Grønt lys for idretten

Idrettskretsene i Vestfold og Telemark, Viken og Innlandet har fått 20 millioner av Sparebankstiftelsen DNB til tilskuddsordningen Grønt lys for idretten.Tilskuddsordningen Grønt lys for idretten har som mål å få ned energiforbruket til idrettsanlegg i Telemark og Vestfold, Innlandet og Viken. Dette skal gjøres ved å legge om fra lyskilder med eldre teknologi til LED-belysning med styringssystem.

Idrettsanlegg som er støtteberettiget er lysanlegg utendørs som kvalifiserer til spillemidler. Det må forberedes en spillemiddelsøknad til prosjektet dere søker støtte til. Ta kontakt med idrettsråd og kommune ved behov. 

Vi åpner for nye søknader 1.februar. Søknadsperioden varer frem til 31.mars. Søknadsskjema finnes nederst på siden. 

For mer informasjon, se nedenfor.

2022 var året hvor energiprisene gikk til himmels. Vestfold og Telemark idrettskrets, Innlandet idrettskrets og Viken idrettskrets gikk derfor sammen for å søke midler med mål om å få ned energiforbruket til idrettsanlegg i de tre respektive fylkene.

Vi har nå blitt tildelt totalt 20 millioner kroner fra Sparebankstiftelsen DNB til å støtte idrettsanlegg som ønsker å skifte belysning til LED-lys med styringssystem. Se kriterier for mer informasjon om hvilke anlegg som kan støttes.

Alle som er berettiget til å få spillemidler kan søke. Kommuner kan også søke.

Grønt lys for idretten retter seg mot utendørs idrettsanlegg som har behov for å skifte til LED-lys. 

Mer konkret støtter prosjektet kostnader til nye lysarmaturer, styringssystem og selve installasjonsjobben. Hvis du er i tvil om deres idrettsanlegg er støtteberettiget – ikke nøl med å ta kontakt med din idrettskrets.   

Nye idrettsanlegg er ikke berettiget til å søke, inkludert anlegg som allerede har byttet til LED-lys.

Ved prosjekter som ikke kvalifiserer til støtte, eller som ikke  kvalifiserer til å søke om spillemidler, anbefaler vi å søke direkte til Sparebankstiftelsen DNB.

Neste søknadsfrist hos Sparebankstiftelsen DNB er 1. april 2023.

Det er lagt opp til en trinnvis støtteordning med maksbeløp basert på om kommunen man befinner seg i praktiserer kommunal garanti, forskuttering av spillemidler og/eller kommunalt tilskudd. 

500.000 kroner dersom kommunen praktiserer to av de tre virkemidlene
400.000 kroner dersom kommunen praktiserer ett av de tre virkemidlene
300.000 kroner dersom kommunen ikke praktiserer noen av virkemidlene


Disse trinnene gjelder søkere som BÅDE er idrettslag og kommuner. 

For at kommunal garanti og forskuttering av spillemidler skal hensyntas i søknaden må det foreligge et kommunestyrevedtak for generell praktisering av kommunal garanti og en skriftlig avtale mellom idrettsråd og kommune. 

Eksempel på vedtak og mal på avtale finnes under de overskriftene som omhandler kommunal garanti og forskuttering av spillemidler.

I kalkulasjon av støttebeløp legges det til 15% i dugnad for idrettslag og andre frivillige organisasjoner.

Eksemplene nedenfor er for skifte til LED-lys for en elleverkunstgressbane med seks master og styringssystem. Vår erfaring er at prisen for et slikt skifte er +/- kroner 650.000 for et 200 lux breddeanlegg. 

imagehzenk.png

Når prosjektet er startet, kan søker be om opptil 80% i forskudd av tildelt støtte.

Resterende beløp utbetales når sluttregnskap for prosjektet er godkjent. 

Det blir lagt opp til tre tildelingsrunder.

Første tildelingsrunde: 25. januar – 31. mars 2023.
Andre tildelingsrunde: 1. august – 30. september 2023.
Tredje tildelingsrunde: 1. februar – 31. mars 2024.

Kopi av sluttregnskap for spillemidler er tilstrekkelig for å få utbetalt hele beløpet hos oss. Dere trenger ikke å ha mottatt spillemidlene, men være ferdig med prosjektet.

I tillegg må det før prosjektstart avregnes årlig energiforbruk i kWt og estimeres forventet kWt-forbruk etter skifte. Dette gjøres i søknaden.

Kommunal garanti handler om at kommunen gir en garanti til den frivillige organisasjonen som ønsker å gjøre noe med anleggsutviklingen i sin kommune. Ved at kommunen stiller en lånegaranti vil den frivillige organisasjonen få svært gunstige renter i Kommunalbanken og/eller KLP. Vi har laget en side med fremgangsmåte og gode eksempler på kommynestyrevedtak for å få kommunene til å vedta praktisering av kommunal garanti. 

Etterslep på spillemidler er ofte noe som kan kvele et anleggsprosjekt. Det finnes en ordning for forskuttering av spillemidler, og det er flere kommuner som allerede praktiserer dette.

For kommuner som ikke har innført en slik ordning har vi laget en fagside med maler, fremgangsmåter og hva dette koster kommunen. Dette kan benyttes i dialogen med kommunen om hvordan de kan bidra til å realisere nye idrettsanlegg.

Ved å laste ned denne fila kan du estimere hvor mye ditt prosjekt kan få i støtte. Dersom du er et idrettslag og din kommune praktiserer kommunal garanti og forskuttering av spillemidler, legger du prosjektet ditt inn der det står "begge" og IL. 

Man skal kun fylle inn kostnader på riktig rad for å få estimert støttesummen. 


Husk at i kostnader ligger armaturkostnader, styringssystem og installasjonskostnader. 30% egenandel (og 15% dugnad) er lagt inn i regnestykket for idrettslag. 40% egenandel er lagt inn for kommuner. 

Last ned fila her

Oversikt over klubber som har mottatt støtte runde 1

Oversikt over klubber som har mottatt støtte runde 2


På kartet: Blått er tildelingsrunde 1 og oransje er tildelingsrunde 2. 

Søker må forberede en spillemiddelsøknad. Lenken til spillemiddelsøknad finner du på denne siden.

Idrettsrådet har oversikt over idrettslag og anlegg i egen kommune og om kommunen praktiserer kommunalgaranti, forskuttering av spillemidler og/eller kommunale tilskudd. Sjekk med idrettsrådet om det foreligger en formell avtale på disse kommunale virkemidlene. Kontakt kommune eller idrettsråd hvis dere trenger bistand.

Det kan søkes om støtte fra Grønt lys for idretten-prosjektet før spillemiddelsøknad er sendt eller godkjent. Basert på oppgitte totalkostnader (lysarmaturer, styringssystem og installasjon) kan det utstedes tilsagn om støtte som kan benytte til finansieringsbevis i spillemiddelsøknad.

Søknadsvinduet er nå stengt.

Webinar-opptak

Olav Grødem
Olav Grødem
Viken

Fredrik Ødegaard
Fredrik Ødegaard
Vestfold og Telemark

Jørn Skjærvik
Jørn Skjærvik
Innlandet