Idretten sine barnerettar gjeld for alle barn, utan forskjelsbehandling og utan omsyn til barnet og barnet sine foreldre sitt kjønn, etniske bakgrunn, livssyn, seksuelle orientering, vekt, fysiske utvikling og funksjonshemming.