Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

- Hva sier Krf?

friidrettbannerKrF.jpg

Ambisiøs og forutsigbar anleggsplanlegging

Behovsplanen for idrett og friluftsliv har blitt et godt verktøy for planlegging av idrettsinvesteringer i Oslo kommune. Planen gir en god oversikt over status for anleggsdekning og fremtidige behov. Handlingsprogrammet i planen følges opp med avsetninger i økonomiplanen.

Spørsmål 1:
Vil partiet videreføre dagens plansystem og sikre forutsigbarhet og fremdrift for anleggsutviklingen i byen?

 • Ja.

Spørsmål 2:
Vil partiet videreføre satsingen på lokale idrettsanlegg med en årlig avsetning på minimum 1. mrd. kroner per år i perioden 2020 – 2023?

 • Ja.

Støtte til anleggsprosjekter i regi av idrettslag

Ordningen med støtte til anleggsprosjekter i regi av idrettslag har vært en suksess. I 2018 og 2019 er ordningen betydelig underfinansiert, og det er behov for å øke den årlige potten til fordeling.

Spørsmål 3:
Vil partiet sikre økt bevilgning slik at godkjente prosjekter ikke må vente på tildeling av kommunal støtte?

 • Ja.

Byplanlegging for idrett og aktivitet

En sentral målsetting for Oslo Idrettskrets er at barn i Oslo skal kunne være idrettsaktive i sitt eget nærmiljø. Vi mener at idrettsanlegg er nødvendig sosial infrastruktur som kommunen må sikre arealer til gjennom god planlegging, på samme måte som for skoler og barnehager.

Spørsmål 4:
Støtter partiet målsettingen om at alle barn i Oslo skal kunne drive med idrett der de bor?

 • Ja.

Spørsmål 5:
Hvordan mener partiet at målsettingen evt. kan nås?

 • Vi må fortsette å bygge ut idrettsanlegg og sørge for anlegg over hele byen. Det må også være en variasjon i typer anlegg, og så må vi sikre gode transportløsninger der et anlegg ikke kan realiseres i nærmiljøet.
 • Vi må sørge for at alle kan delta uavhengig av familiens økonomi. Oslo KrF ønsker at fritidskortet, som alle barn mellom 6 og 18 år skal få, skal ha 5 000 kroner som barn kan bruke til ulike fritidsaktiviteter, blant annet idrett.
 • Vi vil fordele tid på kommunale anlegg slik at flest mulig får delta. - Idrettsanlegg må være en sentral del av alle nye byutviklingsprosjekter.

Filipstad planlegges for 2900 boliger og med en skole for 840 elever – men svært liten plass til nye idrettsanlegg. Samtidig vet vi at Frogner bydel allerede er det området med den svakeste anleggsdekningen i byen.

Spørsmål 6:
Er partiet enige med Oslo Idrettskrets i at barna som skal vokse opp på Filipstad og i Frogner bydel skal få mulighet til å trene og konkurrere i eget nærmiljø?

 • Ja.

Spørsmål 7:
Hvis ja. Hvordan vil partiet sikre plass til arealkrevende idrettsanlegg, som for eksempel fotballbaner, i bydelen?

 • Selv med arealknapphet finnes det muligheter for å utvikle idrettsanlegg. Det er for eksempel mulig å bygge under bakken og utnytte nye eller eksisterende takflater. Det er viktig at det legges til rette for idrett i nye byutviklingsprosjekter.

Gratis adgang til kommunale anlegg

Det er svært viktig at idrettsanleggene stilles gratis til disposisjon for idretten. Dette er et prinsipp som med noen få unntak er gjeldende i Oslo. Gratis anleggstilgang er et vesentlig bidrag som gjør det mulig for idrettslagene å holde deltageravgiften på et rimelig nivå.

Spørsmål 8:
Vil partiet sikre at kommunale anlegg fortsatt skal være gratis for barn og unge i Oslo?

 • Ja.

Økonomiske barrierer og organisasjonsunderskudd

Oslo er kommunen i Norge med flest fattige barn, og mange av dem har minoritetsbakgrunn. Barn og ungdom som vokser opp i familier med dårlig råd, deltar mindre i fritidsaktiviteter og har mindre sosial omgang med venner enn andre. Fattigdom fratar både barn og voksne muligheter for deltagelse som fører til at de ekskluderes fra sosiale fellesskap. I Oslo er det tydelige forskjeller mellom ulike deler av byen i levestandard, og sammenhengen mellom levestandard og deltagelse synes godt i idrettens medlemsregister. Oslo Idrettskrets ser med bekymring at idrettslagene flere steder i byen sliter med ordinær drift, og at det er store forskjeller på aktivitetstilbudet omkring i byen. Oslo Idrettskrets har iverksatt et forsterket klubbutviklingsprogram for å løfte idrettstilbudet i deler av byen som trenger det. Samtidig ser vi at det er behov for å etablere en tilskuddsordning for hele byen, som gjør at barn fra fattige familier kan delta i idrettsaktiviteter.

Spørsmål 9:
Vil partiet støtte idrettskretsens arbeid med idrettsløft i bydelene?

 • Ja.

Spørsmål 10:
Vil partiet innføre en byomfattende tilskuddsordning slik at barn fra fattige familier kan delta i idrettsaktivitet?

 • Vi har foreslått å innføre en slik tilskuddsordning, men har blitt nedstemt av det rødgrønne byrådet. I regjeringsforhandlingene fikk KrF gjennomslag for et fritidskort som skal gis til alle barn mellom 6 og 18 år. I Oslo ønsker vi at dette fritidskortet skal ha 5 000 kroner. Det vil gi barn fra fattige familier mulighet til å delta i idrettsaktiviteter.