Kommunens anleggspolitikk

Oslo kommune har, som på andre felt innen kommunepolitikken, en egen politikk for idrettsfeltet. Kommunens perspektiv er gjerne litt bredere enn det medlemsorganisasjonen Oslo Idrettskrets har. I tillegg til den organiserte idretten tas det ofte også hensyn til andre interesser som uorganisert idrett, folkehelsetiltak og friluftslivstiltak.

Oslo kommunes idrettspolitikk er samlet i Behovsplan for idrett og friluftsliv 2021-2030.

Planen rulleres hvert fjerde år som et vedlegg til Oslobudsjettet og har som mål å kartlegge nå-situasjonen, sette mål for framtidig anleggsdekning og bestemme strategier som skal brukes for å nå målene. Intensjonen er at behovsplanen skal ha samme betydning for idrettsfeltet som skolebehovsplanen har for undervisningsfeltet.

En viktig del av behovsplanen er handlingsprogrammet der alle planlagte prosjekter er listet opp. Handlingsprogrammet rulleres annethvert år ved fremleggelse av Oslobudsjettet. Listen er blant annet viktig siden alle prosjekter som skal få tildelt spillemidler må stå på den.

Viktige aktører i kommunen

I Oslo kommune er det flere aktører, både politisk og administrativt, som har betydning for idretten:

  • Byråd for kultur, idrett og frivillighet (KIF) har det overordnede politiske ansvaret for idrettsspørsmål i Oslo kommune.
  • Samferdsels- og miljøutvalget (MOS) har ansvar for samferdselssaker, miljøsaker (herunder idrett) og brannvern- og beredskapssaker. Komiteen forbereder saker før de avgjøres endelig i Bystyret.
  • Bymiljøetaten (BYM) har det overordnede administrative ansvaret for idrettsspørsmål i Oslo kommune. I idrettssaker er etaten er underlagt byrådsavdelingen for kultur, idrett og frivillighet, og har som hovedfunksjon å være en bestiller av idrettsprosjekter fra Oslobygg KF. Enkelte idrettsanlegg, som f.eks. fotballbaner og anlegg i marka, bygges og driftes av Bymiljøetaten.
  • Oslobygg KF (OBF) har som oppgave er å eie, forvalte, bygge og utvikle offentlige bygg. Det dreier seg om idrettsanlegg, skoler, barnehager, omsorgsboliger, sykehjem, kulturbygg, brannstasjoner og nasjonalanlegg i hovedstaden. Foretaket er en sammenslåing av tidligere Omsorgsbygg, Undervisningsbygg og Kultur- og idrettsbygg, samt utbyggingsvirksomheten til Boligbygg.