Forskuttering av spillemidler

Flere idrettsanlegg – hvis kommunen hjelper idrettslagene med forskuttering av spillemidlene! Engasjementet er stort blant idrettslagene i Viken når det gjelder bygging av idrettsanlegg. Imidlertid er det noen men som gjør prosessen med å bygge lang! De såkalte spillemidlene er svært viktig for mange av idrettslagene, uten spillemidler må en låne penger i påvente av en utbetaling.

Spillemidlene utgjør i hovedsak 1/3 av anleggskostnadene, de er derfor av stor betydning for å realisere prosjektene.  Pågangen av søknader om spillemidler er stor til  Viken fylkeskommune, og større enn den årlige tildelingen som fylket får fra staten. I dagens ordning kan venteperioden ta opp mot 3-4 år. Ønsker idrettslaget å starte tidligere må en ta opp dyre lån/mellomfinansiering eller utsette prosjektene inntil de mottar midlene.  

Her ligger det en løsning som flere kommuner og idrettsråd har tatt tak i.  

En har etablert avtale med kommunen om at de forskutterer spillemidler til idrettslag som har godkjent spillemiddelsøknad. Allerede i 2010 så Nittedal idrettsråd på denne utfordringen og tok kontakt med sin kommune. Her måtte en utrede konsekvensene: 

Økonomiske konsekvenser  

Utredningen viste at de økonomiske konsekvensene
for kommunen ville dreie seg om 2-3 % av forskutteringssummen i tapte finansinntekter, med en snitt på 2-3 års etterslep.

Flere kommuner har allerede sett på ordningen med å forskuttere spillemidler til idrettslag, og vi kan registrere i Viken idrettskrets' kommuneindeks at disse kommunene under har avtaler om forskuttering (registrert av idrettsrådene våren 2023).
 

 
34 av kommunene i Viken har denne viktige ordningen for idrettslag på plass, hvorav syv av disse 34 kommunene ikke praktiserer det alltid. 

Viken idrettskrets har gjennom sin anleggsstrategi påpekt denne muligheten som vil realisere flere idrettsanlegg raskere og dermed samle flere barn og unge i nærmiljøet.  Dette er god samfunnsøkonomi, og et tiltak som koster kommunene svært lite forteller anleggsrådgiver Oddleif Dahlen i idrettskretsen. 

Viken idrettskrets har som ambisjon om å få dette på dagsorden i samarbeid med idrettsrådene i alle kommuner.  

Idrettskretsen vil arbeide med denne tematikken fremover og legger her ved  

  • avtaleutkast som kan benyttes av idrettsrådet/kommunen.  
  • saksutredningen fra Nittedal kommune fra 2015 hvor en fornyet avtalen. 

Hjelper kommunen idretten med dette, vil vi få flere idrettsanlegg raskere. Det er det både en sosial, miljømessig og økonomisk bærekraft over.