behvosplan.PNG

Ny "Behovsplan for idrett" under utvikling

Oslo kommune og Bymiljøetaten har startet arbeidet med Behovsplan for idrett og friluftsliv 2021-2030. Planen er kommunens vedtatte politikk for bygging av idrettsanlegg i byen og er derfor viktig for alle som ønsker å realisere sine planer for nye idrettsanlegg.

I juni startet Bymiljøetaten arbeidet med den nye behovsplanen ved å invitere klubber, ISUer og særkretser/-regioner/-forbund til å komme med tidlige innspill. Mer om mulighetene for å komme med innspill finnes her:

Oslo Idrettskrets vil jobbe sammen med Bymiljøetaten fram mot planen skal ut på offentlig høring. Ønsker dere at OIK er kjent med deres innspill er det lurt å sette oss på kopi ved innsendelse: oslo@idrettsforbundet.no

Foreløpig fremdriftsplan for BYM sitt arbeid:

  • 16.09.2019: Frist for innmelding av tidlige innspill til ny behovsplan (se over)
  • Våren 2020: Utkast sendes på offentlig høring (høringsperiode på ca 8 uker)
  • Desember 2020: Behovsplanen vedtas av Bystyret sammen med Oslo-budsjettet for 2021.

Den gjeldende Behovsplan for idrett og friluftsliv kan leses her: Behovsplan for idrett og friluftsliv 2019-2028.