Grønmo.jpg

Idretten krever sin plass på Grønmo

Idretten i Oslo har store forventninger til utviklingen av Grønmo som et fremtidig idrettsanlegg. At det nå er ute på offentlig høring en plan som vil utvikle området uten idrettsanlegg er derfor både overraskende og skuffende. Godt dokumenterte idrettsbehov er ikke ivaretatt i planen. Grønmo må bli et fremtidig anlegg for ski, skiskyting, orientering, terrengsykling, BMX og golf.

Skal Renovasjonsetaten bestemme alt?

God kommunal planlegging fordrer at de ulike aktørene med interesser i et område deltar. Planen for Grønmo bærer preg av at Renovasjonsetaten har fått planlegge alene.

Behovsplanen for idrett og friluftsliv 2017 – 2027 ble vedtatt av bystyret i 2016. I denne planen er Grønmo pekt ut som et fremtidig skianlegg som skal sikres i reguleringsarbeidet. For Oslo Idrettskrets er det ikke akseptabelt at etatenes planarbeid overser bystyrets ønsker og vi forventer at idrettens behov blir ivaretatt før planen kommer til politisk behandling.

Oslo Idrettskrets mener at området er stort nok til at man med god planlegging kan legge til rette for alle planens funksjoner i tillegg til idrettens ønsker. Vi mener det er mulig å effektivisere arealbruken, særlig innenfor den delen av området som har tilfredsstillende grunnforhold for bygg og faste installasjoner. Vi spør om det virkelig er nødvendig å planlegge for gjenvinningsanlegg og Renovasjonsetatens administrasjonsbygg/lager/verksted/garasje så langt øst i planområdet og nærmest marka?

Behov for idrettsanlegg

Grønmo eies i sin helhet av Oslo kommune og Oslo Idrettskrets har lenge lagt til grunn at Grønmo skal gi gode rammer for idrettsanleggsutvikling. Gjennom tidligere planarbeid og i omtale av fremtidens Grønmo har anlegg for ski, skiskyting, sykkel, orientering, golf, ballbaner m.m. hele tiden vært en sentral del av programmet. Ikke minst viste OL/PL-arbeidet området som et fremtidig ski- og skiskytteranlegg m.m.

Høsten 2016 oppdaget vi at planarbeidet dro i en annen retning, og Oslo Idrettskrets har siden det aktivt fremmet idrettens interesser for området. Idrettslagene Frøy (sykkel), Grønmo Golfklubb og Bækkelagets Sportsklub (ski og orientering) har sammen sett på hvordan området kan tilrettelegges for idrettslagenes ønskede virksomhet. Det er stort behov for et tilholdssted for terrengssykkelmiljøet i området, og det er ønskelig å gi rom for utvikling av fasilitetene til Grønmo Golfklubb samtidig som det legges til rette for et fremtidig ski- og skiskytteranlegg, et område som også vil egne seg godt som arena for orienteringsløp.

Oslo Idrettskrets har i planarbeidet gitt forslag til bedre arealutnyttelse og fremmet innspill til mulig plassering av idrettsfunksjoner i nedenstående kart. 

Grønmo som utfartssted og friluftsport

Idrettens interesser på Grønmo kan fint forenes med ønsket om å gjøre Grønmo til et enda viktigere utgangspunkt for turer i Østmarka. Grønmo er viktig for å avlaste trykket på Skullerud som både idrettspark og friluftsport, i dag og i fremtiden.

Idrettens behov for fasiliteter/bygg kan kombineres med behovet for en Markastue med kafe, offentlige toaletter m.m. Et slikt bygg kan også romme lokaler for informasjon, salg og utleie/utlån av friluftslivsutstyr, og som utgangspunkt for kurs og organiserte turer. Det må være mulig å se dette i sammenheng med tilbud for besøkende til Renovasjonsetatens planlagte opplevelsessenter. Behovet for parkering og løsning for kollektivtrafikk (buss) bør utredes nærmere da tilretteleggingen i området vil utløse langt større bruk.

Alle som har en mening om fremtidig bruk av Grønmo kan gi sitt innspill til Oslo kommune – Plan- og bygningsetaten, postmottak@pbe.oslo.kommune.no. Frist er 18. september.