettsforbund. Se hvilke medlemssystem idrettslaget kan velge blant her.


Nærmere om grunnlaget for kravet om bruk av elektronisk medlemssystem

Med hjemmel i NIFs lov § 10-5 og § 10-2 har Idrettsstyret vedtatt forskrift om idrettens medlems- og organisasjonsregister, og etter forskriften kan NIFs generalsekretær gi utfyllende regler om medlemsopplysninger og rapportering.

Etter ovennevnte forskrift og utfyllende regler er alle idrettslag forpliktet til å føre opplysninger om idrettslagets medlemmer mv. i idrettens medlemssystem (KlubbAdmin eller IMS), eller i et medlemssystem fra en leverandør som har en godkjent integrasjonsavtale med NIF. Videre stilles det krav til at fakturering og betaling av medlemskontingent skal gjennomføres som en identifiserbar betalingstransaksjon via medlemssystemet som er valgt.

Etter § 4 i forskriften, kan mangelfull registrering og oppdatering, samt oversittelse av rapporteringsfristen, anses som et brudd på idrettslagets plikt etter NIFs lov § 10-2 (3) til å innrapportere organisasjonsdata. Et brudd på denne forpliktelsen kan føre til tap av medlemskap i NIF og de særforbund idrettslaget er medlem av.