Spillemidler og mva

For de fleste anleggsprosjekter er spillemidler en del av finansieringen. Spillemidler kommer fra overskuddet til Norsk Tipping, og fordeles hvert år av Kulturdepartementet.

Spillemiddelordningen gjelder både for anlegg bygget i offentlig regi og anlegg bygget av private (f.eks. idrettslag). I de tilfellene hvor Oslo kommune står for bygging av et anlegg er det også deres ansvar å søke spillemidler for anlegget. For private utbyggere gjelder de samme reglene, men man er selv nødt til å søke på riktig måte.

En viktig forutsetning for å kunne søke om spillemidler er at anlegget må være nevnt i den kommunale planen for idrett.

For nærmere informasjon om spillemiddelordningen, se www.idrettsanlegg.no eller Norges Idrettsforbund sine nettsider.

Ekstra spillemidler til anlegg i pressområder

Anlegg i kommuner definert som pressområder, kan få et tillegg på 15 % av ordinært spillemiddeltilskudd. Oslo kommune er en av 18 kommuner som inngår i ordningen.

Programsatsningsmilder
Det er også mulig å få tildelt programsatsningsmilder for enkelte typer kostnadskrevende anlegg. Det er noe varierende hvilke typer anlegg som til enhver tid inngår i denne ordningen, så ta derfor kontakt med det aktuelle særforbundet for mer informasjon.

MVA-kompensasjon ved bygging av idrettsanlegg
Anlegg som bygges i privat regi har også mulighet til å få kompensasjon for hele eller deler av beløpet som betales i mva ved byggingen. Det er en forutsetning at anlegget er godkjent for spillemidler.

Mer om ordningen finnes på Norges Idrettsforbund sine nettsider.

Kontaktperson spillemidler
Har du spørsmål om spillemiddelordningen, søknadsprosedyrer og betydningen for deres anleggsprosjekt, ta gjerne kontakt med fylkesidrettskonsulenten i Oslo kommune:

postmottak@bym.oslo.kommune.no

Postadresse
Postboks 636 Løren
0507 OSLO

Besøksadresse
Karvesvingen 3
0579 OSLO