Kommunens anleggspolitikk

Oslo kommune har, som på andre felt innen kommunepolitikken, en egen politikk for idrettsfeltet. Kommunens perspektiv er gjerne litt bredere enn det medlemsorganisasjonen Oslo Idrettskrets har. I tillegg til den organiserte idretten tas det ofte også hensyn til andre interesser som uorganisert idrett, folkehelsetiltak og friluftslivstiltak.

Oslo kommunes idrettspolitikk er samlet i Behovsplan for idrett og friluftsliv 2019-2028. Denne erstattet den forrige planen - Behovsplan for idrett og friluftsliv 2017-2027.

Planen ble lagt fram som et vedlegg til Oslobudsjettet for 2019 og har som mål kartlegge nå-situasjonen, sette mål for framtidig anleggsdekning og bestemme strategier som skal brukes for å nå målene. Intensjonen er at behovsplanen skal ha samme betydning for idrettsfeltet som skolebehovsplanen har for undervisningsfeltet.

En viktig del av behovsplanen er handlingsprogramet der alle planlagte prosjekter er listet opp. Listen er blant annet viktig siden alle prosjekter som skal få tildelt spillemidler må stå på den.

Det er planlagt at neste rullering av handlingsplanen skal skje i ved fremleggelse av Oslobudsjettet for 2019, altså høsten 2018.

Viktige aktører i kommunen

I Oslo kommune er det flere aktører, både politisk og administrativt, som har betydning for idretten:

  • Byråd for kultur, idrett og frivillighet (KIF) har det overordnede politiske ansvaret for idrettssørsmål i Oslo kommune.
  • Samferdsels- og miljøkomiteen (MOS) har ansvar for samferdselssaker, miljøsaker (herunder idrett) og brannvern- og beredskapssaker. Komiteen forbereder saker før de avgjøres endelig i Bystyret.
  • Bymiljøetaten (BYM) har det overordnede administrative ansvaret for idrettsspørsmål i Oslo kommune. I idrettssaker er etaten er underlagt byrådsavdelingen for kultur, idrett og frivillighet, og har som hovedfunksjon å være en bestiller av idrettsprosjekter fra Undervisningsbygg eller Kultur- og Idrettsbygg. Enkelte idrettsanlegg, som f.eks. fotballbaner og anlegg i marka, bygges og driftes av Bymiljøetaten.
  • Undervisningsbygg Oslo KF (UBF) har som oppgave å bygge og drifte skolebygg på oppdrag fra Utdanningsetaten (UDE). I de tilfeller det finnes sambruk mellom skole på dagtid og idrett på kveldstid, har de også som oppgave å bygge og drifte idrettsanlegg på bestilling fra Bymiljøetaten. De siste årene har det først og fremst vært snakk om bygging og drift av idrettshaller, men det kan også være mindre rom til bruk for dans og kampidretter, eller fotballbaner ute.
  • Kultur og idrettsbygg Oslo KF (KID) har som oppgave å bygge og drifte idrettsanlegg på bestilling fra Bymiljøetaten. Idrettsanleggene i KIDs portefølje er først og fremst store og/eller komplekse anlegg som idrettshaller, ishaller og kunstisbaner. Mindre komplekse anlegg som fotballbaner og andre uteanlegg er Bymiljøetatens ansvar.